О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

328/13.06.2018

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 13. 06.2018г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№252/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час - тна жалба от „Сав-Травел Груп”ООД, гр.Варна, представлявано от управителя Светлозар С.М., чрез процесуалния му представител адв.В. Мутаф -чиев, против определение №802/30.03.2018г., постановено по в.гр.д.№646/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съобра- жения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената от страната жалба против действия на съдебен изпълнител.

Въззиваемите страни С.Д.П. и И.М.П., в депозирания от тях отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК, двамата чрез процесуалния им представител адв.Г.А., поддържат становище за нейната недопустимост, поради липса на подпис на процесуалния представител, подал същата, като се поддържа, че производството следва да бъде оставено без движение за отстраняване на посочената нередовност, и в условие на евентуал -ност се твърди, че жалбата е неоснователна, като се претендира обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт - чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, вр. т.2 от ТР №3/12.07.2005г. на ОСГТК на ВКС.Същата е допустима/вкл. подписана от процесуалния представител адв.В.М./.Разгледана по същество е неос -нователна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№646/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жал- ба вх.№16597/15.12.2017г./по описа на ЧСИ, подадена по пощата на 13.12.2017г./, депозирана от „Сав-Травел Груп”ООД, против действия на ЧСИ С. К.., рег.№718, с район на действие ОС-Варна, по изп. дело №20147180400 954/обединено с изп.д.№20147180400955/ - извършен опис и оценка на недвижим имот и ненадлежното му отстраняване от него поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението.Твърди се, че действията са незаконосъобразни, т.к. ПДИ за вземанията на присъединения взискател не му е била изпратена, насочено е изпълнение върху недвижими имоти, със стойност многократно надвишаваща размера на дълга, изготвената от в.л. експертиза за пазарна стойност на имотите е необоснована и непълна, описът и оценката са извършени от помощник частен съдебен изпълнител, без на последния да са били изрично предоставени такива правомощия от съдебния изпълнител, за деня и мястото на описа дружеството не е било надлежно уведомено, описът и оценката са извършени само въз основа на външен оглед, без да се изясни какво е фактическото състояние на имотите, оцен - ката е занижена, много под действителната пазарна стойност, без да се съобрази, че имотите попада в курортна местност, каквато представлява землището на с.Ген. Кантарджиево, не са взети предвид и подобренията в тях, предвид което оценката се оспорва.     

Въззиваемите С.Д.П. и И.М.П. са подали в срока по чл.436, ал.3 от ГПК писмени възражения по жалбата.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.          

Изп.дело дело №20147180400954 е образувано на 12.11.2014г. въз основа на изпълнителен лист от 10.11.2014г., издаден в заповедно производство по ч.гр.д.№ 13919/14г. по описа на ВРС, ХLІІІ състав, с който длъжникът „Сав-Травел Груп”ООД е осъден да заплати на И.М.П. посочената в листа сума, дължима по запис на заповед, както и разноски.Изп.дело дело №20147180400955 е образувано на 12.11.2014г. въз основа на изпълнителен лист от 10.11.2014г., изда -ден в заповедно производство по ч.гр.д.№13918/14г. по описа на ВРС, ХХ състав, с който длъжникът „Сав-Травел Груп”ООД е осъден да заплати на С. Димит -ров П. посочената в листа сума, дължима по запис на заповед, както и раз -носки.ПДИ са връчени на 02.12.2014г.По молба на двамата посочени взискатели от 18.12.2014г. изп.дело №20147180400955 е присъединено към изп.дело № 20147180 400954.Принудителното изпълнение е насочено и към собствени на „Сав-Травел Груп”ООД недвижими имоти, находящи се в землището на с.Ген.Кантарджиево, съставляващи четири парцела по плана за парцелиране на стопанския двор на с.Ген.Кантарджиево и разположените върху тях адм.сграда, работилница и скла -дове.Възбрана върху имотите е вписана в СВ-Варна на 26.11.2014г.Има присъеди -нени по право взискатели по реда на чл.459, ал.1 от ГПК, вписали по-рано възбрани върху имотите, върху които е насочено изпълнение.Държавата също е присъединен по право взискател на осн. чл.458 от ГПК за публичните й вземания против длъж -ника, посочени в издадените удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК.Прину -дителното изпълнение е било спряно и впоследствие възобновено след влизане в сила на решенията по чл.422 от ГПК.Изпратени са нови ПДИ.С молба от 08.12. 2016г. взискателите са поискали да бъде извършен опис и оценка на възбранените недвижими имоти.Описът на недвижимите имоти, находящи се в землището на с.Ген. Кантарджиево, е насрочен от ЧСИ за 07.03.2017г.ППИ е получена надлежно от длъжника на 17.02.2017г. чрез процесуалния му представител, с която същият е уведомен за насрочения опис.Такъв е извършен на 07.03.2017г. съгласно съставе -ния протокол от посочената дата и имотите са оставени за управление на длъж -ника.По възлагане от ЧСИ е изготвена СТЕ от 07.07.2017г за пазарна оценка на имотите от в.л.Р.С..С протокол от 30.10.2017г. ЧСИ е определил на осн. чл.485 от ГПК пазарната стойност на имотите/в размерите, посочени от в.л./, както и е определил началната тръжна цена в размер на 75% от пазарната стойност.Насро- чил е публична продан за периода 20.11.2017г.-20.12.2017г.За насрочване на проданта длъжникът е уведомен на 06.12.2017г.С протокол от 02.01.2018г. продан -та е обявена за нестанала поради липса на подадени наддавателни предложения.

Видно от гореустановеното е, че публична продан на недвижимите имоти е обявена преди 31.10.2017г., т.е. преди влизане в сила на ЗИДГПК, обн.ДВ, бр.86/27. 10.2017г., в сила от 31.10.2017г., предвид което и на осн. §73 от ПЗР на ЗИДГПК първоначално е следвало да се довърши по досегашния ред, т.е. редът, действал преди цитираното изменение.След обявяването й за нестанала с протокола от 02.01.2018г. новата начална цена е следвало да се определи по реда на вече изменения закон, но последното не касае настоящото производство, т.к. жалбата има за предмет действия на ЧСИ, извършени преди посоченото изменение на закона.В тази връзка и неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че по същество същият обжалвал отказа на ЧСИ да изготви нова оценка на имотите по реда на чл.485, ал.2 от ГПК - такъв отказ изобщо не е бил постановяван от ЧСИ, доколкото посочената норма не е действала при изготвяне на оценката, а и той е следвало да довърши проданта, насрочена за периода 20.11.2017г.-20.12.2017г. по досегашния ред.Извършеният опис на недвижимите имоти на 07.03.2017г. също не е действие, подлежащо на обжалване при липса на позоваване на несеквестиру -емост на имотите, каквото безспорно в настоящия случай не е на лице, а и сама по себе си жалбата против описа е подадена много след изтичане на предвидения в закона срок за обжалване действия на СИ.Не се установява от представените копия от изп.дела длъжникът да е бил отстранен от недвижимите имоти, находящи се в землището на с.Ген.Кантарджиево, нито от тези, находящи се в землището на с.Аврен/три ниви в м.Крушките, описани на 02.03.2017г. и оставени за пазене на длъжника съгласно протокол от посочената дата, продадени на публична продан, проведена в периода 20.11.2017г.-20.12.2017г./.Нормата на чл. 435, ал.2, т.3 от ГПК и не касае изпълнение на парични вземания, каквито са тези на взискателите по процесните изп.дела, а касае изпълнение на непарични вземания, конкретно при - нудително отнемане на вещи.За пълнота на изложението следва да бъде посочено, че дружеството е и надлежно уведомено за изпълнението.              

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против посо - чените действия на ЧСИ е недопустима като насочена против неподлежащи на самостоятелно обжалване действия, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на ВОС, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №802/30.03.2018г., постановено по в.гр.д. №646/18г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: