О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                  № 320        /19.05.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети май две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                          ПЕНКА ХРИСТОВА

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 250 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1, във връзка с чл.130 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на адв.М.С.-***, в качеството й на служебно назначен процесуален представител на Б.Г.Б. *** срещу определение № 1137/17.04.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 127/2014 година, с което производството по делото е прекратено по предявените искове срещу И.Б.Б., Б.Б.Б. и майка им Божидарка Н.Г. за обявяване на нищожността на дарението по НА № 13, т.ХХVІІІ, д.№ 10136 по описа за 1994 година на ВН, основани на твърдение за липса на основание, противоречие с добрите нрави и привидност и е върната исковата му молба, поради недопустимост на предявените  искове заради наличие на СПН спрямо първите двама ответници и липса на материално правна легитимация за третия ответник.

Правят се оплаквания за неправилност и се иска от апелативната инстанция да отмени обжалвания съдебен акт и да върне делото на ВОС за продължаване на процесуалните действия по предявената искова молба.

Производството е  едностранно - не са връчвани преписи от исковата молба на ответниците и те не са конституирани като страни.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка по спора, направил е законосъобразни правни изводи от нея, поради което и на основание чл.272 от ГПК, ВАпС препраща към неговите мотиви, като се има предвид и следното:

Налице са две самостоятелни основания за квалификация на исковата молба като недопустима, тъй-като:

От една страна, с влязло в сила решение по гр.д.№ 3983/2001 година на ВРС-ХХХ състав, водено между същите страни, е намалено до размера на запазената за жалбоподателя ½ ид.ч.  дарението, което неговата майка е направила на първите две от ответниците по настоящето дело-негови осиновени дъщери. За да се стигне до този резултат съответните съдилища не само имплицитно но и изрично са направили преценка, че дарението е действително и като резултат от това е възстановена половината от това дарение на жалбоподателя.  При това положение следва да се приеме, че е налице пълна идентичност между предмета, основанието и страните по това и по настоящето дело, поради което за случая е формирана сила на присъдено нещо. Наличието на този правен ефект е пречка в настоящия процес повторно да се произнасят съдилищата по същото правно основание-действителността/недействителността на същото дарение, независимо от съображенията за това, както те са конкретизирани в уточняващата молба на адв. С. (виж л.120-121 от делото на ВОС). И четирите основания за недействителност, формулирани в тази молба, са все проявни форми на същата тази недействителнност и спрямо тях е налице преклузия (не упражняване на всички твърдения за нищожност до изчерпването им по делото за намаляване на дарението) поради това повторното пререшаване на този въпрос е недопустима.

От друга страна, третия ответник по исковата молба Божидарка Н.Г. не е страна в материалното правоотношение по дарението, а в случая по настоящето дело тя не се явява и процесуален субституент, поради което спрямо нея правото на иск е упражнено ненадлежно. Правилно при това положение и спрямо нея е прекратено производството по делото.

По изложените съображения следва да се приеме, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение следва да се потвърди.

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1137/17.04.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 127/2014 година.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му при условията на чл.274, ал.3 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.