О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

78

Гр. Варна, _06_.02.2018 год.

 

 

       ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на _06_.02. през две хиляди и oсемнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

 В.гр.д. № 26 по описа за 2018 год.:

 

Производството пред ВАпС е по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, по частна жалба на Р.Ш.А., ЕГН **********, от с. Д…., срещу определение № 330/20.11.2017 по гр.д. 251/2017 год. на ОС Търговище, с което е прекратено производството по делото: 1. в частта му по предявените от Р.Ш.А. искове срещу Прокуратурата на РБ, по чл. 2, ал.1, т.3 ЗОДОВ за присъждане на обезщетения за материални вреди в резултат на незаконно изземване и незаконен отказ за връщане на 30 тона маслодаен слънчоглед и оставане без финансови средства за стопанска дейност, както следва: 30000 лв. пропусната полза от продажба на посочения слънчоглед; 421200 лв. пропусната полза от добив от 780 дка земеделска земя за 2012-2021 г.; 308880 лв. – пропусната полза от субсидия за 780 дка за 2012-2021 год.; 178200 лв. – пропусната полза от субсидия за 450 дка мери и пасища за 2012-2021 год.; 15000 лв. разходи за адвокатски хонорар по граждански дела и 50000 лв. стойност на продаден на публична продан трактор „Беларус“, ведно със законната лихва върху главницата от 12.10.2012 г. до 06.12.2016 год. в размер на 508970 лв., както и законната лихва върху главницата от 1714149 лв. от завеждане на делото до окончателното плащане, поради оттеглянето им с писмена молба от 25.10.2017 г., на осн. чл. 232 ГПК.; 2. прекратено е производството по делото по предявените от А. срещу ПРБ искове по чл. 49 ЗЗД за присъждане на обезщетения за имуществени вреди в резултат на незаконно изземване и незаконен отказ за връщане на 30 тона маслодаен слънчоглед и оставане без финансови средства за стопанска дейност в частта им, както следва: стойността на отнетия слънчоглед в размер на 30000 лв.; 102620 лв. – пропусната полза от добив и реализация на продукция от 342069 дка земеделска земя по прекратен договор за аренда № ПС-02-12/05.07.2011 год. с ОДЗ Търговище за 2013-2017 г. и 75391,80 лв. пропусната полза от субсидия за посочените 342069 дка земеделска земя за 2013-2017 год., ведно с мораторната лихва от датата на увреждането – 12.10.2012 год. до окончателното плащане, като са отделени същите исковеза разглеждане в отделно производство, на осн. чл. 210, ал.2 ГПК; 3. ПРЕКРАТЕНО е производството по исковете на А. срещу ПРБ за присъждане на обезщетения за имуществени вреди в резултат на незаконно изземване и незаконен отказ за връщане на 30 тона маслодаен слънчоглед и оставане без финансови средства за стопанска дейност в частта им, както следва: 82096 лв. – пропусната полза от добив е реализация на продукция от 342069 дка земеделска земя по прекратен договор за аренда № ПС-02-12/05.07.2011 год. с ОДЗ Търговище за 2018-2021 г. и 60313,44 лв. пропусната полза от субсидия за посочените 342069 дка земеделска земя за 2018-2021 год., ведно с мораторната лихва от датата на увреждането – 12.10.2012 год. до окончателното плащане, поради процесуална недопустимост в тази част.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено в обжалваните части, включително в частта по чл. 210, ал.2 ГПК. Твърди се, че е неправилен изводът на съда за друга правна квалификация и друг ред за разглеждане на част от исковете, които са основани всички на факта на незаконно повдигнато и поддържано обвинение и неговите последици. Оспорва се и изводът на съда, че част от исковете са преждевременно предявени, тъй като касаят бъдещ период от време. Излагат се доводи в тази насока. Иска се отмяна на определението и разглеждане на всички искове в производството по ЗОДОВ.

Срещу ЧЖ не е постъпил писмен отговор от насрещната страна Прокуратурата на РБ.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред ОС производството е образувано по молба на г-н А. срещу Прокуратурата на РБ, в която е посочено правно основание чл. 2, ал.1, т.3 ЗОДОВ. Претендирани са обезщетения за имуществени и неимуществени вреди от незаконно повдигнато и поддържано обвинение, в хода на което от г-н А. били иззети и е отказано връщане на негови вещи. Предявени са и искове за пропуснати ползи като имуществени вреди от обвинението.

Срещу определението в частта, с която се прекратява производството поради оттегляне на искове, жалба не е подадена.

Част от претенциите са отделени за разглеждане в отделно производство на осн. чл. 210, ал.2 ГПК. В тази му част атакуваното определение на ОС не подлежи на обжалване, тъй като не прегражда пътя за защита, следователно и ЧЖ срещу него е недопустима. Производството в тази му част следва да бъде прекратено.

В останалата му част определението подлежи на обжалване. Подадената срещу него жалба, обаче, е неоснователна. Прекратено е поради недопустимост производството по претенции, касаещи бъдещ период от време, след предявяване на исковете. Претенциите не са за периодични плащания и не са предявени по предвидена в закона възможност /като например претенция за издръжка/. Следователно, тези претенции са недопустими, тъй като основанието, на което се претендират, все още не е настъпило. Определението следва да се потвърди в тази му част.

       Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

      

ПРЕКРАТЯВА като недопустимо производството по частната жалба на Р.Ш.А., ЕГН **********, от с. Д., срещу определение № 330/20.11.2017 по гр.д. 251/2017 год. на ОС Търговище, с което е прекратено производството по делото по предявените от А. срещу Прокуратурата на РБ искове по чл. 49 ЗЗД за присъждане на обезщетения за имуществени вреди в резултат на незаконно изземване и незаконен отказ за връщане на 30 тона маслодаен слънчоглед и оставане без финансови средства за стопанска дейност в частта им, както следва: стойността на отнетия слънчоглед в размер на 30000 лв.; 102620 лв. – пропусната полза от добив и реализация на продукция от 342069 дка земеделска земя по прекратен договор за аренда № ПС-02-12/05.07.2011 год. с ОДЗ Търговище за 2013-2017 г. и 75391,80 лв. пропусната полза от субсидия за посочените 342069 дка земеделска земя за 2013-2017 год., ведно с мораторната лихва от датата на увреждането – 12.10.2012 год. до окончателното плащане, като са отделени същите исковеза разглеждане в отделно производство, на осн. чл. 210, ал.2 ГПК;

ПОТВЪРЖДАВА определение № 330/20.11.2017 по гр.д. 251/2017 год. на ОС Търговище, в частта му с която е ПРЕКРАТЕНО производството по исковете на А. срещу Прокуратурата на РБ за присъждане на обезщетения за имуществени вреди в резултат на незаконно изземване и незаконен отказ за връщане на 30 тона маслодаен слънчоглед и оставане без финансови средства за стопанска дейност в частта им, както следва: 82096 лв. – пропусната полза от добив е реализация на продукция от 342069 дка земеделска земя по прекратен договор за аренда № ПС-02-12/05.07.2011 год. с ОДЗ Търговище за 2018-2021 г. и 60313,44 лв. пропусната полза от субсидия за посочените 342069 дка земеделска земя за 2018-2021 год., ведно с мораторната лихва от датата на увреждането – 12.10.2012 год. до окончателното плащане, поради процесуална недопустимост в тази част.

Определението в първата му част подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаването му от страните с ЧЖ пред ВКС. Определението във втората му част подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от получаването му от страните с ЧЖ при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: