ОПРЕДЕЛЕНИЕ

331

_______22   05__   2014   г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на ___22  05______   2014   година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ;

ЧЛЕНОВЕ: Д. ДЖАМБАЗОВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.258 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Г.И.А. срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ по гр.д. 262/2013 год. на ОС Разград от с.з. на 12.03.2014 год., с което делото е спряно  на осн. чл. 229, ал.1, т.3 ГПК, поради нуждата от провеждане на производството по чл. 5 ЗЛС по отношение на ищцата в процеса.  В жалбата се твърди, че г-жа А. добре възприема действителността и няма нужда от настойничество или попечителство.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна Д.П.К., която не е изразила становище по жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искова молба, подадена от Г.И.А. срещу Д.П.К. за заплащане на сумата от 40000 лв., обезщетение за вреди от смъртта на сестрата на ищцата, вследствие неправилно лечение от страна на ответницата, лекар-психиатър.

В хода на производството съдът е установил нужда от учредяване на настойничество или попечителство по отношение на ищцата, с оглед представените от ответната страна писмени доказателства за нейно психично заболяване. Проведена е СПЕ, която е установила, че ищцата страда от налудно разстройство, което я лишава от възможността за разумно въприятие на фактите от действителността и от възможността да ръководи постъпките си по разумни подбуди. Съдът е сезирал Прокуратурата на РБ за нуждата от производство по чл. 5 ЗЛС и е спрял делото на осн. чл. 229, ал.1, т.3 ГПК.

Съставът на ВАпС намира, че са налице предпоставките за спиране на производството по делото по чл. 229, ал.1, т.3 ГПК, а именно, по отношение на страна по делото да се установи нужда от учредяване на настойничество или попечителство, с оглед защита на правата му в пълен обем при нарушена дееспособност. В случая нуждата е установена с писмени доказателства и заключение на вещо лице. Спирането на делото е в интерес на ищцата, с оглед осъществяване на евентуалинте й права по ефикасен начин, в пълен обем, с помощта на настойник или попечител.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение по гр.д. 262/2013 год. на ОС Разград от с.з. на 12.03.2014 год., с което делото е спряно  на осн. чл. 229, ал.1, т.3 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страната с ЧЖ пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: