Р Е Ш Е Н И Е

№ 116

гр.Варна, 08.07.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и четвърти юни през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ:           ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

при участието на секретаря Ю.К., като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д. №257/15 г. по описа на ВАпС, гр.о, за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК. Образувано по въззивна жалба, подадена от В.П.А. против решение №291/23.02.2015г., постановено по гр.д.№1108/14г. по описа на ВОС, гр.о., с което е отхвърлен предявеният от жалбоподателя иск за осъждане на „Хидропроект Варна”АД, гр.Варна да му предаде владението върху следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1026.266.5.15 с административен адрес гр.Варна, ул.”Пенчо Славейков”№8, построена в ПИ с идентификатор 10135.1026.266, със степен на завършеност-груб строеж, с предназначение за търговска дейност, с брой нива на обекта 2, с площ от 46, 32 кв.м., при граници на ниво 1 - на същия етаж-няма, под обекта-няма и над обекта-няма, и на ниво 2 - имоти с идентификатори - на същия етаж-няма, под обекта-няма и над обекта 10135.1026.266.5.11, 10135.1026.5.2, ведно с 3, 82% ид.ч. от общите части на сграда №5 и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 10135. 1026.266, по твърдение, че е придобил право на собственост на 13.03.2014г. в индивидуална собственост чрез правна сделка - покупко-продажба, обективирана в н.а.№13, том І, рег.№614, дело 10/2013 г., на осн. чл.108 от ЗС, както и В.П.А. е осъден да заплати на „Хидропроект Варна”АД съдебно-деловодни разноски в размер на 2000лв.В жалбата се твърди, че решението е неправилно и необосновано по изложените в същата подробни съображения, като се претендира да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се уважи предявеният иск.Претендират се разноски.

Въззиваемата страна „Хидропроект Варна”АД, гр.Варна, представлявано от А.К.Т., поддържа становище за неоснователност на същата и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.Претендира присъж -дане на сторените във възивното производство разноски.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното.

В исковата си молба и уточняващите такива към нея 26.05.2014 г. и 11.12.2014 г. ищецът В.П.А. излага, че с договор за покупко-про -дажба, обективиран в н.а.№13, том І, рег.№614, дело №10 от 13.03.2014г. на нотариус с рег.№446, е придобил собственост върху недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност, с идентификатор 10135.1026.266.5.15 и административен адрес гр.Варна, ул.”Пенчо Славейков”№8, етаж -1, находящ се в сграда, построена в ПИ с идентификатор 10135.1026.266, със степен на завършеност-груб строеж, с брой нива на обекта 2, с площ от 46, 32 кв.м., при граници на ниво 1 - на същия етаж-няма, под обекта-няма и над обекта-няма, и на ниво 2 - имоти с идентификатори - на същия етаж-няма, под обекта-няма и над обекта 10135.1026.266.5.11, 10135. 1026.5.2, ведно с 3, 82% ид.ч. от общите части на сграда №5 и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 10135.1026.266.Уведомен е в началото на месец май 2014г. от ЧСИ И.Станчева, рег.№712 и район на действие-ОС Варна, че по изп.д.№20137120400329 е насрочен във владение за гореописания недвижим имот за 19.05.2014г. Впоследствие въводът е извършен и в имота е въведен ответникът „Хидропроект Варна”АД, закупил същия имот на публична продан, проведена по изп.д.№20137120400329, като имотът му е възложен с постановление за възлагане от 18.07.2013г., влязло в сила на 04.11.2013г. и вписано в СВ-Варна на 13.01.2014г. Твърди, че извършените по цитираното изп.дело действия са нищожни и не могат да произведат действие, съответно чрез тях ответникът да придобие собственост, т.к. с молба от 13.12.2013г. взискателят в изпълнителното производство Т. Г. Г. е отправила искане, предвид постигнатото между нея и длъжника „СИС.П”ООД, гр.София извънсъдебно споразумение, производство да бъде прекратено.С оглед горното и всички извършени след тази дата от съдебния изпълнител действия по изп. дело следва да се считат за нищожни.В изпълнение на така сключеното споразумение и Т.Г. е подала молба и съответно по нейно искане е отменена от съда с определение от 24.02.2014г. наложената като обезпечителна мярка възбрана върху имота.Предвид изложеното и ответникът не се легитимира като собственик на имота, в чието владение е въведен от ЧСИ и съответно го владее без основание, поради което моли да бъде осъден да му предаде владението върху гореописания недвижим имот.

Ответникът „Хидропроект Варна”АД, гр.Варна в депозирания отговор в срока по чл.131 от ГПК и в хода на производството оспорва предявения иск. Твърди, че ищецът не се легитимира като собственик на процесния недвижим имот с н.а. №13/13.03.2014г.Този акт е съставен и вписан след като ответникът вече надлежно е придобил собствеността върху имота-обявен е за купувач на имота на проведена публична продан, постановлението за възлагане от 18.07. 2013г. е влязло в сила, като е вписано в СВ-Варна на 13.01.2014г., т.е. преди сключване на договора, обективиран в н.а.№13/13.03.2014г. и съответно вписване на този акт.Праводателят на ищеца по цитирания договор не е могъл да му прехвърли право на собственост върху имота, т.к. към 13.03.2014г. същият вече не е бил собственик на този имот.Не оспорва факта, че владее процесния имот.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Предявен е иск с пр. осн. чл.108 от ЗС.

Не е спорно между страните, а и се установява от представения н.а.№13/13. 03.2014г., че въззивникът е сключил договор за покупко-продажба със „СИС. П”ООД, гр.София, съгласно който дружеството му продава собствения си недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност, с идентификатор 10135.1026.266.5.15 и административен адрес гр.Варна, ул.”Пенчо Славейков”№8, етаж -1, находящ се в сграда, построена в ПИ с идентификатор 10135.1026.266, със степен на завършеност-груб строеж, с брой нива на обекта 2, с площ от 46, 32 кв.м., при граници на ниво 1-на същия етаж-няма, под обекта-няма и над обекта-няма, и на ниво 2 - имоти с идентификатори - на същия етаж-няма, под обекта-няма и над обекта 10135.1026.266.5.11, 10135. 1026.5.2, ведно с 3, 82% ид.ч. от общите части на сграда №5 и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 10135.1026.266. Актът  е вписан в СВ-Варна на 13.03.2014г.

Също не е спорно/в този смисъл са твърденията на ищеца в исковата молба и на ответника в отговора/, а и се установява от представените копия от доку - менти по изп.дело, че този имот е бил предмет на публична продан, проведена в периода 08.06.2013г.-08.07.2013г. по изп.дело.№20137120400329 по описа на ЧСИ И.С., рег.№712 и район на действие-ОС Варна, приключила с постановление за възлагане на имота от 18.07.2013г.

Изп.дело №20137120400329 е било образувано по молба на взискателя Т. Г. Г. срещу длъжника „СИС.П”ООД, гр.София за парично вземане въз основа на изп.лист, издаден по гр.д.№20829/11г. по описа на ВРС.По искане на взискателя е наложена в изпълнителното производство възбрана върху собствените на длъжника недвижими имоти, един от които процесния магазин, като възбраната е била вписана в СВ-Варна на 06.03.2013г.

Върху този имот е била наложена възбрана и в обезпечително производство от съда по искане на Т. Г. Г. като обезпечение на предявените от нея искове против „СИС.П”ООД, гр.София по гр.д.№20829/11г. по описа на ВРС с определение от 28.05.2012г., вписана на 07.06.2012г. и заличена по искане на Т.Г. до съда от 20.12.2013г. на 11.03.2014г.

Постановлението за възлагане от 18.07.2013г., с което процесният имот е възложен на купувача от публичната продан „Хидропроект Варна”АД, е било обжалвано от „СИС.П”ООД, гр.София по реда на чл.435 и сл. от ГПК и е влязло в сила на 04.11.2013г., когато е постановено решение от ВОС, с което жалбата е оставена без уважение. Постановлението за възлагане от 18.07.2013г. за процесния имот е вписано в СВ-Варна на 13.01.2014г.

От гореустановеното е видно, че към 13.03.2014г. праводателят на въззивника по договора, обективиран в н.а.№13/14г., „СИС.П”ООД, гр.София не се е легитимирал като собственик на процесния недвижим имот.Собствеността върху имота е била прехвърлена върху „Хидропроект Варна”АД към датата на влизане в сила на постановлението за възлагане на имота - 04.11.2013г., последното вписано на 13.01.2014г., т.е. преди вписване на н.а.№13/14г.След като „СИС.П”ООД не е било собственик на имота към 13.03.2014г. същото и не е могло да прехвърли това право на собственост на въззивника.Неоснователни са възраженията на въззивника, че въззиваемото дружество, купувач от публичната продан, не е придобило собственост върху имота поради нищожност на действията на ЧСИ предвид молбата на взискателя от 13.12.2013г.С посочената молба Т. Г. е поискала от ЧСИ предвид постигнатото от нея споразумение с длъжника „СИС.П”ООД изп.производство да бъде прекратено.Тази молба, обаче е депозирана след влизане в сила на постановлението за възлагане на имота /04.11.2013г./ и извършените до посочената дата действия не биха могли да бъдат засегнати. Не се установява и дали присъединените взискатели в това изп.производство също са поискали прекратяване на изп. дело, защото, ако те не са поискали прекратяване и независимо от изявлението на първоначалния взискател, ЧСИ е бил длъжен да продължи изпълнението за вземанията на присъединените взискатели, вкл. с охрана на техните права от наложената в изп.производство възбрана, която не е била заличена.Ирелевантно за настоящото производство е обстоятелството, че наложената в обезпечи -телното производство пред съд възбрана е заличена на 11.03.2014г. предвид отмяна на допуснатото обезпечение по искане на Т.Г. с определение от 24.02.2014г.Към тази дата имотът вече е бил възложен на купувача от публичната продан с влязло в сила постановление за възлагане.

По изложените съображения съдът приема, че въззивникът не се легитимира като собственик на процесния недвижим имот въз основа на посоченото от него придобивно основание, с оглед което и предявеният ревандикационен иск е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

Предвид достигането до идентични крайни изводи с тези на първоинстанционния съд, обжалваното решение следва да бъде потвърдено. На осн. чл.78, ал.3 от ГПК и направеното искане на въззиваемото дружество следва да бъдат присъдени сторените от него във въззивното производство разноски, които са в размер на 2 200лв., представляващи адв. възнаграждение.

  Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение №291/23.02.2015г., постановено по гр.д.№1108/ 14г. по описа на ВОС, гр.о.

ОСЪЖДА В.П.А. с ЕГН ********** *** да заплати на „Хидропроект Варна”АД, ЕИК 201740240, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул. ”Ген.Колев”№54, ет.6, офис 23, представлявано от А.К.Т., сумата от 2 200лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, сторени пред въззивна инстанция, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            ЧЛЕНОВЕ: