О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

365

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 03.06.2019г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 252/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от адв. М.И.Д. *** като процесуален представител на Л.В.Г. срещу определение № 636/22.02.2019 год по в.ч.гр.д. № 120/2019 гд на Окръжен съд Варна, с което са оставени без разглеждане частни жалби вх.№ 81669/10.12.2018 и вх.№ 82506/12.12.2018 год  срещу определение № 13724/26.11.2018, определение № 13828/27.11.2018, определение № 14240/05.12.2018 и определение № 13935/29.11.2018 год по гр.д. № 92/2018 год на ВРС, 20 състав. По съображения за незаконосъобразност на опредението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото на Районен съд Варна за продължаване на съдопроизводствените действия от друг състав на съда.

В постъпиля отговор от Б.А.Г. чрез адв. К.Т. е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Окръжен съд Варна се е произнесъл като въззивна инстанция по частна жалба, с която са атакувани определения на Районен съд Варна, с които съответно са оставени без уважение доказателствени искания на ищцата, за присъединяване за общо разглеждане на друго гражданско дело, за отвод на състава на съда и за поправка и допълване на протокол от съдебно заседание.

И в трите случая се касае за актове на съда, които не подлежат на самостоятелно обжалване. С тях не се прегражда по-нататъшния ход на делото, а обжалваемостта им не е предвидена в друга законова разпоредба. Не са налице предпоставките, визирани в чл.274 ал. 1 от ГПК за легитимно упражняване на процесуалното право на жалба. Поради това определението на съда, с което частната жалба е оставена без разглеждане е правилно и законосъобразно.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 636/22.02.2019 год по в.ч.гр.д. № 120/2019 гд на Окръжен съд Варна.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.