ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№354

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   01.06.2016 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 257/2016 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Н.Н. чрез процесуалния й представител адв. А. срещу разпореждане № 3570/25.04.2016 год по гр.д. № 7/2013 год на Окръжен съд Варна, с което е върната молба вх.№ 10066/22.04.2016 год за издаване на изпълнителен лист. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на разпореждането, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което бъде задължен първоинстанционният съд да издаде изпълнителен лист по влязлото в сила решение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството по гр.д. № 7/2013 год на ВОС е приключило с влязло в сила решение, като в полза на ответната страна – Н. П. Г. са присъдени разноски, както следва: сумата 1674,76 лв по решение № 66/11.05.2015 год по в.гр.д. № 9/2015 год на Апелативен съд Варна и сумата 750 лв по решение № 1376/02.12.2015 год по гр.д. № 4781/2015 год на ВКС на РБ.

Молбата за издаване на изпълнителен лист е била оставена без движение с разпореждане № 3190/13.04.2016 год с указания молителката да представи доказателства за промяна на имената й, тъй като такава не е била отразена в Националната база данни Население.

С молба вх.№ 11989/22.04.2016 год са представени официални извлечения от Регистъра на актовете за сключен граждански брак в гр.Кьолн, Удостоверение за граждански брак  № 2362/31.07.2008 год от Службата по гражданско състояние в гр.Кьолн и Удостоверение за придобиване на германско гражданство по натурализация, издадено на 14.02.2013 год от Служба за вътрешни работи при Областен съвет окръг Хайнсберг, от които безспорно се установява идентичност на лицето, поискало издаване на изпълнителен лист с лицето, фигуриращо в съдебното решение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че с представянето на посочените доказателства молителката е отстранила нередовността на молбата за издаване на изпълнителен лист.

Съгласно чл. 405 ал.1 от ГПК изпълнителен лист се издава по молба от заинтересованото лице въз основа на някой от актовете по чл. 404 от ГПК. За да се произнесе по молбата, съгласно чл. 406 от ГПК съдът проверява дали актът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащото на изпълнение вземане срещу длъжника. Без съмнение решението, по което се иска издаване на изпълнителен лист, е влязло в сила и попада в обхвата на чл. 404 т.1 от ГПК. След представяне на необходимите писмени доказателства, представляващи официални удостоверителни документи, издадени от компетентните сружби в Германия, безспорно е установена и самоличността на молителката. Неспазването от нейна страна на изискванията по чл. 70 от Закона за гражданската регистрация съставлява административно нарушение, за което законът предвижда съответна санкция, но то не може да бъде пречка за издаване на изпълнителен лист, в който следва да се възпроизведе точно текстът на осъдителните диспозитиви.

По изложените мотиви разпореждането за връщане на молбата следва да бъде отменено, а вместо него да се разпореди издаване на изпълнителен лист.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 3570/25.04.2016 год по гр.д. № 7/2013 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната молба вх.№ 10066/22.04.2016 год за издаване на изпълнителен лист.

ДА СЕ ИЗДАДЕ в полза на Н. П. Г. с ЕГН ********** изпълнителен лист срещу Ж. Г. Г. с ЕГН ********** в качеството му на правоприемник на починалата в хода на производството А. П. Г., б.ж. на гр.Варна, поч. на 09.04.2014 год за сумата 1674,76 лв – разноски по в.гр.д. № 9/2015 год на Апелативен съд Варна, г.о. и за сумата 750 лв – разноски по гр.д. № 1376/02.12.2015 год по гр.д. № 4781/2015 год на ВКС на РБ, IV г.о. на осн. чл. 78 ал.3 от ГПК.

Разпореждането може да се обжалва в двуседмичен срок, който за молителя започва да тече от връчването му, а за насрещната страна – от връчване на призовка за доброволно изпълнение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                  

                   2.