О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№329

 

17.05.2016 г.,  гр. Варна

        

                                       В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

         Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на 17май 2016 г., две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

      ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                         Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петя Петрова в.ч.гр.д. № 250 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 248, ал.3 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Т.Н.К. против определение № 316/01.02.2016 г. по в.гр.д. № 2127/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата му с вх.№ 619/11.11.2016 г. за изменение на решение № 2067/10.12.2016 г., постановено по гр.д. № 2127/2015 г. на ВОС в частта му за разноските. Претендирал е за присъждане на разноските в настоящото производство.

Л.К.К. – насрещна страна по жалбата, чрез адв. Ю.Г., е подал писмен отговор на частната жалба, като е молил за оставянето й без уважение и присъждане на сторените по настоящото дело разноски в размер на сумата от 200 лв. – заплатен адвокатски хонорар.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалването му, като неизгодно за него и е насочено срещу подлежащ на обжалване акт на съда и е редовна, но същата е подсъдна на Върховния касационен съд, поради което производството пред настоящата инстанция следва да бъде прекратено и делото – изпратено на компетентния да я разгледа ВКС, като съображенията на съда са следните:

С частната жалба се обжалва постановено по реда на чл. 248 от ГПК определение на въззивния съд - окръжен съд Варна, с което той е оставил без уважение молбата на Т.К. за изменение на въззивното решение в частта му за разноските. Срещу това въззивно решение на окръжния съд, Т.К. е подал и касационна жалба с вх.№ 1218/15.01.2016 г., която е администрирана и приложена на корицата на делото, подготвена за изпращане на ВКС.

По въпроса за компетентния съд, който следва да разгледа частната жалба срещу определението на въззивната инстанция по чл. 248 от ГПК за изменение на въззивното решение в частта му за разноските при подадена срещу въззивното решение касационна жалба, съществува противоречива практика на ВКС. Част от съставите на ВКС приемат за разглеждане частните жалби и ги присъединяват за съвместно разглеждане с касационната жалба по съображения, извличани от разпоредбата на чл. 248, ал.3, изр. второ ГПК, че определението за разноските подлежи на обжалване по същия ред, по който се обжалва самото решение (така например определение № 167 от 07.04.2016 г. на ВКС по ч.гр.д. № 1404/2016 г., IV г.о. Други състави на ВКС изпращат на осн. чл. 118 от ГПК, образуваното по частната жалба дело на ВКС, по компетентност на апелативния съд по аргументи, черпени от разпоредбите на чл. 274, ал.2, изр.1, пр.2 ГПК в сега действащата редакция (ДВ, бр.50/03.07.2015 г.), която гласи, че когато определенията по ал.1 на чл. 274 са постановени от окръжен съд като въззивна инстанция, те подлежат на обжалване с частна жалба пред съответния апелативен  съд (така определение № 120 от 14.03.2016 г. по ч.гр.д. № 137/2016 г., IV г.о.).

Настоящата инстанция, като сподели първото становище, че определението за разноските се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението (чл. 248, ал.3 от ГПК) намира, че не е компетентен да разгледа частната жалба, като същата подлежи на разглеждане от ВКС заедно с подадената касационна жалба. Ето защо, съгласно чл.118 ГПК образуваното по жалбата частно гражданско производсво пред ВКС следва да се прекрати и делото трябва да се изпрати, заедно с подадената касационна жалба, за произнасяне по частната жалба на компетентния съд – Върховен касационен съд.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 250/ 2016 г., по описа на Варненския апелативен съд и изпраща делото по компетентност на Върховния касационен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба,  в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                          2.