ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№356

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 01.06.2016 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 260/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Ж.С.К. чрез процесуалния му представител адв. И.А. срещу определение № 45/20.01.2016 год по в.гр.д. № 5/2016 год на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без разглеждане жалбавх.№ 67/06.01.2016 год срещу действията на ЧСИ Н. Ж. с район на действие ОС Добрич. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което бъде отменено постановление № 2624/16.09.2015 год за възлагане на недвижим имот.

Доводите на частния жалбоподател, които е поддържал и пред Окръжен съд Добрич, са следните:

На първо място – жалбоподателят в качеството му на трето лице, засегнато от изпълнението, не е бил надлежно уведомен за насрочването на публичната продан, което му попречило да участва в наддаването.

На второ място – съдебният изпълнител не спазил изискванията на чл. 33 от ЗС да му предложи за изкупуване дела на длъжника от съсобствения имот.

Съставът на Апелативен съд намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Действително частният жалбоподател има качеството на лице, засегнато от изпълнението, тъй като е съсобственик на имота, изнесен на публична продан. 

От приложеното копие на изпълнителното дело се установява, че публичната продан на ¼ ид.ч. от него, която е собственост на длъжницата, неколкократно е била обявявана за нестанала с постановления на съдебния изпълнител, като за всяка следваща продан частният жалбоподател е бил редовно уведомяван.

За последната публична продан с начална дата 03.09.2015 и крайна дата 03.09.2015 год съдебният изпълнител изпратил до жалбоподателя уведомление с изх.№ 1856/01.07.2015 год, връчено лично по пощата с обратна разписка на 06.08.2015 год. След приключване на проданта съдебният изпълнител издал постановление № 2624/16.09.2015 год за възлагане на имота на обявения купувач и уведомил за това жалбоподателя със съобщение изх.№ 2629/16.09.2015 год, връчено лично на 30.09.2015 год с обратна разписка, приложена към делото.

Тези действия на съдебния изпълнител са законосъобразни и не е допуснато твърдяното от жалбоподателя нарушение, свързано с нередовност на уведомяването.

Въпреки, че в частната жалба се сочи, че тя е срещу постановлението за определяне на купувач, в действителност тя е насочена срещу самото постановление за възлагане № 2624/16.09.2015 год, за което жалбоподателят е бил изрично уведомен с посоченото по-горе съобщение.

Съгласно чл. 435 ал.3 от ГПК легитимирани да обжалван постановлението за възлагане са наддавачите, внесли задатък до последния ден на проданта, взискателят, участвал като наддавач, без да дължи задатък, и длъжникът при определени от закона предпоставки. Частният жалбоподател е бил редовно уведомен за насрочената публична продан и не е бил възпрепятстван да се яви като наддавач, но не е сторил това. Ето защо той не е сред лицата, имащи право да обжалват постановлението за възлагане.

Не е налице и хипотезата на чл. 435 ал.4 от ГПК, уреждаща правата на третото лице. То може да обжалва действията на съдебния изпълнител, когато те са насочени върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването са били във владение на това лице. В случая публичната продан е била проведена върху притежаваната от длъжника ¼ ид.ч. от имота, с което правата на съсобствениците не са нарушени. Съгласно второто предложение на чл. 435 ал.4 от ГПК жалбата на третото лице не се уважава, ако се установи, че продадената вещ е била собствена на длъжника, както е в настоящия случай.

Съдебният изпълнител не е подчинен на изискването на чл. 33 от ЗС да предложи съответната ид.ч. за изкупуване от останалите съсобственици. Публичната продан е способ за принудително изпълнение, а когато тя е насочена върху съсобствен имот се прилага разпоредбата на чл. 500 от ГПК. Съдебният изпълнител е спазил изискванията на закона, като е описал целия имот, но е изнесъл на публична продан само идеалната част на длъжника. Съсобствениците не разполагат с повече права от останалите наддавачи.

По изложените мотиви, макар и различни от тези на окръжния съд, настоящият състав намира, че постановеното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 45/20.01.2016 год по в.гр.д. № 5/2016 год на Окръжен съд Добрич.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.