ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

377/04.06.2015г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на                        в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 259/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от И.Й.Д. *** процесуалния му представител адв. К.К. *** срещу определение № 278/26.03.2015 год по в.ч.гр.д. № 97/2015 год на Окръжен съд Разград, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу действията на ЧСИ Г. С. по изп.д. № 20137610400681, изразяващи се в налагане на възбрана върху недвижим имот, който въззивникът счита за несеквестируем. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което посоченото действие на ЧСИ бъде отменено.

Съставът на Апелтивен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съдът е бил сезиран със жалба срещу постановление № 3341/17.04.2014 год на ЧСИ Г. С. по изп.д. № 20137610400681, с което е наложена възбрана върху недвижим имот, собственост на длъжника. Постановлението, заедно с призовката за доброволно изпълнение е връчена на 22.07.2014 год, а жалбата срещу него е депозирана с вх.№ 1771/12.03.2015 год – т.е. след изтичане на преклузивния срок за обжалване.

От същите мотиви е бил ръководен и Окръжен съд Разград, за да постанови обжалваното определение, с което жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. По силата на изричния текст на чл. 262 ал.2 т.1 от ГПК, към който препраща чл. 275 ал.2 от ГПК, жалбата е недопустима и се връща, когато е подадена след срока за обжалване.

Поради това обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 278/26.03.2015 год по в.ч.гр.д. №$ 97/2015 год на Окръжен съд Разград.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.