О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

322/12.06.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 13. 06.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№253/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от В.Н.Н. против определение №1042/30.04.2018г., постано -вено по гр.д.№544/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производството по делото на осн. чл.129, ал.3 от ГПК.В жалбата се твърди, че определение е непра -вилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводстве -ните действия.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството по гр.д.№544/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано след из -пращане по подсъдност от Административен съд-Варна на ВОС с определение №802/06.03.2018г. на адм.д.№702/18г., последното образувано по подадена от В.Н.Н. искова молба.

В исковата молба е посочено, че се предявява против Държавата иск за присъж -дане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер от 700 000лв., причинени от несправедливите действия на Прокуратурата на Република България, свързани с незачитане и нарушаване на човешките права на ищеца, нежелание за правосъдие срещу престъпници, извършили тежко престъпление над ищеца и Държавата, прикриване на своеволните, умишлени и престъпни действия на лица, извършили тежко престъпление над ищеца и Държавата, по повод издадените и цитирани в исковата молба постановления на ВРП, ВОП, ВАпП и ВКП по посочени преписки, копия от които постановления са приложени към исковата молба.

С разпореждане №1859/12.03.2018г. ВОС е оставил без движение производството по делото с дадени указания за отстраняване нередовности на исковата молба, а именно: 1/ ищецът да конкретизира фактическите твърдения, на които основава иска си, като посочи изрично в коя от хипотезите на чл.2 от ЗОДОВ основава претенцията си, като в разпореждането са възпроизведени всички хипотези, посочени в чл.2, ал.1, т.1-7 от ГПК; 2/ да формулира надлежно искане към съда.

С депозирана в срок уточняваща молба от 02.04.2018г. ищецът е посочил, че претендира обезщетение в размер на 700 000лв. за причинените му неимуществени вреди/морални болки и страдания/ от ВРП, ВОП, ВАпП и ВКП с прекратяване на производството, от което личало нежеланието им за наказателно преследване и бездействието при търсене на наказателна отговорност на лицата, извършили тежко престъпление против ищеца и Държавата, прикриване на умишлените, своеволни и престъпни действия на тези лица, като прокуратурата го е лишила от правото му за правилно и справедливо разглеждане, поради което счита, че искът му се основава на чл.2б от ЗОДОВ.

С разпореждане №2448/03.04.2018г. ВОС е оставил отново без движение произ - водството по делото с дадени указания за отстраняване нередовности на исковата молба, а именно: ищецът да конкретизира фактическите си твърдения, на които основава иска си - да посочи от кои конкретни несправедливи действия/бездействия на Прокуратурата са произтекли вредите, като уточни кое тежко престъпление срещу него и Държавата твърди и какво конкретно сочи за това престъпление - кои са лицата, които са го извършили, как е установено, че е престъпление, кога е извър -шено, от кого, как се прикриват умишлени, своеволни престъпни действия на прес -тъпници, от кого и спрямо кои престъпници; да конкретизира какво точно са извършили ВРП, ВОП, ВАпП и ВКП; след уточненията  по т.1 да съобрази, че е посо -чил в уточнителната молба, че претендира обезщетението на основание чл. 2б от ЗОДОВ, а именно за нарушение на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, а не е изложил никакви фактически твърдения в тази връзка - за водено срещу него дело, в какъв срок е приключило, колко е продължило и др., като в случай, че се поддържа това искане, то да посочи фактите, на които го основава; в какво се изразяват вредите - как и по какъв начин е уронен престижът на ищеца и в какво се изразяват болките и страданията, които сочи; след уточненията по-горе да форму -лира надлежно искане към съда.

С депозирана в срок уточняваща молба от 27.04.2018г. ищецът е посочил, че основава иска си на обстоятелствата, че Прокуратурата на Република България несправедливо е прекратила производствата по подадените от него жалби против престъпниците Г. П. Т., извършил на 19.01.2005г. нападение над държавен служител, т.е. ищеца, В. П. С. и А. Ж. Т., които уговорени от Г. П. Т., лъжесвидетелствали против ищеца, за да прикрият престъпните действия/горепосоченото нападение/ на Г.Т., и Т. Д., заканил му се с разстрел.Вредите произтекли от отказа на Прокуратурата да търси наказателна отговорност на тези лица, като едновременно с това се прик- риват умишлените им и своеволни престъпни действия.Конкретно действията, от които са произтекли вредите, са незаконосъобразното прекратяване от ВРП на производството по подадените от ищеца жалби, в които той вярно е изложил горните факти, незаконосъобразното потвърждение на акта на ВРП от ВОП, незаконосъоб -разното потвърждение на акта на ВОП от ВАпП и незаконосъобразното потвържде -ние на акта на ВАпП от ВКП.Посочил е, че претендира обезщетение на осн. чл.2б от ЗОДОВ, вр. чл.6, §1 от КЗПЧОС за несправедливо гледане, за нарушаване на човеш- ките му и граждански права.Вредите му се изразяват в това, че не получил справед -ливост за престъпниците, които сочи, че му се пречи да докаже невинността си, че така е унижен от Прокуратурата и изпитва душевни болки и страдания.

С обжалваното определение е прието, че ищецът не е изпълнил дадените му указания, а е единствено е преповтарял предходните си молби, без да се съобрази с дадените от съда указания и да отговори на поставените въпроси, предвид което делото е прекратено, на осн. чл.129, ал.3 от ГПК.

Съдът приема, че, макар и юридически непрецизно, ищецът ясно е изложил фактите и обстоятелствата, от които твърди, че произтича въведеното от него спорно право, защитата на което претендира.Твърдят се противоправни действия на право -защитни органи - ВРП, ВОП, ВАпП и ВКП, а именно цитираните в исковата молба постановление на ВРП от 27.04.2015г., с което е отказано да бъде образувано досъдебно производство и е прекратена преписката, образувана по подадените от В.Н.Н. жалби, с които той се е тъжил за извършени от посочените в уточняващите му молби лица престъпления, постановление от 22.07.2015г. на ВОП, с което е потвърдено постановлението на ВРП, постановление от 13.08.2015г. на ВАпП, с което е потвърдено постановлението на ВОП, и постановление на ВКП от 18.03.2017г., с което са потвърдени посочените постановления на долустоящите прокуратури.Счита се, че тези действия на правозащитните органи са неправомерни, от тях ищецът е претърпял посочените от него неимуществени вреди, за които претендира обезвреда в размер на 700 000лв. от Държавата.Ищецът не е длъжен да сочи правна квалификация на иска си, съответно да потвежда изложените от него факти и обстоятелства под хипотезата на дадена правна норма.Видно от посоченото от ищеца в исковата му молба и уточняващите такива към нея е, че в тях не се твърдят факти и обстоятелства, които да попадат в хипотезите на чл.2 от ЗОДОВ или в тази на чл.2б от ЗОВОВ, предвид което неправилно с първото от цитираните разпореждания и с част от второто от ВОС са му дадени указания в тази насока. Останалите указания, дадени с второто разпореждане, са изпълнени.На осн. чл.7 от КРБ Държавата отговаря пряко за вредите, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.Когато тази отговорност не може да бъде реализирана по реда на ЗОДОВ, защото отговорността по този закон е огра -ничена единствено до хипотезите, изчерпателно предвидени в него/за тях и общият ред е неприложим - чл.8, ал.1 от ЗОДОВ/, то няма пречка да се търси по общия ред /чл.49 от ЗЗД/ отговорност за действия на правозащитни органи в случаите, когато се твърди, че са претърпени вреди от техни действия, непопадащи в хипотезите на специалния закон - ЗОДОВ, но осъществяващи елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане.Така и в настоящия случай ищецът не твърди действия на правозащитните органи, които да попадат в хипотезите на чл.2 и чл.2б от ЗОДОВ, но твърди, че от неправомерния отказ на Прокуратурата да образува досъдебно производство по неговите жалби с цитираните постановления за твърдените, че са извършени от посочените лица престъпления, съответно прекратяване на преписките по тях, той е претърпял сочените неимуществени вреди, за които претендира заплащане на обезщетение в размер на 700 000лв.

Предвид посочване в срок от ищеца на необходимото съдържание по чл.127, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК на исковата му молба, съдът приема, че неправилно с обжалваното определение първоинстанционният съд е прекратил производството по делото на осн. чл.129, ал.3 от ГПК.Обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №1042/30.04.2018г., постановено по гр.д.№544/18г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизвод -ствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: