Р Е Ш Е Н И Е

116

Гр. Варна, 05.07.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ  апелативен съд, гражданско отделение, в ПУБЛИЧНО съдебно заседание на осми юни през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

въззивно гражданско дело № 256 по описа за 2016-та година:

 

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по  въззивна жалба на КОНПИ срещу решение № 04/26.02.2016 год. по гр.д. 330/2014 год. на ОС Разград, с което е отхвърлен иск на КОНПИ за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество от Р.С.Р. ***, ЕГН **********, формирано от три компонента, а именно: л.а. „Форд Скорпио 2.0”, рег.№ РР7980 АМ, собственост на Р.; сума в размер на 2530,38 лв. за захранване на разплащателна сметка в лева в „Банка ДСК”, АД; сума в размер на 226799,30 лв., получена чрез системата за бързи разплащания  Western Union към финансова къща „Кеш експрес сервис” от трети лица, на осн. чл. 74 ЗОПДНПИ.

Във въззивната жалба се излага, че решението е незаконосъобразно, правните изводи са погрешни и необосновани. Твърди се, че са налице предпоставките за уважаване на иска на Комисията по новия закон: привличане на ответника в качеството обвиняем в наказателен процес; значително несъответствие между доходите и имуществото на лицето; не е установен законен източник на имуществото. Направен е анализ на доказателствата по делото Иска се уважаване на претенцията изцяло.

Срещу тази жалба не е постъпил писмен отговор от насрещната страна Р.С.Р. ***, ЕГН **********.

            ВАпС, като взе предвид становищата на страните, представените доказателства и съобрази приложимите към спора правни норми, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Пред ОС са предявени искове с правно основание чл.74 ЗОПДНПИ с цена 231 519.68 лв., стойността на имуществото, чието отнемане се претендира. В искането се твърди , че с Решение № 498/ 02.10. 2014 г. на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Окръжна прокуратура Разград с вх.№ УВ-1127/21.052013 г. за привличане в качеството на обвиняема по ДП №Зм-Лз-19/12 год. по описа на РУП Лозница на ответницата Р. С. Р.. Срещу нея е било повдигнато обвинение за това, че за времето от 01.01.2010 год. до 30.04.2012 год. в гр.Разград в условията на продължавано престъпление е избегнала установяването на данъчни задължения в големи размери, като не е подала годишна данъчна декларация  по чл.50 от ЗДДФЛ по години ,както следва: за 2009 год.-3 732.14 лв.;за 2010 год.- 1 523.88 лв.;за 2011 год.-1 850.02 лв. ,при общ размер на данъчните задължения – 7 106.04 лв.-престъпление по чл.255,ал.1,т.,,пр., и 2 във вр.с чл.26,ал.1 от НК.

             С Присъда №36/08.07.2013 год. по НОХД №159/2013 год. по описа на Разградски ОС за извършеното престъпление по чл.255,ал.1т.1 и 2 във вр.с чл.26 от НК, което попада в обхвата на чл.22,ал.1,т.8 от ЗОПДНПИ на Р. е  наложено наказание лишаване от свобода за срок от девет месеца,с приложение на чл.66 от НК.

   С решение № 498/02.10.2014 г. КОНПИ - София е образувано производство и е внесено в Разградски окръжен съд искане за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Р.Р.. Обезпечението е допуснато с определение №816/06.10.2014 г. по ч.г.д. № 269/2014 г. по описа на РОС и е издадена обезпечителна заповед.

    Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е взела Решение № 610/02.12.2014 г. за внасяне на настоящото искане по реда на чл.74 , ал.1 от ЗОПДНПИ. Иска се съдът да постанови решение, с което да отнеме от ответницата полза на държавата  имущество на обща стойност  231 519.68 лв., формирано от три компонента , а именно л.а.”Форд”, собственост на ответницата; сума в размер на 2 530.38 лв. за захранване на разплащателна сметка в лева, разкрита на името на ответницата в „Банка ДСК”АД; сума в размер на 226 799.30 лв., получена от ответницата чрез системата за бързи разплащания Western Union към Финансова къща „Кеш експрес сървис” от трети лица.

Р.Р. е оспорила исковете в писмен отговор в срок и в с.з. с доводи за частична недопустимост на предявения иск, съответно и за неговата неоснователност. Излагат се твърдения, че сумите, получавани от нея  чрез системата за бързи разплащания Western Union са такива, предоставяни й от нейния съпруг или нейни роднини, работили в чужбина. Счита,че тези получени суми се явяват доходи, а не имущество, както заявява, че , щом е осъдена за неподаване на данъчна декларация за заплащане на данъци върху тях, то те се явяват доходи. Моли за отхвърляне на иска.

Проверката по чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ срещу  Р.Р. е образувана от КОНПИ с протокол № ТД 09РУ/УВ-2439/22.05.2013 г., като същата обхваща период от 22.05.2003 г. до 22.05.2013 г.

В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население", Търговски регистър, АГТИС - Регистър, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация" и са изпратени запитван™ до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция" по постоянен адрес на ответницата,всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация", ОД на МВР, сектор „КИАД", ТД на НАП и до Дирекция „Местни данъци и такси" към съответната община по постоянен адрес на лицето. От същите се установява, че Р.Р. ***, омъжена е за И.К., От 05.11.2002 год. до 05.08.2005 год. е съжителствала с Г.М.Ю. Има две деца – Ф.Г.Ю. и М.И.К., съответно родени през 2005 и 2008 год.

Проверката на имуществото й не е установила да е развивала търговска дейност или да е участвала в управлението на търговски дружества, не е придобивала недвижими имоти.

 Придобила е МПС:1. Лек автомобил, марка „ Форд", модел „Скорпио 2.0", per. № РР 7980 АМ, с  първоначална регистрация от 12.05.1995 г., придобит с договор за покупко-продажба на 21.12.2006 г., за сумата от 500 лв.

          Налице е първата предпоставка за уважаване на иск на КОНПИ срещу Р., а именно срещу не я е образувано наказателно производство като обвиняема в извършване на  престъпление,попадащо в обхвата на чл.22 ал.1 ЗОПДНПИ , а именно такова по чл.255, ал.1,т. 1 и 2 от НК и с Присъда №36/08.07.2013 год. по НОХД №159/2013 год. по описа на Разградски ОС  е била призната за виновна в това, че в периода 01.01.2010г. – 30.04.2012г. включително,  в гр.Разград, в условията на продължавано престъпление, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери по ЗДДФЛ, като не подала годишни данъчни декларации, изискуеми по чл.50 ал.1, т.1 от ЗДДФЛ за 2009 г. в размер на  3723.14 лв., за 2010 г. в размер на 1523.88 лв. и за 2011 г. в размер на 1850,02 лв., при общ размер  на данъчните задължения 7106.04 лв.,като й е наложено наказание лишаване от свобода в р-р на 9 месеца при приложението на чл.66 от НК.

През проверявания период Р. Р. е получила от ТПО социални помощи и помощи за отглеждане на деца от НОИ обща сума в размер на 14 041.88 лв., според заключението по първоначалната и допълнителна СИЕ, неоспорени от страните. Според заключението на вещото лице, размерът на обичайните и извънредни разходи на нея и членовете на семейството й са в размер на 97 755.60 лв. обичайни разходи за конкретния период, а извънредните такива - за задгранични пътувания в размер на 30 559.84 лв. или общо разходи в размер на 128 315.44 лв.

  Р.  е получила през проверявания период суми от различни лица, намиращи се извън България чрез системата WESTERN UNION, както следва: 2005 г. - 6 150 евро, равняващи се на 12 029,35 лв.; 2006 г. - 37 688,55 евро, равняващи се на 73 712,40 лв.; 2006 г. - 3 246 USD, равняващи се на 5 039,43 лв.; 2007 г. - 19 763,68 евро, равняващи се на 38 654,40 лв.; 2007 г. - 3 111 USD, равняващи се на 4 463,62 лв.; 2008 г. - 12 935,83 евро, равняващи се на 25 300,28 лв.; 2009 г. - 18 509,41 евро, равняващи се на 36 201,26 лв.; 2009 г. - 109.77 лв.; 2010 г. - 5 399 евро, равняващи се на 10 559,53 лв.; 2011 г. - 8 669,50 евро, равняващи се на 16 956,07 лв.; 2012 г. - 1679,50 евро, равняващи се на 3 284,82 лв.; 2013 г. - 150 евро, равняващи се на 293,37лв.;Общият размер на получените суми  възлиза на  226 604,30 лв.

От заключението на САТЕ се установява, че  пазарна стойност на л.а.”Форд Скорпио”, собственост на ответницата, към датата на придобиване 21.12.2006 г. е 5 180 лв., а към датата на експертизата 2 280 лв. 

Безспорно е също така, че през 2005 г.,че на името на Р. е била разкрита разплащателна сметка в лева на 19.10.2004 г. с № 8588278. в „Банка ДСК”АД. По сметката се изплащани работни заплати за 2004 г. от осигурител „Община - Лозница" и изплащане от НОИ, отразени в „Данъчно-осигурителна информация". Г-жа Р. е внесла през 2005 г. сума в размер на 2 520,38 лв., на каса. По същата сметка са  превеждани  суми за социални помощи от дирекция „Социално подпомагане" - гр. Лозница от 2005 г. до 2013г. общо в размер на 6 778.95 лв.

Според заключенията на вещото лице по СИЕ нетният доход на Р. през проверявания период представлява отрицателна величина в размер на - -114 273.56 лв., отразяваща съотношението между сумата 14 041.88 лв., доказани доходи, приходи или източници на финансиране  и обичайните и извънредни разходи в р-р на 128 315.44лв. Несъответствието/разликата/ между нетния доход на Р. за същия период и имуществото в р-р на 231 783.30 лв. вещото лице определя в  като отрицателна величина – -346 056.86 лв.

По делото от СИЕ са установени и публични задължения на Р. въз основа на РА 171300729/15.07.2013 г. за периода 2007г.- 2010 г., включително за данъчна основа, определена по реда на чл.122 от ДОПК и данък, начислен по реда на чл.48 ЗДДФЛ общо в размер на 22 895.68 лв. върху недекларирани доходи от други източници, подлежащи на облагане по реда на ЗДДФЛ.

Г-жа Р. е твърдяла, че получените от нея суми са от съпруга и родителите й, но не е доказала тези свои твърдения.   

Спорният по делото въпрос е налице ли са останалите предпоставки, извън образуваното наказателно производство в обхвата на специалния закон, за уважаване на иск по чл. 74 от Закона, а именно, наличие на незаконно придобито имущество на стойност над 150000 лв.

По делото не е доказано г-жа Р. да има имущество над посочения минимум в Закона. Та притежава МПС и значително по-малка сума в банка.

Получените средства от Р. по системата WESTERN UNION от трети лица в общ размер на 226 604,30 лв. понастоящем не са налични и не се доказа да съществуват. Тези средства представляват доходи по чл.35,т.6 от ЗДДФЛ, такива от други източници, недекларирани по реда на чл.50 от ЗДДФЛ. Именно поради тяхното недеклариране като доходи е потърсена и реализирана за определен период от време наказателната,така и административната отговорност на Р. срещу която са  издадени присъдата по НОХД №159/2013 г.по описа на РОС и посочения от фактическа страна РА на НАП-ТД-Варна през 2013 г. Аналогично би следвало да се приемат за доходи на Р. и сумите, получени  по системата WESTERN UNION от трети лица, които не попадат в обхвата на РА и наказателното дело.

Доходи, съобразно §1,т.4 от ДР на ЗОПДНПИ, са всички източници на финансиране. А имущество е налична сума, която може да бъде отнета – пари в брой или банков депозит, съответно някакви други вещи.

На критерият за имущество, което може да бъде отнето, отговарят само МПС на стойност 5 180 лв. и внесената по сметка в Банка”ДСК” сума в размер на 2 520,38 лв.

Не са налице останалите предпоставки за уважаване на иск на КОНПИ по чл. 74 от специалния закон.

Ето защо предявеният иск следва да се отхвърли като неоснователен и недоказан.

При съвпадащи крайни изводи на двете инстанции, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Разноски за въззивната инстанция не се присъждат.

Воден от изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 04/26.02.2016 год. по гр.д. 330/2014 год. на ОС Разград.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: