О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 338/7.6.2017г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на седми юни, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 255 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Х.Р.И. от гр. Добрич срещу определение № 265/19.04.2017 г. по в.гр.д.№ 142/17 г. на Окръжен съд – Добрич, с което е оставена без разглеждане жалбата му против постановление за възлагане от 17.01.2017 г. по изп. д. № …….. от ЧСИ Л. Т. с район на действие ДОС, вписана под № 867 на КЧСИ и е прекратено производството по делото. Оплакванията са за нарушение на закона, с молба за отмяна.

Отговор от останалите страни не е подаден.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Сочената незаконосъобразност на обжалваното определение се мотивира от жалбоподателя с твърдения, че възлагането на  недвижимия имот, предмет на принудително изпълнение, е извършено при нереален размер на първоначално определената цена.

Настоящата инстанция изцяло споделя изводите на съда за недопустимост на подадената жалба.

Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 3 от ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Изложените от жалбоподателя оплаквания, че началната цена, на която е обявена публичната продан е силно занижена и не отговаря на реалната пазарна цена на имота, не подлежат на разглеждане.

Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

Не подлежи на разглеждане и определянето на началната цена на публичната продан. Оплаквания за процесуални нарушения на съдебния изпълнител при наддаването и за възлагане на недвижимия имот на не най – високата, предложена от наддавачите цена, не се съдържат в жалбата и правилно не са разгледани от съда.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 265/19.04.2017 г. по в.гр.д.№ 142/17 г. на Окръжен съд – Добрич.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                                     2.