ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

388

 

Гр.Варна,06.06.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 08.06.2015 г. г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

 

         ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

                        Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 256 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 256/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частни жалби вх. № 2140/26.03.2015 г. на Д.В.Д. и вх.№ 2259/01.04.2015 г. на Е.В.Ж., двете против определение № 237/05.03.2015 г., постановено по в.гр.д. № 765/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е прекратено производството по делото.

Жалбоподателите са настоявали, че обжалваното определение е неправилно, като постановено в нарушение на съдопроизводствените правила и на материалния закон, като Д.Д. е молил за отмяната му и за връщане на делото на първата инстанция за разглеждане на жалбата му срещу действията на държавния съдебен изпълнител при РС Генерал Тошево по същество, а Е.Ж. е молила за отмяна на обжалваното определение и за произнасяне по същество с отмяна на действията на съдебния изпълнител по налагането на възбрана и за присъждане на разноските.

Взискателят  Л.Ж.  не е подал отговор на жалбите.

Частната жалба на Е.Ж. е недопустима - тя не разполага с правото да обжалва определението на окръжния съд, доколкото същото е постановено в производство, образувано само по жалба на Д.Д. срещу действията на съдебния изпълнител. Е.Ж. не е подала жалба срещу действията на съдебния изпълнител и не е имала качеството на жалбоподател в производството пред окръжния съд, поради което и не е легитимирана да обжалва и да иска отмяната на постановеното от окръжния съд определение, с което е приета за недопустима жалбата на Д. и е прекратено инициираното от него производство. В този смисъл, частната жалба на Е.Ж. следва да бъде оставена без разглеждане, а настоящото производство в тази част следва да бъде прекратено. С оглед този резултат, на жалбоподателката не се дължат и разноски за настоящото производство.

По частната жалба на Д.Д.:

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на прекратителното определение на окръжния съд, като неизгодно за него, редовна е и допустима. Разгледана по същество тя е неоснователна по следните съображения:

В жалбата си пред окръжния съд, жалбоподателят Д. е твърдял, че е трето на изпълнителното дело лице, защото се е отказал от наследството на своя баща, срещу когото изпълнителното дело е било образувано. След смъртта на баща му, съдебният изпълнител пристъпил към изпълнение върху собствения му имот, като наложил възбрана, за която той разбрал от справка в имотния регистър на 24.07.2014 г. Настоявал е, че действията на съдебния изпълнител са незаконосъобразни, защото поради отказа от наследството на длъжника, съдебният изпълнител на осн. чл. 429 от ГПК не е имал право да изпълнява срещу имущество на наследника. Молил е за отмяна на действието на съдебния изпълнител, изразяващо се в налагане на възбрана върху имота му.

Подадената пред окръжния съд жалба на Д.Д. е от 29.07.2014 г. и с оглед неоспорените му  твърдения, че е узнал за обжалваното действие на 24.07.2014 г. и при липсата на доказателства за по-ранното узнаване, следва да се счита, че същата е била депозирана пред окръжния съд  в срока от чл. 436, ал.1 от ГПК.

Съгласно приложимата в случая разпоредба на чл. 435, ал. 4 от ГПК, трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната  или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение  на това лице.

Първото действие по насочване на изпълнението е това по описа на имота, като възбраната служи само като обезпечение в изпълнителното производство. Т.е. третото лице не може да обжалва налагането на възбраната като действие на съдебния изпълнител по насочване на изпълнението. Това той може да стори едва от описа на имота. В този смисъл, като насочена срещу неподлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, жалбата пред окръжния съд е била недопустима и не е подлежала на разглеждане по същество.

Като е прекратил производството по делото, оставяйки същата без разглеждане, макар и по съвсем различни от изложените по-горе съображения,  окръжният съд е постановил правилен като краен резултат акт по делото, поради което определението му, обжалвано в настоящото производство, следва да бъде потвърдено.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 237/05.03.2015 г., постановено по в.гр.д. № 765/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба вх.№ 2259/01.04.2015 г., подадена от Е.В.Ж. против определение № 237/05.03.2015 г., постановено по в.гр.д. № 765/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд и ПРЕКРАТЯВА настоящото производството в частта по тази жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва само в прекратителната му част от Е.В.Ж., пред Върховния касационен съд на РБ, с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: