ОПРЕДЕЛЕНИЕ 337

гр. Варна, 20.05.2019г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 257/19г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Е.А. ***, чрез адв. Д. К. ***, против разпореждане № 2896/07.05.19г., постановено по гр.д. № 1230/18г. на ОС-Варна, с което е върната подадената от жалбоподателя молба вх. № 36951/14.12.18г. за допълване на протокола от съдебно заседание по делото, проведено на 07.12.18г. чрез добавяне на изявления на адв. Джамбазова, че декларацията не е заверена по надлежния ред, тъй като кметът на с. Казашко и синът на ищеца били от една партия, а синът на ищеца бил общински съветник.

В частната жалба е изложено, че още на 10.12.18г. адв. К. като представител на ищеца Е., е подала молба с искане за запазване звукозаписа от проведеното на 07.12.18г. открито с.з. по делото, а на 14.12.18г. е подала и молбата за поправка на протокола от посоченото с.з. На 07.05.18г. адв. К. е получила телефонно обаждане от секретарката на съдебния състав по делото, която я е уведомила, че е изпратила документи по делото на електронната ѝ поща. Съгласие за такъв начин на уведомяване адв. К. заявява, че не е давала. Поради това още на 07.05.19г. последната е подала молба по електронна поща до съда с изявлението, че желае да бъде призовавана по реда, посочен в чл. 51 и сл. от ГПК. Молбата ѝ е била оставена без уважение на 08.05.19г. Отправените в частната жалба искания са да се дадат указания на окръжния съдия адв. К. да бъде призовавана единствено и само чрез призовка на хартиен носител, както и да се отмени разпореждането за връщане на молбата за поправка на протокола и да се дадат указания да се изпълни процедурата по допълване на протокола. 

Съдът намира, че подадената частна жалба е недопустима по следните съображения:

Процесуалните действия на съда по призоваването на страната, не подлежат на самостоятелно обжалване. Частната жалба, насочена против същите е недопустима.

Частната жалба, насочена против разпореждането за връщане като недопустима /което е равносилно на оставянето без разглеждане/ на молбата от 14.12.18г. с искането по чл. 151, ал. 1 от ГПК, също е недопустима. Това е така, защото обжалването на определението на съда по чл. 151, ал. 4 от ГПК, с което съдът се произнася по искане за поправка и допълване на протокола от съдебно заседание, не е изрично предвидено в процесуалния закон. Това определение не е преграждащо и за развитието на делото по см. на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК. Предвид необжалваемостта на определението, с което се допуска или отказва поправката или допълването на протокола от съдебно заседание, съответно не подлежи на обжалване и определението, с което се оставя без разглеждане молбата по чл. 151, ал. 1 от ГПК. В този смисъл виж определение № 663/14.12.15г. по ч.т.д. № 3340/15г., І т.о. на ВКС с докладчик председателят Тотка Калчева, както и цитираните в него множество други актове на ВКС в този смисъл.

При това положение настоящото производство следва да се прекрати като недопустимо.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 257/19г. на ВАпС като недопустимо.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: