РАЗПОРЕЖДАНЕ  №331

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание на 18.05.2016 г. в състав: Д. Джамбазова, като взе предвид, че по делото има няколко разпореждания за издаване на изп.лист – страната не е  индивидуализирала разпореждането, което обжалва – с посочване на дата и номер; не са представени доказателства относно датата на връчване на обжалвания акт за преценка на допустимостта на подадената частна жалба. С оглед горното, съдът    

 

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

                   ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 261/16 г. и ВРЪЩА НА ДОС:

 за администриране на частната жалба, като се укаже на страната да индивидуализира разпореждането, което обжалва – с посочване на дата и номер;

да се приложат доказателства относно датата на връчване на обжалвания акт за преценка на допустимостта на подадената частна жалба.

         След администриране, делото да се изпрати на АС-Варна за даване ход на производството.

 

 

                                      АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ:

                                                                  /Д.Джамбазова/