Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

114/04.07.2016 г.

гр.Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 15.06.2016 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

при секретаря В.Т., като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. №253/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Производството е въззивно, по жалба от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу решение № 471/16.03.2015 год по гр.д. № 1570/2011 на Окръжен съд Варна, г.о., с което е отхвърлено мотивираното искане за отнемане на имущество от Я.М.Х. и Ц.С.С. на осн. чл. 28 ал.1 от ЗОПДИППД (отм). Доводите на въззивника са за неправилно приложение на закона при преценката на съда относно наличието на връзка между престъпленията, извършени от първия ответник и придобитото имущество, както и за несъобразяване със задължителното тълкуване по този въпрос, дадено с ТР № 7/2013 год на ВКС на РБ. По тези съображения въззивникът моли за отмяна на решението и постановяване на друго, с което мотивираното искане бъде уважено, с присъждане на разноските по делото, вкл. юрисконсултско възнаграждение в рамките на установените размери по Наредба № 1.

В постъпилия отговор е изразено становище за неоснователност на жалбата и потвърждаване на решението.

С решение № 124/04.05.2016 год по гр.д. № 4929/2015 год на ВКС на РБ, IV г.о. е отменено решение № 100/19.06.2015 год по в.гр.д. № 217/2015 год на Апелативен съд Варна и са дадени указания във връзка с точното прилагане на закона.

При новото разглеждане на делото, съдът съобрази следното:

По делото е безспорно установено, че ответникът Х. е осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 1065/2010 г. на ВОС за извършено на 16.09.2009 г. престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 7 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК за това, че при условията на опасен рецидив в съучастие като съизвършител с К. К. А. с цел да принудят Ц. Г. Д. да поеме имуществено задължение в размер на 100 000 лв., го заплашили с насилие, като с деянието му е причинена средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение движението на снагата в резултат на счупване на две ребра в ляво - IX и X, само второто с разместване. С предходна присъда по НОХД 435/2014 на ВОС, влязла в сила на 03.12.2007 г., ответникът Я.М.Х. е признат за виновен в това, че през м. юли 1997 г., чрез използване на неистински документи, получил без правно основание от бюджета на РБ пари в размер на 349 198 лв., с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 212, ал. 5 /стара ал. 4/ вр. ал. 1 и чл. 54 от НК, като е осъден да заплати на Министерството на финансите сумата от 349 198 лв., представляваща обезщетение за претърпени от държавата имуществени вреди.

Осъжданията на ответника за престъпления, попадащи в предметния обхват на чл. 3 от ЗОПДИППД (отм) обуславят наличието на първата изискуема по силата на чл. 4 от закона предпоставка.

Безспорно е установено също наличието и на втората предпоставка, а именно, че през проверявания период ответниците са придобили имущества на значителна стойност, за които не са установени законни източници на средства. Част от тези имущества са придобити на името на ответницата Ц.С., съответно – отчуждени от нея чрез възмездни сделки в полза на трети добросъвестни лица по време, когато тя и ответникът Х. са били във фактическо съжителство, а останалите имущества са придобити в режим на СИО след сключването на брака. По делото е прието заключение на съдебно-икономическа експертиза, която е определила пазарните стойности на имуществата към момента на тяхното придобиване, респ. отчуждаване, съобразила е всички законоустановени приходи, както и необходимите разходи на домакинството, в резултат от което е достигнала до извода за несъответствие между тях в размер на -1530,73 МРЗ, което е значително по смисъла на закона.

Третата предпоставка, даваща основание за отнемане на имущество по реда на чл.28 от ЗОПДИППД (отм) е наличието на основателно предположение за връзка между придобитото и престъпната дейност, доколкото не е налице законен източник.

С Тълкувателно решение № 7 от 30.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2013 г. на ОСГК на ВКС, се прие, че е необходимо е да има връзка (пряка или косвена) между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) и придобиването на имуществото, чието отнемане е поискано от Комисията, както и че е достатъчно връзката да може обосновано да се предположи логически, с оглед обстоятелствата по делото и да не е установен законен източник за придобиването на имуществото. В мотивите към решението е посочено, че придобиването на имуществото следва да е от установената престъпна дейност, но връзката между тази дейност и придобиването може да е и косвена. Тя е такава, когато придобиването е опосредено чрез други действия, напр. с една или няколко пълни или частични трансформации на средства чрез разпоредителни сделки.

Няма пречка да се установи или основателно да се предположи придобиване на имущество във връзка с престъпна дейност и назад във времето в срока по чл. 11 ЗОПДИППД (отм), с оглед конкретните обстоятелства. Когато не е установен законен източник за придобиване на имуществото съдът следва да изгради изводите си за това налице ли е връзка между престъпната дейност и доходите, послужили за придобиване на имуществото, въз основа на конкретиката на случая; въз основа на фактите, свързани с вида на престъплението и цялостните данни за характера на осъществявана престъпна дейност.

В случая основание за такова обосновано предположение е фактът на предходното осъждане на ответника Х. за данъчно престъпление в особено големи размери, в резултат от което той се е облагодетелствал със значителна сума, която макар и присъдена в полза на държавата, не е възстановена. В периода на придобиване на имуществата не са установени законни източници на средства, от което основателно може да се предположи, че именно присвоената сума е послужила за закупуване на част от имотите. В отговора на исковата молба ответникът Х. е твърдял, че негови роднини от Русия за превеждали суми на ответницата С., с която той е съжителствал на семейни начала. Настоящият състав намира, че предположението за престъпния произход на средствата не е опровергано с факта на получаване на тези средства. На първо място техният размер е недостатъчен за придобиване на имотите, а и не е установено основанието за получаването им – дали е с дарствено намерение или във връзка с други отношения между страните. В съдебната практика няма колебания относно това, че в случай на получени дарения от близки и роднини е необходимо да се изследва и тяхното имуществено състояние с оглед преценката доколко тези дарения са действителни. Такова доказване ответниците не са осъществили.

Касае се за трансформация на средства, която не прави източника на дохода законен и не може да обуслови липса на връзка между престъпната дейност и придобитото с такива средства имущество. Получената сума от продажба на имоти, придобити със средства от престъпна дейност, не съставлява доход от законен източник и не може да бъде взета предвид като такъв доход при изследване на приходите на ответниците.

Според текста на чл. 9 от ЗОПДИППД (отм) на отнемане подлежи имущество, което е придобито на името на съпруга на проверяваното лице, надхвърля доходите му през проверявания период и не може да се установи законен източник на средства. Цитираната разпоредба следва да намери приложение по аналогия и в настоящия случай, въпреки че част от имотите са били придобити от ответницата преди брака й с осъденото лице. Основание за този извод съдът намира в общата цел на закона, прогласена в чл. 2, а именно – да се възпрепятства възможността за извличане на облаги от престъпна дейност. Няма спор по делото, че двамата ответници са живели в общо домакинство като съпрузи във фактическо брачно съжителство. При определяне размера на необходимите разходи на семейството предбрачното съжителство е взето предвид. Но по-важно в случая е обстоятелството, че ответницата С. е признала неизгодния за себе си факт, че тя не е работила, не е имала собствени доходи, а всички средства за придобиване на имотите е получавала от Х. и се е подписвала където е необходимо по негово настояване. Това признание е направено при обясненията й по чл. 18 ал.2 т.4 от ЗОИППД (отм) и е отразено в протокол от 08.07.2011 год. То се подкрепя и от останалите събрани по делото доказателства. Установено е, че на 26.05.2003 год. ответницата е придобила на свое име 6 недвижими имота, които скоро след това отчуждила. Ето защо, когато за придобиване на имуществата от ответницата тя не е разполагала със законни източници на средства, тези имущества са на значителна стойност и са придобити единствено и само със средства на ответника, за които основателно може да се предположи, че са с престъпен произход, те също подлежат на отнемане в полза на държавата. В случая поради извършени разпоредителни сделки, противопоставими на държавата по силата на чл. 4 ал.2 от закона, на отнемане подлежат сумите, получени при отчуждаване на имотите. На още по-голямо основание подлежи на отнемане имуществото, придобито от съпрузите по време на брака, а именно – апартамента в м.”Св.Св.Константин и Е.”, който е и семейно жилище. Последното обстоятелство не е пречка за това, щом имуществото е придобито със средства от престъпна дейност. Експертизата е проследила по години съотношението между приходите и разходите на ответниците, и те винаги са с отрицателни стойности, включително и за годината, предшестваща покупката на апартамента в м.”Св.СвКонстантин и Е.”, придобит в режим на СИО. Дори да се приеме, че в закупуването на имота са вложени средства от банков кредит, усвоен на 16.02.2007 и от продажба на дружествени дялове съответно на 03.05.2007 и 26.01.2007 год., това не води автоматично до извода за законен произход. От значение е в случая дали погасяването на кредита е станало със законно придобити средства, респ. дали прехвърлените дружествени дялове също са били закупени с такива средства. От заключението на експертизата се установява, че след 2007 год., когато кредитът е погасяван, проверяваното лице не е реализирало никакви доходи.

След като ответникът по иска е осъден за престъпление по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД и от фактите по делото трябва може да се направи основателно предположение, че имуществото е придобито в резултат на престъпна дейност, не е необходимо това да е конкретно дейността, която е предмет на присъдата. Имуществото на ответника, независимо на чие име е придобито, се оценява по неговата придобивна стойност, която се формира от действителните разходи според естеството на придобивния способ, като към тях се прибавят действителните разходи за извършени подобрения. Когато преценява дали придобитото имущество е със значителна стойност по смисъла на чл. 3 ЗОПДИППД, съдът изхожда от пазарната му оценка към момента на проверката. Само по себе си придобиването на имущество с банков кредит не изключва възможността да се направи основателно предположение по чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД, защото винаги съществува възможността изплащането му да става със средства, придобити от престъпна дейност.

За целите на закона не е необходимо да се установява дали за всяка отделна възмездна придобивна сделка ответникът е престирал средства, придобити от престъпна дейност. Придобиването може да е със средства, които са трансформирана облага на престъпление, при което косвена връзка между него и престъпната дейност е налице. Ако липсва законен източник на доход, тази връзка основателно се предполага, без да е необходимо безспорно установяване, че за всяка конкретна сделка ответникът е престирал с реализирана от престъпната дейност облага.

По изложените мотиви и съобразявайки се с ТР № 7/2014 год. по тълк.д. № 7/2013 год. на ОСГК на ВКС, както и указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с отменителното решение на ВКС на РБ, настоящият състав намира, че мотивираното искане е основателно и доказано и следва да бъде уважено.

На осн. чл. 78 ал.1 от ГПК в полза на КОНПИ следва да се присъдят разноските по делото за всички инстанции в размер на 29244 лв, включващи 27837 лв – юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции, определено съгласно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

На осн. чл. 78 ал.6 от ГПК ответниците следва да понесат дължимата държавна такса в размер на 26 774,70 лв.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ОТМЕНЯ решение № 471/16.03.2015 год по гр.д. № 1570/2011 на Окръжен съд Варна, г.о.,и вместо него

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

ОТНЕМА в полза на държавата  на осн. чл. 28 ал.1 от ЗОПДИППД (отм) следните имущества на обща стойност 446 245,30 лв, придобити в периода от 16.01.2001 до 09.08.2011 год от престъпна дейност, извършена от Я.М.Х. с ЕГН **********, установена с присъда по НОХД № 1065/2010 г. на ВОС и присъда по НОХД № 435/2004 год на ВОС, а именно:

От Ц.С.С., ЕГН ********** с правно основание чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./:

-                  недвижим имот, находящ се в землището на с. Близнаци, община Аврен, Варненска област, местност „Корията", съставляващ ПИ № 029005 в землището на с. Близнаци с ЕКАТТЕ 04426 с площ 4.598 дка, шеста категория, при граници: ПИ №№ 000412 път I клас на Министерството на транспорта, 029032 полски път на Община Аврен и 029039 лозе на Стоян Димитров Мандаджиев, придобит с Нотариален акт № 68, том IV от 19.11.2003г. /Акт № 195, том 83, дело 14407/2003г. на СВ-Варна/.

-                  От Я.М.Х., ЕГН ********** с правно основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./:

-                  Сумата от 2 500 лева, представляваща парична равностойност на придобитите от Я.М.Х. 50 дружествени дяла от капитала на "Скай билдинг груп" ООД, ЕИК 148149122, peг. по фирмено дело № 5397/2007г. на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Чаталджа" № 20, ет. 17;

-                  Сумата от 3 500 лева, представляваща парична равностойност на придобитите от Я.М.Х. 70 дружествени дяла от капитала на "Багира груп" ООД, ЕИК 175451961, peг. по фирмено дело № 5627/2007г. на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Рила" № 30, ет. 1, ап. 1А и

-                  Сумата от 3 500 лева, представляваща парична равностойност на придобитите от Я.М.Х. 70 дружествени дяла от капитала на "Наша компания" ООД, ЕИК 148064145, peг. по фирмено дело № 4376/2006г. на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Т.С.Раковски" № 4, офис 4, ет. 2.

От Я.М.Х., ЕГН ********** с правно основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./:

-    Сумата от 100 000 лева, получена от продажбата на 25 дружествени дяла от капитала на "Матико-2000" ООД, ЕИК 103528000, peг. по фирмено дело № 1041/2000г. на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Приморски" № 43, ет. З, съгласно Договори за продажба на дружествени дялове от 03.05.2007г.;

-   Сумата от 2 500 лева от продажбата на 50 дружествени дяла от капитала на „Джордж Крос" ООД, ЕИК 103849344, peг. по фирмено дело № 3396/2003г. на ВОС, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 26, съгласно договор за продажба на дружествени дялове от 26.01.2007г.;

-   Сумата от 30 325 лева от продажбата на търговски обект № 1 на първи партерен етаж, със застроена площ 23 кв.м., състоящ се от: търговско помещение, тоалет и преддверие, при граници: калкан към ул. „К. Доганов", търговски обект № 2, стълбищна площадка, проход, ведно с 6.57 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място и търговски обект № 2 на първи партерен етаж, със застроена площ 51.52 кв.м., състоящ се от: две търговски помещения, при граници: калкан към ул. „К. Доганов", парцел № 10, вътрешен двор, стълбищна площадка, търговски обект № 1, ведно с 14.71 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място;

-   Сумата от 17 970 лева от продажбата на Апартамент № 4 на третия етаж, със застроена площ 43.34 кв.м., състоящ се от: дневна-спалня, кухня-трапезария, входно фоайе, баня-тоалет и тераса, при граници: калкан към ул. „К. Доганов", ап. № 5, стълбищна площадка, вътрешен двор, парцел № 12, ведно с принадлежаща изба № 4 с площ 4.22 кв.м., при граници: калкан към ул. „К. Доганов", вътрешен коридор, изба № 3, парцел № 12, ведно с 13.60 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж;

-   Сумата от 16 105 лева от продажбата на Ателие № 1 на петия етаж, със застроена площ 43.34 кв.м., състоящо се от: две ателиета за творческа дейност, входно фоайе, баня-тоалет и тераса, при граници: калкан към ул. „К. Доганов", ателие № 2, стълбищна площадка, вътрешен двор, парцел № 12, ведно с принадлежаща изба № 8 с площ 4,99 кв.м., при граници: калкан към ул. „К. Доганов", вътрешен коридор, изба № 9, изба № 7, ведно с 13.80 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж;

-   Сумата от 24 826.30 лева от продажбата на Ателие № 2 на петия етаж, със застроена площ 65.33 кв.м., състоящо се от: две ателиета за творческа дейност, входно фоайе, баня-тоалет и тераса, при граници: калкан към ул. „К. Доганов", ателие № 1, стълбищна площадка, вътрешен двор, парцел № 10, ведно с принадлежаща изба № 9 с площ 3 кв.м., при граници: вътрешен коридор, изба № 8, изба № 6, ведно с 19.65 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж;

-   Сумата от 13 257 лева от продажбата на Апартамент № 3 на втория етаж, със застроена площ 30.81 кв.м., състоящ се от: една стая, входно фоайе и баня-тоалет, при граници: ап. № 2, парцел № 10, вътрешен двор, стълбищна площадка,ведно с принадлежаща изба № 3 с площ 3,27 кв.м., при граници: вътрешен коридор, изба № 2, парцел № 12, изба № 4, ведно с 9.73 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж;

-   Сумата от 4 700 лева от продажбата на 50 (петдесет) кв.м. ид.ч. от недвижим имот, представляващ съсобствено дворно място с административен адрес: гр. Варна, ул. „Константин Доганов" № 8, цялото с площ 239 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№ 11 по скица, а по удостоверение за данъчна оценка и по нот. акт - УПИ IX-11, кв. 161 по плана на 11 подрайон на гр. Варна, при граници: ул. „К.Доганов", поземлени имоти №№ 12, 2, 4 и 10;

-   Сумата от 10 500 лева от продажбата на поземлен имот - дворно място с площ 1050 кв.м., представляващо имот XV-120, кв.38 по плана на с. Соколово, общ. Балчик, одобрен със заповед № 197/1991г., при граници и съседи за имота: имот XIV-120, имот XVI-119 и улица и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО с площ 1700 кв.м., представляващо имот XVI-120, кв. 38 по плана на с. Соколово, общ. Балчик, одобрен със заповед № 197/1991г., при граници и съседи за имота: имот XIV-119, имот XIII-119, имот XVII-121 и улица, ведно с построената в описаното място жилищна сграда със застроена площ от 96 кв.м. и

- Сумата от 7 915 лева от продажбата на гараж № 1 на партерния етаж с площ 31.41 кв.м., при граници: улица, гараж №2, ведно с 2.8432% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

От Я.М.Х., ЕГН ********** и Ц.С.С., ЕГН ********** с правно основание чл. 9 и чл. 10 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./:

1. АПАРТАМЕНТ № 34, находящ се на пети и шести жилищни етажи на жилищната сграда, построена в гр. Варна, вилна зона "Св.Св. Константин и Е."*** със застроена площ 145 кв.м., състоящ се от: горно ниво - входно антре, дневна с кухненски тракт, баня-тоалетна, стълбище за долно ниво и една тераса; долно ниво- антре, три спални, баня-тоалет, дрешник и две тераси, при граници: юг - дворно място, север - улица, изток - ап. 35 и запад - ап. 33, както и припадащите се 2.1461% ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, съставляващо УПИ XV - 138, 139, кв. 70 по плана на ВЗ „Варна", целият с площ 3380 кв.м., при граници: УПИ XXVI-159, XVIII-104, УПИ ХХШ-107, ПИ № 137, както и 23 кв.м., равняващи се на 2.1461% ид.ч. от общите части на сградата, в т.ч. и от фитнес зала на партерния етаж на сградата и от всички съоръжения в двора: басейн, барбекю, игрище и градинка, придобит на основание договор за продажба оформен с НА № 92/16.02.2007г. Пазарна стойност на имота към настоящия момент - 175 829 лв.

2. 72 кв.м. ид.ч. от УПИ, находящ се в гр. Варна, р-н „Приморски", вилна зона „Св.Св. Константин и Е."***, представляващ УПИ XV - 138, 139, кв. 70 по плана на ВЗ „Варна", целият с площ 3380 кв.м., при граници: УПИ XXVI-159, XVIII-104, УПИ ХХШ-107, ПИ № 137. Пазарна стойност на имота към настоящия момент - 19 714 лв.

ОСЪЖДА Я.М.Х., ЕГН ********** и Ц.С.С., ЕГН ********** да заплатят в полза на Комисията за установяване на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ 131463734 разноските по делото за всички инстанции в размер на 29244 лв, включващи 27837 лв – юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

ОСЪЖДА Я.М.Х., ЕГН ********** и Ц.С.С., ЕГН ********** да заплатят по сметка на Апелативен съд Варна държавна такса в размер на 26 774,70 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)