О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

321

Гр. Варна, _12_.06.2018 год.

 

 

       ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на _12_.06. през две хиляди и oсемнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

 В.гр.д. № 258 по описа за 2018 год.:

 

Производството пред ВАпС е по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, ПО ВЪЗЗИВНА ЧАСТНА ЖАЛБА на К.И.Б., срещу определение № 112/27.04.2018 по гр.д. 81/2018 год. на ОС Силистра, в частта му, с която е прекратено производството по делото, поради недопустимост на предявените искове. В жалбата се твърди, че определението е неправилно, НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, необосновано и следва да бъде отменено. Твърди се, че изводът на съда за недопустимост на производството е неправилен. Твърди се, че ищецът е направил исканите уточнения в две молби. Иска се отмяна на определението и гледане на делото по същество.

Срещу ЧЖ не е постъпил писмен отговор, тъй като в тази фаза на процеса не е връчван препис на насрещната страна.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред ОС производството е образувано по искова молба, с която се претендира обезщетение за имуществени и неимуществени вреди от физическото лице С.П. Ц. от гр. София, причинени от противоправното му поведение като юрисконсулт в „Топлофикация София“ ЕАД, гр. София, изразяващо се в стартиране на зопведно производство срещу ищеца след изтичане на давностния срок за това и без основание за това. Твърди се, че е оказан евентуално корупционен натиск срещу съда за издаване на неистински съдебни документи. Изложени са множество фактически и правни твърдения. Искът е квалифициран като такъв по чл. 45 ЗЗД.

Съдът е оставил без движение производството по делото за уточняване на исковите претенции. Поискано е доказателство за внесена д.т., посочване на длъжността на ответника и кои са противоправните му действия, с които е увреден ищецът. В срок К.Б. е подал уточнителна молба с която е посочил длъжност на ответника, в какво според него се изразява противоправното поведение на ответника и е поискал да го освободят от заплащане на д.т.

С атакуваното определение съдът е уважил искането за освобождаване от такси и разноски в необжалваната част, в обжалваната е приел, че има несъответствие между петитума и фактическите твърдения в исковата молба.

Съставът на ВАпС намира атакуваното определение за незаконосъобразно.

Исковата молба, по която е прекратено производството, е в достатъчна степен уточнена и е ясно на какво поведение от страна на ответника ищецът основава иска си. Действително, в исковата молба и множество некасаещи процеса твърдения и разсъждения, но те не могат да препятстват отговорът от страна на съда на индивидуализираната претенция. Дали твърдяната противоправност е налице или не е въпрос по съществото на спора, а не основание за преценка на допустимостта на претенциите.

Налице отменителните основания, твърдяни в ЧЖ, поради което и обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия.

       Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

      

ОТМЕНЯ определение № 112/27.04.2018 по гр.д. 81/2018 год. на ОС Силистра, в частта му, с която е прекратено производството по делото, поради недопустимост на предявените искове и  

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия и съобразяване на указанията на ВАпС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: