ОПРЕДЕЛЕНИЕ 319

гр. Варна,13.05.2016г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА                                                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 259/16г., намира следното:

Производството е по реда на чл.274, ал. 2 от ГПК и е образувано по частна жалба, подадена от Д.Т.Д.-Р. *** срещу разпореждане № 3269/15.04.16г., постановено по в.ч.гр.д. 640/2016 г. на Окръжен съд-Варна, с което е върната подадената й частна жалба с вх. № 10693/12.04.16г. срещу определение № 918/11.04.16г. по в.ч.гр.д. № 640/16г. на ВОС. Поддържа се, че определението е недопустимо и следва да бъде обезсилено, а освен това се претендира върнатата частна жалба да бъде задържана за произнасяне от настоящия съд. Освен това до решаване на частните жалби е отправено искане на осн. чл. 277 от ГПК да бъде спряно производството по гр.д. № 739/15г. на ВОС до решаване на частните жалби по в.ч.гр.д. № 640/16г. на ВОС. Сочи се, че не е налице нито една от хипотезите на чл. 262, ал. 2 от ГПК, за да се постанови обжалвания съдебен акт, поради което и последният е недопустим. Мотивирана обосновка относно искането за спиране на посоченото дело като обезпечителна мярка е направено с молба вх. № 10537/11.04.16г., както и с жалба от 12.04.16г. Изложено е, че определение № 918/11.04.16г. по в.ч.гр.д. № 640/16г. на ВОС в частта, с която е разпоредено връщане на делото на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия засяга подсъдността на делото с оглед новата т. 6 на чл. 104 от ГПК след изменението й през 2015г., а обжалваемостта на този акт е безспорна.

Предвид липсата на надлежно конституиран ответник по делото, то и препис от частната жалба не е връчван на насрещна страна /по арг. от чл. 129, ал. 3, изр. 2 от ГПК/.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес от обжалването и против обжалваем съдебен акт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С определение № 918/11.04.16г. по в.ч.гр.д. № 640/16г. на ВОС е било отменено по подадената от Д.Т.Д.-Р. на 28.03.16г. частна жалба определение № 1544/08.02.16г. по гр.д. № 6654/15г. на ВРС, ХХХІ с-в, с което производството по делото е било прекратено и делото е върнато на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия. Със същото определение по частна жалба на Р. от 17.08.15г. е било потвърдено определение № 9278/20.07.15г., постановено по гр.д. № 6654/15г. на ВРС, ХХХІ с-в, в частта, с която искането на ищцата Р. за изпращане на делото по подсъдност на ВОС, е било оставено без уважение. ВОС е посочил, че определението и в двете му части не подлежи на обжалване. Въпреки това Р. е подала на 12.04.16г. частна жалба против определението, тъй като е останала недоволна от това, че след отмяната на прекратителното определение на ВРС делото не е задържано за разглеждане от ВОС съвместно с иска по гр.д. № 739/15г. на ВОС /от което дело са били отделени исковете, които са понастоящем предмет на гр.д. № 6654/15г. на ВРС/, позовавайки се отново, че това представлява определение по подсъдността на делото. С обжалваното разпореждане № 3269/15.04.16г. съдията-докладчик е върнал така подадената частна жалба като недопустима поради необжалваемост на определението на въззивния съд.

Разпореждането е допустимо и законосъобразно. Това е така, защото недопустима и подлежи на връщане се явява частна жалба не само в хипотезите на чл. 262, ал. 2 от ГПК, но и когато съдебния акт – предмет на обжалването с частната жалба, не подлежи на обжалване. Именно такъв е и настоящия случай – определението, в частта с която е било отменено определението на ВРС за прекратяване на исковото производство и връщането на делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия /при вече решен въпрос за родовата подсъдност на исковете, по които е образувано гр.д. № 6654/15г. на ВРС, ХХХІ с-в - с определение № 428/30.06.15г. по в.ч.гр.д. № 305/15г. на ВАпС, което не е допуснато до касационно обжалване с определение № 588/22.10.15г. по ч.гр.д. № 3920/15г. на ВКС, ІІІ г.о./ не подлежи на обжалване, тъй като не попада в нито една от хипотезите на чл. 274, ал. 1 от ГПК. Не подлежи на касационно обжалване и определението на ВОС в частта, с което е потвърдено определението на ВРС, с което е оставен без уважение отвод за неподсъдност на делото, тъй като не е от категорията на актовете, предвидени в чл. 274, ал. 3, т. 1 и 2 от ГПК /така т. 9 от ТР № 1/13г., постановено на 09.12.13г. от ОСГТК на ВКС/. При това положение законосъобразно е върната частната касационна жалба на Р., подадена на с вх. № 10693/12.04.16г. 

Настоящият състав на съда намира, че не следва да се произнася по искането на жалбоподателката, основано на нормата на чл. 277, изр. 2 от ГПК, тъй като посочената хипотеза предвижда спиране от съда на самото производство по делото, по което е постановено обжалваното определение /в случая това е гр.д. № 6654/15г. на ВРС, ХХХІ с-в, а не производството по друго дело, както иска жалбоподателката – гр.д. № 739/15г. на ВОС/ или изпълнението на самото обжалвано определение и то до решаване на частната жалба. Както и последното сочи обаче, това е до решаване на частната жалба, което се извършва с настоящото определение, поради което и на още по-голямо основание това искане не следва да бъде разглеждано.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 3269/15.04.16г., постановено по в.ч.гр.д. 640/2016 г. на Окръжен съд-Варна, с което е върната подадената от Д.Т.Д.-Р. *** частна жалба с вх. № 10693/12.04.16г. срещу определение № 918/11.04.16г. по в.ч.гр.д. № 640/16г. на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на жалбоподателката, пред ВКС, при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: