ОПРЕДЕЛЕНИЕ 362

гр. Варна,  29.05.2015г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА                                                                                                      ПЕТЯ ПЕТРОВА       

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 258/15г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от М.К.Т. *** против определение № 1219/16.04.15г. по гр.д. № 1161/15г. на ОС-Варна, с което производството по делото е било прекратено и делото изпратено на РС-Варна по компетентност. В частната жалба са изложени подробни доводи за това, че определението е процесуално неправилно и незаконосъобразно поради допуснати нарушения на императивни правни норми, на съществени процесуални правила, на материалния закон и в противоречие с Конституцията на РБ и ЕКЗПЧОС, във връзка с правото на защита на ищеца. Отправените искания са да се приложат европейските правозащитни стандарти, дефинирани с чл. 1 от ХОПЕС и чл. 6, т. 1 от Конвенцията, като пряко приложимо право, с директен ефект, за обективно, справедливо и ефективно съдопроизводство и да се отмени обжалваното определение, като делото се върне на ВОС за продължаване на съдопроизводството по предявените ОСИ. Претендира присъждане на разноските по настоящото дело, възлизащи на общо 18лв.

В предвидения срок не е постъпил отговор на частната жалба от насрещната страна.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес и при удовлетворяване изискванията за нейната редовност, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е и неоснователна по следните съображения:

Първоинстанционното производство е образувано по исковата молба на М.К.Т. *** на осн. чл. 49 от ЗЗД за осъждане на ответника да му заплати обезщетение за претърпените от ищеца имуществени вреди от нарушаване принципите за обективност и справедливост при постановяване на съдебните актове по гр.д. № 9815/06г. на ВРС, VІІ с-в и по в.гр.д. № 274/09г. на ВОС, в размер на 1224.10лв. /сбора от платените такси от 290.50лв. и разноски от 933.60лв. по посочените дела/, ведно със законната лихва върху тази сума от подаване на исковата молба до окончателното й изплащане, както и за осъждане на ответника да му заплати сумата от 144.32лв., представляваща законната лихва върху сумата от 290.50лв. за периода от 19.04.10г. до подаване на исковата молба по настоящото дело, както и сумата от 184.61лв., представляваща законната лихва върху сумата от 933.60лв. за периода от 26.04.13г. до подаване на исковата молба по настоящото дело. Отделно от това се претендира присъждането и на обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди от нарушаване принципите за обективност и справедливост при постановяване на съдебните актове по гр.д. № 9815/06г. на ВРС, VІІ с-в и по в.гр.д. № 274/09г. на ВОС, в размер на 20 000лв., ведно със законната лихва върху тази сума от подаване на исковата молба до окончателното й изплащане.

Изхождайки от нормата на чл. 69, ал.1, т. 1 от ГПК, цената на всеки от обективно кумулативно предявените искове се определя от размера на търсената сума по всеки от тях. Всеки един от обективно кумулативно съединените искове за обезщетение за имуществени вреди и отделно иска за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди е с цена на иска под 25 000лв., а дори и сбора на търсените обезщетения за двата вида вреди е отново под посочения праг /в случая 21 553.03лв./. Горното сочи, че на основание чл. 103 вр. чл. 104, т. 4 от ГПК, делото е родово подсъдно на РС, а с оглед правилата на местната подсъдност – на РС-Варна. Обжалваното определение е законосъобразно, поради което и частната жалба против същото следва да се остави без уважение.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба, подадена от М.К.Т. *** против определение № 1219/16.04.15г. по гр.д. № 1161/15г. на ОС-Варна, с което производството по делото е било прекратено и делото изпратено на РС-Варна по компетентност.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на жалбоподателя, пред ВКС, при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: