ОПРЕДЕЛЕНИЕ

44/23.01.2015

АПЕЛАТИВЕН СЪД гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 23.01.2015 г. в състав:

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕН СЛАВОВ

                                  ЧЛЕНОВЕ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                   ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 26/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

 

Подадена е частна жалба от „АГРО ИНВЕСТ 71” ЕООД – гр. Варна, чрез адв. В. ***, срещу определение № 857 от 14.11.2014 г. по ч.гр.д. № 716/2014 г. на Окръжен съд Добрич в частта, с което дружеството е осъдено да заплати на ЕТ „Мегатрейд – М.Р.” разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 200 лева, на осн. чл. 78 от ГПК.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба подлежи на разглеждане от Върховен касационен съд, поради следното:

Производството по ч.гр.д. № 716/2014 г. на ДОС, по което е постановено обжалваното пред настоящата инстанция определение, е образувано по частна жалба на „АГРО ИНВЕСТ 71” ЕООД срещу Определение № 181 от 15.09.2014 г. по ч.гр.д. № 241/2014 г. на Тервелски районен съд, с което е спряно изпълнението по изп. дело № 20147390401089 на ЧСИ С. С., рег. № 739 от КЧСИ, образувано въз основа на изпълнителен лист и заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК, издадени от същия районен съд по ч.гр.д.№ 241/2014 г., срещу ЕТ „Мегатрейд – М.Р.”.

В обжалваното пред ВАпС определение е прието, че с влязъл в сила съдебен акт е отменено разпореждането за незабавно изпълнение и е обезсилен изпълнителния лист, последица от което следва да е прекратяване на изпълнителното производство по чл. 433, ал. 1, т. 3 от ГПК. Вследствие на тези изводи съставът на ДОС е приел, че за жалбоподателя липсва правен интерес от обжалване на определението за спиране на изпълнителното производство и е оставил частната жалба без разглеждане като недопустима, респ. е прекратил производството. На ответната страна по частната жалба - ЕТ „Мегатрейд – М.Р.” са присъдени разноски в размер на 200 лева – адв. възнаграждение.

Настоящият състав на съда намира, че актовете на окръжния съд, който се произнася като въззивна инстанция спрямо актовете на районния съд касателно заповедното производство, не подлежат на обжалване съгласно т. 8 от ТР № 4/2013 г. на ОСГТК. В случая обаче, определението на ДОС за прекратяване на производството по частната жалба като я приема за недопустима, ще подлежи на обжалване, тъй като попада в хипотезата на чл. 274, ал. 2 вр. чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК, но пред ВКС на РБ, а не пред Апелативен съд Варна.

Дали подадената частна жалба следва да се приеме като молба по чл. 248 от ГПК, тъй като се оспорват присъдени разноски, следва да се реши от ВКС,  а не от настоящата инстанция. Водим от горното, съдът преценява, че производството следва да се прекрати и частната жалба изпрати по компетентност на ВКС.

 Воден от гореизложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 26/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, като

ИЗПРАЩА частна жалба на „АГРО ИНВЕСТ 71” ЕООД – гр. Варна, чрез адв. В. ***, срещу определение № 857 от 14.11.2014 г. по ч.гр.д. № 716/2014 г. на Окръжен съд Добрич, на Върховен касационен съд на РБ по компетентност, на осн. чл. 118, ал. 2 от ГПК.

 Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщението, на осн. чл. 121 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: