ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

379/04.06.2015г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на04.06.2015г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 255/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Община Дулово срещу определение № 109/16.04.2015 год по гр.д. № 13/2015 год на Окръжен съд Силистра, с което производството е частично прекратено. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, въззивникът моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на разглеждане е установителен иск, предявен от Община Дулово срещу Р.А. Х., Г.М.Р. и А.Д.Ч. за установяване на вземането си по издадената на осн. чл. 417 от ГПК заповед за изпълнение № 347/31.10.2013 год по ч.гр.д. № 567/2013 год на Районен съд Дулово, в размер на 89000 лв по акт за начет № 11040014/10.06.2013 год и 15 426,10 лв – лихва за периода от 28.12.2010 до 10.06.2013 год, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението – 28.10.2013 год. С уточняваща молба вх.№ 979/01.04.2015 год, след оставяне исковата молба без движение, ищецът посочил, че претендира установяване на вземането си до размер на 87000 лв –главница и 14921,89 лв – лихва солидарно срещу тримата ответници и за разликата над тези размери, съответно до 89000 лв- главница и до 15 426,10 лв – солидарно само срещу Р.А. Х. и Г.М.Р..

Съдът приел, че за сумата 2000 лв, представляваща разликата над 87000 лв до 89000 лв - главница и 504,76 лв, представляваща разликата над  14921,89 лв до 15 426,10 лв– лихва, солидарно само срещу двама от ответниците, установителният иск въвежда самостоятелен предмет, какъвто не се съдържа в заповедта за изпълнение, поради което се явява недопустим и прекратил производството в тази част.

Този извод на съда е неправилен.

Със заповедта за изпълнение, издадена по реда на чл. 417 от ГПК въз основа на документ, е призната солидарната отговорност на тримата ответници за цялото вземане. Отказвайки се да претендира установяване наличието на солидарност за част от вземането и срещу някои от ответниците, ищецът не въвежда нов предмет на установяване по делото и не разширява предметния обхват на заповедта за изпълнение. Ищецът има право да прецени за каква част от вземането си и срещу кой от длъжниците да предяви установителния иск. Неподаването на иск за част от вземането, каквото в случая е налице със заявеното уточнение, е приравнено по своите правни последици с отхвърляне на иска. Съдът е длъжен да разгледа и се произнесе по иска така, както е предявен.

По изложените мотиви определението в обжалваната част следва да бъде отменено, а делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 109/16.04.2015 год по гр.д. № 13/2015 год на Окръжен съд Силистра, с което производството е прекратено в частта по искането да се признае за установено, че Р.А. Х. и Г.М.Р. *** сумата 2000 лв, представляваща разликата над 87000 лв до 89000 лв – главница, ведно със законната лихва, считано от 28.10.2013 год и сумата 504,76 лв, представляваща разликата над 14921,89 лв до 15 426,10 лв– лихва върху главницата за периода 28.11.2010-10.06.2013 год.

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия в отменената част.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.