О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

317/13.05.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 13. 05.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№254/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена от Д.А.Н. частна жалба против разпореждане №935/02.02.2016г., постановено по в.гр.д.№1835/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната частна жалба вх.№37879/18.12.2015г., подадена от Д.А.Н. против разпо- реждане №8018/23.07.2015г., постановено по в.гр.д.№1835/15г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната жалба вх.№23067/21.07.2015г.В жалбата се твърди, че обжал- ваното разпореждане е неправилно по изложените в същата съображения.Претен- дира се да бъде отменено и делото върнато на въззивния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената частна жалба.

Въззиваемата страна З.Д.Д. не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Въззиваемата страна „Алфа Банк”АД в депозирания отговор поддържа становище за неоснователност на подадената жалба и моли атакуваното с нея разпореждане да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№1835/15г. по описа на ВОС, гр.о., е образувано по подадена от Д.А.Н. жалба против действие на ЧСИ Н.Д. по изп.д.№20138070400170 - Постановление за възлагане на недвижим имот от 26.05. 2014г.С решение №1408/15.07.2015г. жалбата му е оставена без уважение.

Против така постановеното решение Д.Н. е подал жалба вх.№23067/21.07. 2015г., която с разпореждане №8018/23.07.2015г. е върната като подадена против неподлежащ на обжалване съдебен акт съгласно разпоредбата на чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК.

Против разпореждане №8018/23.07.2015г. Д.Н. е подал частна жалба вх.№ 37879/18.12.2015г., която с разпореждане №13102/29.12.2015г. е оставена без движе- ние за отстраняване на нередовности-представяне на доказателства за внасяне на дължимата държавна такса в размер на 15лв. по см. на ВАпС.Съобщението за поста- новеното разпореждане е изпратено на адрес гр.Варна, ул.”Козлодуй”№27, ет.5, ап. 29.Върнато е в цялост с отбелязване от длъжностното лице, извършващо призо -ваването, че адресът е посетен на 30.12.2015г., 08.01.2016г., 13.01.2016г. и 18.01. 2016г., но на него не е намерен никой и никой не се е явил за получаване на оставе -ните съобщения.С разпореждане от 21.01.2016г. съдът е приел, че страната е редов -но уведомена на осн. чл.41, ал.2 от ГПК и е разпоредил призовката да се приложи по делото, като с обжалваното разпореждане №935/02.02.2016г. е върнала частната жалба на Д.Н. от 18.12.2015г. на осн. чл.262, ал.2, т.2 от ГПК.

Нормата на чл.41, ал.2 от ГПК намира приложение, когато страната отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж й е връчено съобщение, като е длъжна да уведоми съда за новия си адрес, а в противен случай съобщенията се прилагат по делото и се смятат за връчени.

В първоначално подадената жалба Д.Н. е посочил съдебен адрес ***, без да посочи съдебен адресат на него.При връчване на разпореждането от 23.07.2015г. призовката е била първоначално изпратена на адрес в гр.Варна, ул. ”Козлодуй”№27, ет.5, ап. 29/адресът, посочен в жалбата от 21.07.2015г. и постоянен адрес на страната/ и върната в цялост с отбелязване, че адресът е посетен, но никой не е намерен на него.Съдът е разпоредил съобщението да се връчи на адреса в гр.София, от където също призовката е върната в цялост с отбелязване, че адресът е посетен, но никой не е намерен на него.Съдът е разпоредил да се залепи уведом- ление по реда на чл.47 от ГПК.След залепване на уведомление по чл.47 от ГПК на адреса в гр.Варна, Д.Н. е упълномощил изрично и еднократно лицето Д.К.да се яви и да получи от негово име призовката, като и лицето се е явило в бюро „Призовки” към ВОС и е получило разпореждането от 23.07.2015г. на 11.12. 2015г.

От гореизложеното е видно, че Д.Н. чрез упълномощеното от него лице е получил веднъж съобщение на адрес в гр.Варна, ул. ”Козлодуй”№27, ет.5, ап. 29, който е и адресът, който той сам е съобщил по делото.Не се установява, обаче същият да е отсъствал повече от месец от този адрес, доколкото е бил търсен в периода 30.12.2015г.-18.01.2016г.Предвид горното и нормата на чл.41, ал.2 от ГПК не може да намери приложение по отношение на съобщението, което му е изпратено на 30.12.2015г.С оглед горното и доколкото страната не е била надлежно уведомена за разпореждането на съда от 29.12.2015г., за нея не е започвал да тече срок за изпъл -нение, съответно не е изтекъл такъв до 02.02.2016г. и не са били налице предпостав- ките, предвидени в чл.262, ал.2, т.2 от ГПК, за връщане на подадената жалба.

Предвид достигането до различни изводи от тези на ВОС, обжалваното разпо -реждане следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдо -производствените действия по администриране на подадената частна жалба от 18. 12.2015г.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане №935/02.02.2016г., постановено по в.гр.д.№1835/15г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  ЧЛЕНОВЕ: