ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№   328          /                      21.05.2014 г.  гр. Варна

Апелативен съд - Варна                                 Гражданско отделение

На      21 май                                                                       2014 год.

в закрито заседание в следния състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛСЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                            ЧЛЕНОВЕМАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                  ПЕТЯ ПЕТРОВА

Като разгледа докладваното от  С. Илиева  частно гражданско дело № 254 по описа за 2014 година.

 

Производството е по реда на чл. 122 от ГПК

          Варненският районен съд е повдигнал препирня за родова подсъдност и определяне на компетентния съд да разгледа и реши спора по предявен от Т.Г.Б. от гр. Монтана срещу Н.Г.К. от гр. Варна иск.   

Видно от материалите по делото, във ВРС след изпращане на делото от РС Монтана поради направено възражение за местна подсъдност, е образувано гр. д. № 3092/2013 г. на  ХХ  състав, производството по което е прекратено и изпратено на родово компетентния Варненския окръжен съд.

Съгласно изложените факти в обстоятелствената част на ИМ и петитума й /гр. д. №612/2012 г. на РС Монтана/ предмет на образуваното във ВОС гр. дело № 1456/2013 г. е предявен на основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД иск за обявяване за окончателен на предварителен договор за покупко-продажба на МПС с продажна цена 26 650 лева, платима на месечни вноски от по 650 лева за период от 41 месеца. В ИМ ищецът е твърдял, че ответникът е изплатил сума в общ размер на 14 550 лева /22 месечни вноски/ и е останал задължен със сумата от 12 100 лева от продажната цена, която ищецът претендира да му бъде заплатена. С молба до ВОС /л. 38/ предвид постъпилия от ответника отговор /л. 21 от делото на РС Монтана/ ищецът е заявил:   1/ „частично оттегляне на исковата си молба” – т. 2 от петитума, с която се иска обявяване на предварителния договор за окончателен до издължаване на остатъка от продажната цена в размер на 12 000 лева. 2/ „изменение на основанието на предявения иск в останалата част, а именно: на основание чл. 88, ал. 1 ЗЗД ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 12 000 лева, ведно със законната лихва от предявяването на иска, представляваща обезщетение на вреди – пропуснати ползи от неизпълнението на договора /предварителния/.  С определение, постановено в о. с. з. на 31.01.2014 г. ВОС прекратява производството по отношение на предявения иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД и приемайки, че е с исканото от ищеца изменение на иска е предявен такъв по чл. 205 ЗЗД с цена 12 100 лева, прекратява изцяло производството по делото и го изпраща по подсъдност на ВРС.  С определението - предмет на настоящото производство ВРС повдига пред Варненския апелативен съд спор за подсъдност.

Настоящият съдебен състав приема, че в конкретния случай не е налице спор за подсъдност. В мотивите на определението си ВРС правилно приема, че след направените изявления от процесуалния представител на ищеца пред ВОС липсва надлежно предявен иск с посоченото от окръжния съдия основание /чл. 205 ЗЗД/, че недопустимо с оглед разпоредбата на чл. 214, ал. 1 от ГПК се явява и изменение на първоначално предявения иск в такава насока. По изложените от ВРС съображения същият е следвало да се произнесе по допустимостта на иска, а не да инициира производство по чл. 122 от ГПК.

Водим от гореизложеното, Варненският апелативен съд

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 254/2014 г. на Варненския апелативен съд.

ВРЪЩА делото на Варненския районен съд, от чиято компетентност е да се произнесе по допустимостта на предявения иск.

          Определението не подлежи на касационен контрол.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                2.