ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

351

 

_12_.06.2017 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _12_.06. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.258 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от М. Л.Ж., чрез неговия особен представител адв. С., срещу протоколно определение от с.з. на 28.04.2017 г. по гр.д. 1656/2016 г. на ОС Варна, с което е частично е прекратено производството по предявените от него искове срещу ОДП Варна за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди от незаконни действия и бездействия по сл.д. 6049/2000 год., присъединено към сл.д. 1022/2005 год., изразяващи се в укриване на редица важни веществени доказателства, посочени в постановление № 1177/23.10.2013 год. и укрити лични вещи на пострадалото лице – убитата С.., което е довело до незаконното му осъждане за престъпление, извършено от трето лице.

В жалбата се излага, че определението е неправилно, необосновано и незаконосъобразно. Твърди се, че въззивникът не твърди незокносъобразност на постановените му присъди, а нарушаване на конституционните му права. Твърди се, че за допустимост на производството е достатъчно да се посочи в ИМ, че се иска обезщетение.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна, ОД на МВР Варна, която е оспорила ЧЖ в писмено възражение. Становището на насрещната страна е неоснователност на твърденията за укриване на доказателства.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искова молба, съдържаща претенции за обезщетение за неимуществени вреди, претендирани от г-н Ж. ***, нанесени му от незаконни действия на същия държавен орган. Сред останалите незаконни действия са посочени и твърденията за укриване на веществени доказателства по следствено дело, което е приключило с осъдителна присъда в съдебната фаза. Това е било и основанието за прекратяване частично на производството по делото като недопустимо.

В крайна сметка, и в исковата молба, и в частната жалба, се съдържат твърдения, че твърдяното укриване на доказателства по следственото дело е довело до осъждане на ищеца за престъпление, извършено от трето лице.

Съставът на ВАпС намира претенция, основана на твърдение за действия, довели до незаконно осъждане за престъпление, за недопустима, при положение, че не е налице оправдателна присъда или прекратяване на наказателното производство срещу ищеца за същото престъпление.

Предвид съвпадането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение  от с.з. на 28.04.2017 г. по гр.д. 1656/2016 г. на ОС Варна, с което е частично е прекратено производството по предявените от М. Л. Ж. *** за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди от незаконни действия и бездействия по сл.д. 6049/2000 год., присъединено към сл.д. 1022/2005 год., изразяващи се в укриване на редица важни веществени доказателства, посочени в постановление № 1177/23.10.2013 год. и укрити лични вещи на пострадалото лице – убитата С.., което е довело до незаконното му осъждане за престъпление, извършено от трето лице.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните в приложното поле на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: