О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 317/11.6.2018г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на единадесети юни, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 257 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от К.И.Б. против определение № 238/25.04.2018 г. по гр.д.№ 81/18 г. на Окръжен съд – Добрич, с което е прекратено производството по гр.д.№ 81/2018 год. поради неотстраняване на нередовностите на искова молба рег.№ 1328/26.02.2018 год. по осъдителна претенция срещу Окръжен съд-Перник за сумите от 550000 лв. - обезщетение за претърпени имуществени  вреди и 5000 000 лв. - обезщетение за причинени неимуществени вреди. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

По искова молба  рег.№ 1328/26.02.2018 год. на К.И.Б. срещу Окръжен съд-Перник за цитираните в нея суми, съдът е констатирал нередовности и е оставил производството без движение за отстраняването им.

         След заявено искане, с определение № 198/11.04.2018 год., съдът е назначил посочения с писмо на председателя на ДАК адвокат Я. А. Я. за служебен адвокат на ищеца К.И.Б., на когото да се връчат всички материали по делото, вкл. и съобщението за оставяне без движение.

Съобщението и материалите по делото и постановените актове са редовно връчени на назначения служебен защитник Я. А.Я. на 16.04.2018 год., но указанията на съда не са изпълнени.

Предвид факта, че съдът изцяло е уважил исканията на ищеца, гарантирайки му защита на процесуалните права, правилно – след неизпълнение на указанията, на основание чл.129 ал.3 от ГПК производството е било прекратено.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 238/25.04.2018 г. по гр.д.№ 81/18 г. на Окръжен съд – Добрич.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.