Р       Е       Ш      Е      Н      И      Е

 

110

 

02.07. 2015 г.,  гр. Варна

        

                                       В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

         Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на седемнадесети юни, две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

 

     ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

                        Петя Петрова

                                            

Секретар: В.Т.

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова въззивно гр.д. № 253 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по гр.д. № 253/2015 г. на Варненския апелативен съд е образувано, след отмяна с определение № 340/21.05.2015 г., постановено по ч.гр.д. № 2262/2015 г. на ВКС, на определението на Варненския апелативен съд от 18.03.2015 г. по гр.д. № 68/2015 г., с което е било прекратено производството по делото, поради отказ от иска и е обезсилено първоинстанционното решение, като делото е било върнато от ВКС за продължаване на въззивното производство.

Въззивното производство е образувано по въззивна жалба на Й.В.А., подадена чрез адв. Т.Т. от ШАК, против решение № 6771/07.05.2014 г., постановено по гр.д. № 2154 по описа за 2013 г. на Варненския окръжен съд, с което са ОТХВЪРЛЕНИ, предявените срещу А.В.К. и С.В.К.: -  кумулативно съединени искове: - за прогласяване на упълномощителна сделка, обективирана в пълномощно по пълномощно с рег.№757 от 07.02.2013 г. на нотариус Велин Майсторов с рег.№465 на НК  с район на действие  РС  Девня за унищожаема, поради измама, състояща се във въвеждане и поддържане на заблуждение, че се подписва договор  за продажба на МПС, а не пълномощно за разпореждане с имущество, на основание чл.29, ал.1 ЗЗД; - за прогласяване на упълномощителната сделка  обективирана в пълномощно с рег.№757 от 07.02.2013 г. на нотариус Велин Майсторов с рег.№465 на НК  с район на действие  РС  Девня за унищожаема поради грешка относно упълномощаването в резултат на създаденото в нея  и поддържано заблуждение на основание чл.28  ЗЗД; - за прогласяване недействителността на сключения договор за покупко - продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Македония” №105, ет.1, ап.3, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.1505.13.2.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №РД -18 -98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт № 24, т.І, рег.№ 1903, дело № 21/2013 г. на нотариус Людмила Гонова с рег. № 116 на НК, с район на действие РС Варна, поради липса на представителна власт  и потвърждение от продавача  на основание чл.42, ал.2 ЗЗД; - за прогласяване недействителността на сключеният договор за замяна на недвижим имот за движима вещ срещу собствеността на 1/2 ид.ч. от недвижим имот , находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Друмев” №11, ет.6, апартамент № 72, представляващ самостоятелен обект в сградата  с идентификатор 10135.2560.47.8.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт № 25, том І , рег.№ 1913, дело №22/2013 г. на нотариус Людмила Гонова  с рег. № 116 на НК, с район на действие РС Варна, поради липса на представителна власт  и потвърждение от продавача на основание чл.42, ал.2 ЗЗД ; - съединени в условия на евентуалност искове: - за прогласяване нищожност  на сключения договор за покупко - продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Македония” №105, ет.1, ап.3, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.1505.13.2.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №РД -18 -98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК обективиран в нотариален акт № 24, т.І, рег.№ 1903, дело № 21/2013 г. на нотариус Людмила Гонова с рег. № 116 на НК , с район на действие РС Варна, поради липса на валидно формирано съгласие за сключване на сделката и настъпването на последиците от нея, поради порок на волята при упълномощаването, на основание чл.26 ,ал.2, пред.ІІ ЗЗД;- за прогласяване нищожност  на сключеният договор за замяна на недвижим имот за движима вещ срещу собствеността на 1/2 ид.ч. от недвижим имот , находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Друмев” №11, ет.6, апартамент № 72, представляващ самостоятелен обект в сградата  с идентификатор 10135.2560.47.8.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт № 25, том І , рег.№ 1913, дело №22/2013 г. на нотариус Людмила Гонова с рег. № 116 на НК, с район на действие РС В., поради липса на валидно формирано съгласие за сключване на сделката и настъпването на последиците от нея, поради порок на волята при упълномощаването, на основание чл.26, ал.2, пред.ІІ ЗЗД; - за прогласяване унищожаемост на  сключеният договор за покупко - продажба на недвижим имот находящ се в гр.В., ул.”Македония” №105, ет.1, ап.3, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.1505.13.2.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №РД -18 -98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК обективиран в нотариален акт № 24, т.І, рег.№ 1903, дело № 21/2013 г. на нотариус Людмила Гонова с рег. № 116 на НК , с район на действие РС Варна, поради измама, състояща се във въвеждане и поддържане заблуждение, че се подписва договор за продажба на МПС, а не пълномощно,  на основание чл.29, ал.1 ЗЗД; - за прогласяване унищожаемост на на сключеният договор за замяна на недвижим имот за движима вещ срещу собствеността на 1/2 ид.ч. от недвижим имот , находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Друмев” №11, ет.6, апартамент № 72, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.2560.47.8.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт № 25, том І , рег.№ 1913, дело №22/2013 г. на нотариус Людмила Гонова с рег. № 116 на НК , с район на действие РС В., поради измама, състояща се във въвеждане и поддържане заблуждение, че се подписва договор за продажба на МПС , а не пълномощно на основание чл.29, ал.1 ЗЗД;-       за разваляне поради неплащане на уговорената продажна цена в срока на договор за замяна на недвижим имот за движима вещ срещу собствеността на 1/2 ид.ч. от недвижим имот , находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Друмев” №11, ет.6, апартамент № 72, представляващ самостоятелен обект в сградата  с идентификатор 10135.2560.47.8.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт № 25, том І , рег.№ 1913, дело №22/2013 г. на нотариус Л.Г. с рег. № 116 на НК , с район на действие РС Варна, поради неизпълнение от страна на заменителя, състоящо се в непредаване на заменените вещи, предмет на договора, на основание чл.87, ал.3, вр.ал.2 ЗЗД; -за разваляне поради неплащане на уговорената продажна цена в срока на договор за покупко - продажба на недвижим имот находящ се в гр.Варна, ул.”Македония” №105, ет.1, ап.3, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.1505.13.2.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №РД -18 -98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК обективиран в нотариален акт № 24, т.І, рег.№ 1903, дело № 21/2013 г. на нотариус Людмила Гонова с рег. № 116 на НК, с район на действие РС Варна, поради неплащане на уговорената продажна цена в срока по договора, на основание чл.87, ал.3 вр.ал.2 ЗЗД; - за    прогласяване нищожност  на сключеният договор за замяна на недвижим имот за движима срещу собствеността на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Друмев” №11, ет.6, апартамент № 72, представляващ самостоятелен обект в сградата  с идентификатор 10135.2560.47.8.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт вещ № 25, том І , рег.№ 1913, дело №22/2013 г. на нотариус Людмила Гонова с рег. № 116 на НК, с район на действие РС Варна, поради това, че заменителят не притежава лицензи не е вписан в Регистъра на лицата, имащи право да осъществяват такива сделки съгласно  чл.13, ал.3 от Валутния закон.

Жалбоподателката е сочила, че обжалваното решение е неправилно – незаконосъобразно, като е молила за отмяната му, за уважаване на исковете и присъждане на разноските. Навела е оплаквания, свързани с преценката на свидетелските показания от съда. Не било взето предвид от съда също така и обстоятелството, че вещото лице внесло съмнение относно достоверността на съдържанието на декларацията от 01.04.2013 г., поради което истинността на документа следвало да се преценява с оглед показанията на свидетелката П., а показанията на свидетеля З., предвид неговото осъждане, съдът не следвало да кредитира изцяло.

Въззиваемите А. и С. К. са подали писмен отговор, с който са оспорили жалбата, като са настоявали за потвърждаване на обжалваното решение и присъждане на сторените по делото съдебно-деловодни разноски. Навели са доводи за неоснователност на оплакванията на жалбоподателката, че  неправилно съдът е ценил свидетелските показания и че с обясненията си вещото лице е разколебало извода за истинност на декларацията. Настоявали са, че жалбата не съдържа аргументи за неправилност на обжалваното решение и затова тя следвало да бъде отхвърлена.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, с което са отхвърлени исковете й, како неизгодно за нея, редовна е и допустима.

Съдът след служебна проверка на валидността и допустимостта на обжалвания първоинстанционен акт, намира следното:

Исковете, докладвани и приети за разглеждане от окръжния съд, за унищожение на упълномощителната сделка, поради измама, състояща се във въвеждане и поддържане на заблуждение, че се подписва договор за продажба на МПС, а не пълномощно  за разпореждане с имущество, на основание  чл.29, ал.1 ЗЗД, както и за унищожение на упълномощителната сделка, поради грешка относно упълномощаването в резултат на създаденото в нея и поддържано заблуждение на основание чл. 28, ал.1, пр.1 ЗЗД, са били предявени и разгледани срещу А.В.К. – страна по договора за продажба и замяна и срещу съпругата му С.К..

В исковата молба са били изложени твърдения, че пълномощник по упълномощителната сделка е В. В.З., като в същото време исковете за унищожение на упълномощителната сделка са били насочени срещу чужди на това правоотношение лица /А. и С. К./. Съгласно мотивите на т.5 от Тълкувателно решение № 1/2013 г. от 09.12.2013 г. на ВКС, ОСГТК, когато нередовността на исковата молба поради противоречие между обстоятелствената част и петитума е довела до разглеждане на делото и постановяване на решение спрямо лице, което няма качеството на надлежна страна, въззивното решение е недопустимо. Такова решение изобщо не може да обвърже с последиците си лицето, което би имало качеството на надлежна страна, но не е било конституирано по делото. Това лице следва да се конституира и процесът срещу него следва да започне пред първата инстанция. В този случай, ако порокът се констатира от въззивния съд, той следва да обезсили първоинстанционното решение и да върне делото на първата инстанция с указания за конституиране на надлежния ответник и разглеждане на делото с негово участие.

В случая, доколкото се касае до нередовност на исковата молба, съдържаща противоречие между обстоятелствената част, в която се излагат твърдения, сочещи на правен интерес да се търси защита срещу определено лице и петитума, насочен срещу други лица, с определение от 06.02.2015 г., по реда на чл. 129 от ГПК, на ищеца са били дадени указания да отстрани това противоречие в исковата си молба. Указано му е било да насочи исковете си за унищожение на упълномощителната сделка от 07.02.2013 г. срещу надлежния ответник.

С молба вх.№ 1187/23.02.2015 г., подадена в изпълнение на указанията на съда, Й.В.А. е заявила, че поддържа исковете си за унищожение на упълномощителната сделка от 07.02.2013 г. и ги насочва срещу надлежния ответник В.В.З. В съдебно заседание, чрез адв. Т. и в депозираните от последната писмени бележки, тя е заявила искане за обезсилване на първоинстанционното решение в частта, с която са отхвърлени исковете за унищожение на упълномощителната сделка срещу ответниците А. и С. К. и е поискала в тази част делото да бъде върнато на първата инстанция за произнасяне на исковете срещу В.З., като в останалата част въззивното производство да бъде спряно. Евентуално е навела искане за спиране на производството по настоящото дело, поради преюдициалност на заведеното пред районния съд дело за унищожение на упълномощителната сделка.

Предвид изложеното, с оглед уточнението на исковете за унищожение на упълномощителната сделка и с оглед насочването им срещу надлежния ответник В.З., настоящата инстанция намира, че обжалваното първоинстанционно решение е недопустимо в частта на произнасянето по тези искове срещу А. и С. К. и подлежи на обезсилване в тази част. Предвид даденото в Тълкувателно решение № 1/2013 г. от 09.12.2013 г. на ВКС, ОСГТК разрешение, доколкото  въззивният съд, макар и такъв по същество, не може да изземе  функциите на първоинстанционния съд в хипотезата, когато не е конституирана надлежна страна по делото, тъй като процесуалната легитимация е една от абсолютните положителни процесуални предпоставки  за съществуването на правото на иск, и при нейната липса производството и постановеното по него решение са недопустими, в тази част делото следва да бъде върнато на първата инстанция. Законът не предвижда изключения от общото правило, че при недопустимост на първоинстанционното решение същото се обезсилва, а ако е разгледан непредявен иск, делото се връща на първата инстанция за произнасяне по предявения иск. Затова, делото следва да бъде върнато на първата инстанция за конституиране на надлежния ответник и произнасяне по конститутивните искове за унищожение на упълномощителната сделка, насочени срещу него.

Поради обусловеността на произнасянето по исковете срещу А. и С. К. за нищожност на сключените без представителна власт договори за продажба и за замяна /а поради евентуалното съединяване и на останалите искове за нищожност, за унищожение и за разваляне на договорите за продажба и за замяна/, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, въззивното производство, образувано по жалбата на Й.В.А., подадена чрез адв. Т.Т. от ШАК, против решение № 6771/07.05.2014 г., постановено по гр.д. № 2154 по описа за 2013 г. на Варненския окръжен съд, в останалата му отхвърлителна част, следва да бъде спряно до приключване на производството по исковете за унищожение на упълномощителната сделка срещу надлежния ответник.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 6771/07.05.2014 г., постановено по гр.д. № 2154 по описа за 2013 г. на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА,  с която са ОТХВЪРЛЕНИ, предявените срещу А.В.К. и С.В.К. искове: - за прогласяване на упълномощителна сделка, обективирана в пълномощно по пълномощно с рег.№757 от 07.02.2013 г. на нотариус Велин Майсторов с рег.№465 на НК  с район на действие  РС  Девня за унищожаема, поради измама, състояща се във въвеждане и поддържане на заблуждение, че се подписва договор  за продажба на МПС, а не пълномощно за разпореждане с имущество, на основание чл.29, ал.1 ЗЗД; - за прогласяване на упълномощителната сделка  обективирана в пълномощно с рег.№757 от 07.02.2013 г. на нотариус Велин Майсторов с рег.№465 на НК  с район на действие  РС  Девня за унищожаема поради грешка относно упълномощаването в резултат на създаденото в нея  и поддържано заблуждение на основание чл.28  ЗЗД и ВРЪЩА в тази част делото на първоинстанционния Варненски окръжен съд за конституиране, съобразно направеното уточнение с молбата на ищеца Й.В.А. с вх.№ 1187/23.02.2015 г., на надлежния ответник В. В.З. и разглеждане на конститутивните искове за унищожение на упълномощителна сделка, обективирана в пълномощно с рег.№757 от 07.02.2013 г. на нотариус Велин Майсторов с рег.№465 на НК  с район на действие  РС  Девня, срещу него.

СПИРА, на осн. чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК,  въззивното производство по в.гр.д. № 253/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд в останалата му част, образувано по  въззивната жалба на Й.В.А., подадена чрез адв. Т.Т. от ШАК, против решение № 6771/07.05.2014 г., постановено по гр.д. № 2154 по описа за 2013 г. на Варненския окръжен съд, с което са ОТХВЪРЛЕНИ, предявените срещу А.В.К. и С.В.К. искове: - за прогласяване недействителността на сключения договор за покупко - продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Македония” №105, ет.1, ап.3, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.1505.13.2.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №РД -18 -98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт № 24, т.І, рег.№ 1903, дело № 21/2013 г. на нотариус Людмила Гонова с рег. № 116 на НК, с район на действие РС Варна, поради липса на представителна власт  и потвърждение от продавача  на основание чл.42, ал.2 ЗЗД; - за прогласяване недействителността на сключеният договор за замяна на недвижим имот за движима вещ срещу собствеността на 1/2 ид.ч. от недвижим имот , находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Друмев” №11, ет.6, апартамент № 72, представляващ самостоятелен обект в сградата  с идентификатор 10135.2560.47.8.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт № 25, том І , рег.№ 1913, дело №22/2013 г. на нотариус Людмила Гонова  с рег. № 116 на НК, с район на действие РС Варна, поради липса на представителна власт  и потвърждение от продавача на основание чл.42, ал.2 ЗЗД; - съединени в условия на евентуалност искове: - за прогласяване нищожност  на сключения договор за покупко - продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Македония” №105, ет.1, ап.3, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.1505.13.2.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №РД -18 -98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК обективиран в нотариален акт № 24, т.І, рег.№ 1903, дело № 21/2013 г. на нотариус Людмила Гонова с рег. № 116 на НК , с район на действие РС Варна, поради липса на валидно формирано съгласие за сключване на сделката и настъпването на последиците от нея, поради порок на волята при упълномощаването, на основание чл.26 ,ал.2, пред.ІІ ЗЗД;- за прогласяване нищожност  на сключеният договор за замяна на недвижим имот за движима вещ срещу собствеността на 1/2 ид.ч. от недвижим имот , находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Друмев” №11, ет.6, апартамент № 72, представляващ самостоятелен обект в сградата  с идентификатор 10135.2560.47.8.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт № 25, том І , рег.№ 1913, дело №22/2013 г. на нотариус Людмила Гонова с рег. № 116 на НК, с район на действие РС В., поради липса на валидно формирано съгласие за сключване на сделката и настъпването на последиците от нея, поради порок на волята при упълномощаването, на основание чл.26, ал.2, пред.ІІ ЗЗД; - за прогласяване унищожаемост на  сключеният договор за покупко - продажба на недвижим имот находящ се в гр.В., ул.”Македония” №105, ет.1, ап.3, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.1505.13.2.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №РД -18 -98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК обективиран в нотариален акт № 24, т.І, рег.№ 1903, дело № 21/2013 г. на нотариус Людмила Гонова с рег. № 116 на НК , с район на действие РС Варна, поради измама, състояща се във въвеждане и поддържане заблуждение, че се подписва договор за продажба на МПС, а не пълномощно,  на основание чл.29, ал.1 ЗЗД; - за прогласяване унищожаемост на на сключеният договор за замяна на недвижим имот за движима вещ срещу собствеността на 1/2 ид.ч. от недвижим имот , находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Друмев” №11, ет.6, апартамент № 72, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.2560.47.8.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт № 25, том І , рег.№ 1913, дело №22/2013 г. на нотариус Людмила Гонова с рег. № 116 на НК , с район на действие РС В., поради измама, състояща се във въвеждане и поддържане заблуждение, че се подписва договор за продажба на МПС , а не пълномощно на основание чл.29, ал.1 ЗЗД;-         за разваляне поради неплащане на уговорената продажна цена в срока на договор за замяна на недвижим имот за движима вещ срещу собствеността на 1/2 ид.ч. от недвижим имот , находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Друмев” №11, ет.6, апартамент № 72, представляващ самостоятелен обект в сградата  с идентификатор 10135.2560.47.8.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт № 25, том І , рег.№ 1913, дело №22/2013 г. на нотариус Л.Г. с рег. № 116 на НК , с район на действие РС Варна, поради неизпълнение от страна на заменителя, състоящо се в непредаване на заменените вещи, предмет на договора, на основание чл.87, ал.3, вр.ал.2 ЗЗД; -за разваляне поради неплащане на уговорената продажна цена в срока на договор за покупко - продажба на недвижим имот находящ се в гр.Варна, ул.”Македония” №105, ет.1, ап.3, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор 10135.1505.13.2.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №РД -18 -98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК обективиран в нотариален акт № 24, т.І, рег.№ 1903, дело № 21/2013 г. на нотариус Людмила Гонова с рег. № 116 на НК, с район на действие РС Варна, поради неплащане на уговорената продажна цена в срока по договора, на основание чл.87, ал.3 вр.ал.2 ЗЗД; - за      прогласяване нищожност  на сключеният договор за замяна на недвижим имот за движима срещу собствеността на 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Васил Друмев” №11, ет.6, апартамент № 72, представляващ самостоятелен обект в сградата  с идентификатор 10135.2560.47.8.18 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД -18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, обективиран в нотариален акт вещ № 25, том І , рег.№ 1913, дело №22/2013 г. на нотариус Людмила Гонова с рег. № 116 на НК, с район на действие РС Варна, поради това, че заменителят не притежава лицензи не е вписан в Регистъра на лицата, имащи право да осъществяват такива сделки съгласно  чл.13, ал.3 от Валутния закон, ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ пред окръжния съд на производството по исковете за унищожение на упълномощителната сделка, обективирана в пълномощно с рег.№757 от 07.02.2013 г. на нотариус Велин Майсторов с рег.№465 на НК  с район на действие  РС  Девня, съобразно направеното уточнение с молбата на ищеца Й.В.А. с вх.№ 1187/23.02.2015 г. срещу надлежния ответник В.В. З.

УКАЗВА на служителите от гражданско деловодство да извършват периодични справки за движението на делото пред окръжния съд във върната му част, като след приключването му пред окръжния съд, да докладват в.гр.д. № 253/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд на съдията – докладчик.

Делото да се върне на окръжния съд, със заверен препис от въззивното производство по в.гр.д. № 253/2015 г. на ВнАС и в.гр.д. № 68/2015 г. на ВнАС, като въззивното дело остава в канцеларията на апелативния съд.

В частта на спирането на въззивното производство, решението има характер на определение, което може да бъде обжалвано с частна жалба, пред ВКС, в едноседмичен срок от съобщаването му.

В частта, с която е обезсилено първоинстанционното решение и делото е върнато на първата инстанция, решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ, с касационна жалба  в едномесечен срок от връчването му на страните и при условията на чл.280 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: