ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

380/04.06.2015г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на04.06.2015.   в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д.260/2015 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от К.В.И., представлявана от настойника й К. Н. Д. чрез упълномощения процесуален представител адв. Р.Х. срещу определение № 1453/07.05.2015 год по гр.д. № 510/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., 7 състав, с което на осн. чл. 129 ал.3 във вр. с ал.2 от ГПК е върната исковата молба и производството по делото е прекратено. В частната жалба се изтъква, че с определение № 106/10.02.2015 год по в.ч.гр.д. № 79/2015 год на Апелативен съд е отменено предходно прекратително определение по гр.д. № 918/2014 год на ВОС и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. Вместо това съдът образувал делото под нов номер, и оставил исковата молба без движение с указания за отстраняване на нередовности, които вече били отстранени с уточняваща молба, депозирана по гр.д. № 918/2014 год. С посочените действия съдът е допуснал нарушение на съдопроизводствените правила, поради което частната жалбоподателка моли обжалваното определение, постановено по гр.д. № 510/2015 год на ВОС да бъде обезсилено, а самото дело – прекратено и присъединено към гр.д. № 918/2014 год на ВОС, по което тя вече е отстранила нередовностите на исковата молба.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

По исковата молба, подадена от К.В.И. срещу „СИС кредит” АД е било образувано гр.д. № 918/2014 год на ВОС. С определение № 1194/25.04.2014 год исковата молба е оставена без движение с указания за отстраняване на нередовностите й, с оглед конкретизиране на фактическите твърдения по предявените искове, привеждане на петитума в съответствие с тях, посочване на надлежните ответници по всеки отделен иск, както и цената на исковете. Подадената уточнителна молба вх.№ 15040/26.05.2014 год е непрецизна и не съдържа отговор на всички поставени въпроси. С определение № 1524/26.05.2014 год съдът е прекратил производството по делото, но на друго основание, а именно – ненадлежно процесуално представителство на ищцата. Това определение е отменено с определение № 106/10.02.2015 год по в.ч.гр.д. № 79/2015 год поради новонастъпило обстоятелство, а именно – влизане в сила на решението за поставяне на ищцата под запрещение и назначаване на настойник, който е потвърдил извършените до момента от адв. Х. процесуални действия и е упълномощил същата за упражняване на процесуално представителство до свършване на делото.

Образуването на делото под нов номер след отмяната на прекратителното определение, не съставлява процесуално нарушение, тъй като съдопроизводствените действия по него продължават от фазата, в която се е намирало производството преди неговото прекратяване. Отразяването му в деловодната система на съда под нов номер е акт на съдебна администрация и не засяга интереса на страната спорът да бъде разрешен по същество.

След възобновяване на делото с определение № 703/25.02.2015 год исковата молба отново е оставена без движение, като на ищцата са дадени много подробни указания кои са нередовностите, които тя следва да отстрани, като я предупредил за последиците от неотстраняването им. Вместо да стори това, процесуалният представител на ищцата адв. Х. депозирала молба вх.№ 9057/20.03.2015 год, с която се е позовала на неправилно образуване на делото под нов номер и е настоявала за неговото прекратяване и присъединяване към вече прекратеното гр.д. № 918/2014 год.

Както беше изтъкнато по-горе нито процесуалните, нито материални права на ищцата не са били засегнати с образуването под нов номер на делото. То продължава своя ход, а исковата молба се счита предявена в момента на депозирането й по гр.д. № 918/2014 год.

С предходната уточняваща молба ищцата не е отстранила посочените с определение № 1194/25.04.2014 год нередовности, за което й е дадена нова възможност с определение № 703/25.02.2015 год, съдържащо още по-конкретни и подробни указания.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че определението, с което исковата молба е върната е законосъобразно и правилно и следва да бъде потвърдено.  

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1453/07.05.2015 год по гр.д. № 510/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., 7 състав, с което на осн. чл. 129 ал.3 във вр. с ал.2 от ГПК е върната исковата молба и производството по делото е прекратено.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                  

                   2.