О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

824/26.11.2015…………………

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на 26.11.2015г. в състав:

                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Женя Димитрова

                   ЧЛЕНОВЕ:     Дарина Маркова

                                 Юлия Бажлекова

    

като разгледа докладваното от съдия Ю. Бажлекова в.гр.д. № 254 по описа  за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ГПК, образувано по частна жалба на К.И.Б. срещу определение от 09.12.2014г., постановено по  гр.д. № 828/2014г. на Софийски окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на К.И.Б. с правно основание чл.83, ал.2 ГПК за освобождаване от внасяне на държавна такса.

С определение № 412/22.06.2015г., жалбата е оставена без движение за отстраняване на констатираните нередности в едноседмичен срок от получаване на съобщението. С определението са дадени указания на жалбоподателя да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 15 лева в седмичен срок от получаване на съобщението, както и, че при непредставянето им в срок, производството по делото ще бъде прекратено.

С определение № 488/28.07.2015г., постановено по делото е оставена без уважение молбата на жалбоподателя от 07.07.2015г. за освобождаване от задължението за заплащане на дължимата в производството държавна такса. Определението е връчено на жалбоподателя на 23.09.2015г. и е влязло в сила. С разпореждане № 701/21.10.2015г. са дадени указания на жалбоподателя, че предвид влязлото в сила определение №488/28.07.2015г., следва да представи по делото доказателства за внос на държавна такса в размер на 15лв., в седмичен срок от съобщението, както и, че при неизпълнение в срок производството по делото ще бъде прекратено.

Съдът като взе предвид, че съобщението за постановеното разпореждане № 701/21.10.2015г. е получено лично от жалбоподателя на 18.11.2015г., счита, че срокът за отстраняване на нередовностите на жалбата е изтекъл на 25.11.2015г./присъствен ден/.

Предвид изложеното и доколкото в определения от съда срок и до настоящия момент не са отстранени нередовностите на жалбата, като не са представени доказателства за внос на дължимата държавна такса в размер на 15лв., частната жалба следва да бъде върната, а производството по настоящото дело да се прекрати като недопустимо.

Водим от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ВРЪЩА частна жалба, подадена от К.И.Б. срещу определение от 09.12.2014г., постановено по  гр.д. № 828/2014г. на Софийски окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на К.И.Б. с правно основание чл.83, ал.2 ГПК за освобождаване от внасяне на държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 254/2015г. по описа на ВАпС.

     Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ЧЛЕНОВЕ: