ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 340

 

                                    08.06.2017 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на  …. 06.2017 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

        Членове: Петя Петрова     

                  Мария Маринова                                   

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 250 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1 ГПК, вр. чл. 275, ал.2 ГПК и чл.279 ГПК  и е образувано по частна жалба вх.№ 34805 от 16.12.2016 г., допълнена с молба вх.№ 1061/16.01.2017 г. от В.Н.Б., подадена чрез адв. С.Н.,         против разпореждане № 9708/24.11.2016 г. по в.гр.д. № 1725/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната частната му жалба вх.№ 29832 от 27.1.2016 г. против определение № 2195/12.09.2016 г. на ВОС, постановено по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на  разпореждането на окръжния съд като неизгодно за него, редовна е и допустима. Жалбата е бланкетна, като в нея жалбоподателят е посочил неправилност – незаконосъобразност на обжалваното разпореждане и е молил за отмяната му.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

С определение № 2195/26.04.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1725/2016 г., Варненският окръжен съд е оставил без уважение молбата на В.Б. по чл. 83, ал.2 от ГПК  за освобождаването му от задължение за заплащане на дължимите по в.гр.д. № 1725/2016 г. на ВОС такса по ТЗЧСИ от 36 лв. и държавна такса от 25 лв. Съобщението с препис от определението на съда е било редовно връчено на страната на 17.10.2016 г. чрез пълномощника й адв. С.Н., посочен по делото и като лице за връчване на съдебни книжа, като едноседмичният срок за обжалване на акта е изтекъл на 24.10.2016 г. Частната жалба с вх. № 29832 от 27.10.2016 г. срещу определението е постъпила в съда по пощата, като видно от пощенското клеймо тя е била подадена в пощенската станция на 25.10.2016 г., т.е. ден след изтичане на срока и е била просрочена. Страната не е представила доказателства за спазване на срока и в дадения й от съда допълнителен срок, изтекъл на 17.11.2016 г.

Предвид изложените съображения, частна жалба с вх. № 29832 от 27.10.2016 г., като просрочена е подлежала на връщане от окръжния съд на осн. чл. по чл. 275, ал.2, вр. чл.262, ал.2, т.1 от ГПК, поради което и обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане № 9708/24.11.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1725/2016 г. по описа на ВОС, с което тя е била върната, е правилно, постановено е в съответствие с процесуалния закон и следва да бъде потвърдено.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 9708/24.11.2016 г., постановено по в.гр.д. № 1725/2016 г. по описа на ВОС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ