Р Е Ш Е Н И Е

111

гр.Варна, 01. 07.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на петнадесети юни през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:          ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

при участието на секретаря В.Т., като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№262/16г. по описа на ВАпС, гр.о, за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.Образувано по подадена въззивна жалба от С.Г.Г., Г.П.К. и П.Г.П. против решение №3/19.02.2016г., постановено по гр.д.№151/15г. по описа на РОС, в частите му, с които: 1/ се отнема в полза на държавата, представлявана от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, следното имущество, собственост на Г.П.К.:

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.2366.1.11, с предназначение жилище, апартамент с адрес гр.Разград, ул.”Каймакчалан” №2а, ет.4, ап.11, придобит с НА №64, т.6, рег №5631, дело №461 от 2.08.2011г. за сумата 42 000лв., при пазарна стойност към момента на придобиване 68 400лв., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- недвижим имот в гр.Разград, ул.”Емил Димитров”№1, представляващ жилищна еднофамилна, едноетажна сграда с идентификатор 61710.504.37.1, със застроена площ 80кв.м. и приземен етаж от 80кв.м., построена в поземлен имот - общинско дворно място с площ 348кв.м. с идентификатор 61710.504.37, придобит с НА №123, т.2, рег.№5068, дело №278 от 18.08.2011г. за сумата 5 000лв., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- лек автомобил Мерцедес, модел Ц 180, рег. № РР2917АН, рама WDB2020181А058253, двигател 11192010035569, придобит на 25.08.2007г. за сумата 500 евро /левова равностойност 977,92лв./, при пазарна стойност към момента на придобиване 4 800лв., а към настоящия момент - 2 500лв., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 3 500лв., представляваща приход от продажбата на лек автомобил БМВ 525ТДС с рег. № РР2946АН, рама WBADF81020BT02873, на основание чл.72 ЗОПДНПИ;

- сумата 7 000лв., представляваща приход от продажбата на лек автомобил БМВ 530Д с рег. № РР8222АН, рама WBANC71030B140260, на основание чл.72 ЗОПДНПИ;

- сумата 14 049, 46лв., представляваща облага от незаконно придобито имущество по банкова сметка *** *** с титуляр Г.П.К., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 3 903лв., представляваща внесена сума от трето лице без установен законен източник, на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 90 906, 94лв., представляваща внесена сума по спестовен влог с IBAN ***иреос България АД, с титуляр Г.П.К., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

2/ се отнема в полза на държавата, представлявана от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, следното имущество, собственост на С.Г.Г.:

- 1/2 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.2366.1.12, с предназначение жилище, апартамент с адрес гр.Разград, ул.”Каймакчалан” № 2а, ет.4, ап.12, придобит с НА №28, т.5, рег №6285, дело № 469 от 2.11.2010г. за сумата 43 028,26лв., при пазарна стойност към момента на придобиването 75 200лв., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 606, 31лв., представляваща внесени средства без установен законен източник по срочен депозит № 17130648 в евро в Банка ДСК ЕАД с титуляр С.Г.Г., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 19 558, 30лв., представляваща внесени средства без установен законен източник по срочен депозит № 17871615 в евро в Банка ДСК ЕАД с титуляр С.Г.Г., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 140, 45лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № 17871615 в евро в Банка ДСК ЕАД с титуляр С.Г.Г., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 95 487, 53лв., представляваща внесени средства без установен законен източник по банкова сметка № 800234418496510 в евро в ОББ АД с титуляр С.Г.Г., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 225, 31лв., представляваща изплатени лихви по банкова сметка № 800234418496510 в евро в ОББ АД с титуляр С.Г.Г., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

3/ се отнема в полза на държавата, представлявана от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, следното имущество, собственост на П.Г.П.:

 - 1/2 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.2366.1.12, с предназначение жилище, апартамент с адрес гр.Разград, ул.”Каймакчалан” № 2а, ет.4, ап.12, придобит с НА №28, т.5, рег №6285, дело № 469 от 2.11.2010г. за сумата 43 028,26лв., при пазарна стойност към момента на придобиването 75 200лв., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

4/ Г.П.К., С.Г.Г. и П.Г.П. са осъдени да заплатят по сметка на ОС Разград държавна такса съобразно уважената част от исковете в размер на 16 313,49лв.

 5/ Г.П.К., С.Г.Г. и П.Г.П. са осъдени да заплатят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество сумата 1 402, 59лв. за направените деловодни разноски.

В жалбата се твърди, че решението в обжалваните му части е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроиз -водствените правила и поради необоснованост по изложените в същата подробни съображения, като се претендира да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове се отхвърлят.

Въззиваемата страна Комисия за отнемане на незаконно придобито имущес -тво поддържа становище за неоснователност на подадената жалба и моли решението на РОС в обжалваните му части да бъде потвърдено.Претендира разноски, вкл. юрисконсултско възнаграждение.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното.

Производството е образувано по предявен от Комисия за отнемане на незаконно  придобито имущество против С.Г.Г., Г.П.К. и П.Г.П. иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придо -бито имущество.В искането, подадено в изпълнение на взетите от КОНПИ решение №186/27.05.2015 и решение №187/27.05.2015г., се излага, че ответниците С.Г.Г. и Г.П.К. са привлечени в качеството им на обвиняеми по ДП №16/12г. по описа на ОСО при РОП първата за престъпления по чл.255, ал.3, чл.212, ал.1 и по чл.253, ал.5, вр. ал.3, т.2, вр.ал.1, пр.2, вр. чл.26 от НК, а вторият за престъпления по чл.255, ал.3, чл.159б, чл.155, чл.253, ал.5, вр. ал.3, т.2, вр.ал.1, пр.2, вр. чл.26 от НК, попадащи в обхвата на чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ.

В проверявания 10 годишен период, а именно от 26.02.2004г. до 26.02.2014г. ответниците, от които първите двама са били във фактическо съжителство през целия период и понастоящем, а третият е техен син, придобили имущество, както следва:

С.Г. на 06.02.2009г. магазин №16, находящ се в гр.Разград, бул. ”България”№36 с площ от 18, 97 кв.м., с идентификатор 61710.505.4310.1.16, с па -зарна стойност към датата на придобиване 20 000лв., който имот на осн. чл.253, ал.6 от НК е отнет в полза на държавата в хода на наказателното производство.

С.Г. и П.П. при равни квоти на 02.11.2010г. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.2366.1.12, с предназначение жилище, апартамент с адрес гр.Разград, ул.”Каймакчалан” № 2а, ет.4, ап.12, с пазарна стойност към датата на придобиване 67 304, а понастоящем 60 960лв.

Г.К. на 02.08.2011г. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.2366.1.11, с предназначение жилище, апартамент с адрес гр.Разград, ул. ”Каймакчалан” № 2а, ет.4, ап.11, с пазарна стойност към датата на придобиване 58 430лв., а понастоящем 55 000лв.

Г.К. на 18.08.2011г. недвижим имот в гр.Разград, ул.”Емил Димитров” №1, представляващ жилищна еднофамилна, едноетажна сграда с идентификатор 61710.504.37.1, със застроена площ 80кв.м. и приземен етаж от 80кв.м., построена в поземлен имот - общинско дворно място с площ 348кв.м. с идентификатор 61710. 504.37 с пазарна стойност към датата на придобиване 5 000лв., а понастоящем 54 000лв.

Г.К.: 1/ лек автомобил Мерцедес, модел Ц 180, рег. № РР2917АН, придобит на 25.08.2007г. за сумата 500 евро /левова равностойност 977,92лв./, при пазарна стойност към момента на придобиване 5 000лв., а към настоящия момент - 2 500лв.; 2/ лек автомобил БМВ 525ТДС с рег. № РР2946АН, придобит на 23.02. 2007г. за сумата от 5 750 евро и продаден на 08.04.2009г. с пазарна стойност към датата на отчуждаване 3 500лв.; 3/ лек автомобил БМВ 530Д с рег. № РР8222АН, придобит на 21.05.2008г. за сумата от 14 000 евро и продаден на 20.11.2009г. с пазарна стойност към датата на отчуждаване 7 000лв.

С.Г.: лек автомобил Фолксваген, модел Пасат, рег.№РР9974 АМ, придобит на 25.04.2007г. за сумата от 500 евро и продаден на 02.07.2007г. с пазарна стойност към датата на отчуждаване 2 000лв.

С.Г. сумите 606, 31лв., 19 558, 30лв., 140, 45лв., 95 487, 53лв., 225, 31лв., представляващи депозити и изплатени лихви по банкови сметки/без сметки, по които са превеждани социални помощи и детски добавки/.

Г.К. сумите 14 049, 46лв., 3 903лв., 91 061, 17лв., представляващи депозити, преведени от трети лица суми и изплатени лихви по банкови сметки/без внесените суми, за които е установен законен източник/.

В същия период издръжката на проверяваните лица и семейството им възлиза на 106 848, 25лв, разходите за задгранични пътувания на 124 501, 38лв., платените публично правни задължения на 986, 31лв.Получените доходи възлизат на 98 687, 38лв.Придобито е имущество в общ размер от 420 412, 05лв., като несъответ -ствието е значително - в размер на 554 060, 61лв.Предвид горното претендира да бъде отнето в полза на държавата следното имущество на обща стойност 409 991, 53лв.:

От Г.К.: 1/ имот с идентификатор 61710.505.2366.1.11; 2/ имот с идентификатор 61710.504.37.1; 3/ лек автомобил Мерцедес, модел Ц 180, рег. № РР2917АН;  4/ сумата 2 000лв., представляваща приход от продажбата на лек автомобил Фолксваген, модел Пасат, рег.№РР9974 АМ; 5/ сумата 3 500лв., представ -ляваща приход от продажбата на лек автомобил БМВ 525ТДС с рег. № РР2946АН; 6/ сумата 7 000лв., представляваща приход от продажбата на лек автомобил БМВ 530Д с рег. № РР8222АН; 7/ сумата 14 049, 46лв., представляваща облага от неза -конно придобито имущество по банкова сметка *** *** с титуляр Г.П.К.; 8/ сумата 3 903лв., представ -ляваща внесена сума от трето лице без установен законен източник; 9/ сумата 91 061, 17лв., представляваща внесена сума по спестовен влог с IBAN ***иреос България АД, с титуляр Г.П.К..

От С.Г.: 1/ ½ ид.ч. от имот с идентификатор 61710.505.2366.1.12; 2/ сумата 606, 31лв., представляваща внесени средства без установен законен източник по срочен депозит № 17130648 в евро в Банка ДСК ЕАД с титуляр С.Г.Г.; 3/ сумата 19 558, 30лв., представляваща внесени средства без установен законен източник по срочен депозит № 17871615 в евро в Банка ДСК ЕАД с титуляр С.Г.Г.; 4/ сумата 140, 45лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № 17871615 в евро в Банка ДСК ЕАД с титуляр С.Г.Г.; 5/ сумата 95 487, 53лв., представляваща внесени средства без установен законен източник по банкова сметка № 800234418496510 в евро в ОББ АД с титуляр С.Г.Г.; 6/ сумата 225, 31лв., представляваща изплатени лихви по банкова сметка № 800234418496510 в евро в ОББ АД с титуляр С.Г.Г..

От П.П.: ½  ид.ч. от имот с идентификатор 61710.505.2366.1.12

Ответниците С.Г.Г., Г.П.К. и П. Геор -гиев П. в депозирания отговор в срока по чл.131 от ГПК и в хода на произ -водството оспорват предявения иск и молят да бъде отхвърлен.Твърдят, че Г. К. живее и работи в Германия от началото на 2004г., вкл. със сключен трудов договор.На 22.10.2009г. получил регистрация за професия на осн. чл.22 от Закон за свободните професии, а дейността, която е регистрирал е отдаване под наем на помещения за занаятчийски цели.За 2010г. има деклариран доход от 2009г. в размер на 170 048 евро, за 2011г. има деклариран доход от 2010г. в размер на 170 048 евро, за 2012г. има деклариран доход от 2011г. в размер на 174 219 евро и за 2013г. има деклариран доход от 2012г. в размер на 43 427 евро или общо декларираният от него доход е в размер на 606 642 евро, сума надвишаваща значително цената на иска.Извън тези доходи ответниците са получили дарения, съответно С.Г. на 05.02.2009г. от майка си И.Шиманска в размер на 25 000лв. и на 13.01.2010г. от Р.Стоянова/майка на Г.П./ в размер на 15 000 евро.Р.Стоянова на 01.11.2010г. е заплатила сумата от 22 000 евро, съставляваща продажната цена на придобит от С.Г. и П.П. недвижим имот.През процесния пери -од по силата на договор от 17.05.2011г. са отдавали под наем магазин №16, нахо -дящ се в гр.Разград, бул.”България”№36, с месечна наемна цена от 350лв. до 01.06. 2012г. и 250лв. след тази дата.Оспорват твърдените от ищеца разходи за пътувания в чужбина, доколкото Г.К. живее и работи трайно в чужбина, а разходите за посещенията на П.П. до Гърция през 2006г. и 2010г. са били изцяло поети от неговата баба Р.С., която живее постоянно там.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Предявен е иск с пр.осн. чл.74 от ЗОПДНПИ.

С постановления от 13.02.2014г. на ОСО при РОП С.Г.Г. и Г.П.К. са привлечени като обвиняеми първата за престъпления по чл.255, ал.3, чл.212, ал.1 и по чл.253, ал.5, вр. ал.3, т.2, вр.ал.1, пр.2, вр. чл.26 от НК, а вторият за престъпления по чл.255, ал.3, чл.159б, чл.155, чл.253, ал.5, вр. ал.3, т.2, вр.ал.1, пр.2, вр. чл.26 от НК, всички попадащи в обхвата на чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ, т.е. налице е изискуемата предпоставка за установяване на незаконно придобито имущество.По така въздигнатото обвинение е сключено на 03.04.2014г. споразумение по НОХД №119/14г. по описа на РОС, с което е прието за установено извършването на част от деянията, прието е наказанието, както и е отнет в полза на държавата магазин №16, находящ се в гр.Разград, бул.”България”№36 на осн. чл.253, ал.6 от НК.

Въззиваемата страна поддържа, че е налице значително несъответствие по см. на §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ, т.е. над 250 000лв., между имуществото и нетния доход на въззивниците С.Г.Г. и Г.П.К. за проверявания 10 годишен период, предвид което това имущество/с изключение на имуществото, отнето по реда на чл.253, ал.6 от НК/ следва да се счете за незаконно придобито и да бъде отнето в полза на държавата.

Съгласно изслушаните пред първоинстанционния съд СИЕ от 07.12.2015г. и 11. 01.2016г. общият размер на доходите, приходите и източниците на финансиране на Г.П.К. и С.Г.Г. за периода 26.02.2004г.-26. 02.2014г. възлиза на 98 987, 39лв.Тази сума съставлява сбор от няколко суми, пър -вата от които сумата от 21 171, 28лв. - доходи, получени от Г.К. от дейност в чужбина.Видно е, че посочените в справка №1 към СИЕ от 07.12.2015г. за доходите на Г.К. суми в общ размер от 21 171, 28лв. са тези, които са посочени в пред -ставените в превод документи, издадени от Финансова служба за проверки и нака -зателни дела гр.Хамбург от 2013г., съгласно които в подадените от Г.К. данъчни декларации за периода 2009г./когато е регистрирал фирма с предмет отдаване на стаи под нам по занаят с фирмен офис в гр.Хамбург/ - 2012г. същият сам е декларирал посочените в справката фирмени доходи и начислена печалба и въз основа на посочените от него в декларациите стойности са възникнали и са били заплатени посочените данъци.Сумата от 21 171, 28лв. е нетният доход, т.е. печалбата, намалена със заплатените данъци в размерите, посочени в документа. Нетният доход в този размер е признат от КОНПИ като законен при извършения от нея икономически анализ.В сумата от 98 987, 39лв. се включват още и сумите от продажбите на два леки автомобила, които са били придобити от Г.П. преди проверявания период/съответно през 2002г. и 2003г./, но са отчуждени от него в този период като за първия пазарната стойност към датата на отчуждаване съгласно САЕ е в размер на 2500лв., а за втория 2 800лв. и тези стойности са посочени в СИЕ.Включени са още и сумите, преведени от Териториално митническо управление по сметка на Г.К.  през 2011г., както и преведените по същата сметка общо 3000лв. през 2013г. и 2014г. с основание „заем по договор”.Включени са и признатите от КОНПИ дарения на суми с договори с нотариално заверени подписи от 2009г. и 2010г. съответно 25 000лв. и 15 000 евро с левова равностойност 29 337, 45лв. или общо 54 337, 45лв.Включени са и всички получени от С.Г. суми като социални помощи и доходи от трудови правоотношения, последните установе -ни по осигурителна информация.

Не са включени в приходната част на анализа твърдените от възивниците суми съответно за 2009г. в размер на 170 048 евро, за 2010г. в размер на 170 048 евро, за 2011г. в размер на 174 219 евро и за 2012г. в размер на 43 427 евро.

Съгласно представените удостоверение за регистрация от 18.04.2004г., издадено от кметство на гр.Бремен, Германия за регистрацията на Г.К. на посочения адрес в гр.Бремен, удостоверение съгласно §5 от Закон за свободно движение/ЕС от 28.07.2008г., издадено от същото кметство, трудов договор от 15.03.2009г., склю- чен между фирма „Контейнер сервиз Клаус Вьобекинг”, Хамбург и Г.К., регистрация за професия на осн. чл.14 и чл.55 от Закон за свободните професии от 22. 10.2009г., издадено от Камара за свободни професии и занаяти гр.Хамбург на Г. К. като собственик на предприятие с дейност „отдаване на помещения под наем за занаятчийски цели” и договор за наем от 08.09.2011г. въззивникът Г.К. е имал право да пребивава в Германия и да упражнява горепосочената свободна професия - отдаване под наем на помещения за занаятчийски цели.От тази и дейност същият твърди, че е реализирал горепосочените приходи.

От представените в превод документи, съставени през 2015г. от Финансова /наричана и Данъчна в различните преводи/ служба гр.Хамбург, Германия след извършена данъчна проверка през 2014г., се установява, че тези суми след обобщаване на финансовия резултат са му били служебно начислени от финансовия орган като доход за съответните години, който и орган е приел, че действително реализираната печалба не е в размерите, които Г.К. сам е посочвал в пода - ваните от негово име данъчни декларации, а в така установените в заключенията размери, предвид което и са преизчислени дължимите от данъчния субект данъци и са определени новите дължими данъци.Предприето е било тяхното принудително събиране, но предвид подаденото от Г.К. възражение против така определе -ните размери на дължими данъци принудителното изпълнение е временно преус -тановено до изтичане на един месец от постановяване на решение по подаденото възражение.По делото не са ангажирани доказателства за резултата от пред -приетото обжалване.Съдът приема за неоснователно възражението на въззвни -ците, че горепосочените суми следва да бъдат включени в приходната част на анализа.На първо място самият въззивник Г.К. е обжалвал пред съответния орган в Германия така начислените му данъчни задължения въз основа на извър -шената проверка с твърдения, че не е реализирал печалба в посочените размери като няма данни за окончателния акт по предприетото обжалване.На следващо място, защото видно от цитираните постановления за привличане на обвиняеми и споразумение по НОХД №119/14г., а и съгласно признанията на страната, ценени, т.к. установяват неизгодни за нея факти, дейността, от която Г.К. е реализирал печалби в Германия в периода 2009г.-2012г., а именно  „отдаване на помещения под наем за занаятчийски цели”, съставлява отдаване на помещения под наем за проституция.Тази дейност същият твърди, че е разрешена от германското законо -дателство, предвид което счита, че реализираната печалба е със законен източник. Същата дейност обаче съставлява престъпление по българското законодателство -чл.155, ал.2 от НК, като и е едно от престъпленията, за които му е било повдигнато обвинение по ДП №16/12г.Предвид горното и съдът приема, че реализираните от него печалби от посочената дейност не следва да бъдат привнасяни в приходната част на икономическия анализ като законен доход.

Размерът на обичайните разходи за издръжката на домакинството на Г.К. и С.Г. и двете им деца съобразно данните от НСИ/не са наведени твърдения, съответно и ангажирани доказателства за различен от обичайния стандарт на живот, предвид което и следва да се вземат предвид данните от НСИ/ за проверя -вания период възлиза на 106 848, 25лв., заплатените публично-правни задължения са в размер на 1667, 11лв.Разходите за пътувания в чужбина за Г.К. съгласно цитираната СИЕ възлизат на 87 263, 28лв.Същите са определяни в размерите на Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, която не може да намери автоматично приложение, доколкото Г.К. не е бил командирован в чужбина или изпратен на специализация от работодател.Същият, видно от цитираните удостоверение за регистрация от 18.04.2004г. и удостоверение съгласно §5 от Закон за свободно движение/ЕС от 28.07.2008г., е бил адресно регистриран в Германия с право да пребивава там, а от 2009г. и да отдава под наем наети от него помещения, с оглед което и не би могло де се счете, че е заплащал квартирни разходи именно в размерите по наредбата.Също в размерите по цитираната наредба са определени разходите за пътуванията в чужбина на П.Г.П. през 2006г. и през 2010г. до Гърция, общо в размер на 35 301, 83лв.От събраните по делото гласни доказателства са установява, че и при двете пътувания и съответно престои в посочената държава П.П. е гостувал на баба си Р. С. на нейна издръжка, която е омъжена в Гърция /удостоверение за сключен граждански брак от 2004г./ и живее там.С оглед горното и посочената сума следва да бъде изключена от общия размер на обичайните и извънредни разходи за домакин -ството.С изключване на горепосочените суми общият размер на разходите за дома- кинството възлиза на 108 515, 36лв., т.е. налице е отрицателна разлика от -9 527, 97лв. в сравнение с приходите от  98 987, 39лв.

През проверявания период, а именно на 25.08.2007г., Г.К. закупува л.а. рег.№РР2917 АН за сумата от 500 евро, чиято пазарна стойност към същата дата съгласно САЕ възлиза на 4 800лв., която сума се включва в разходната част на анализа.На 23.02.2007г. закупува л.а. рег.№ РР 2946 АН за сумата от 5 750 евро с левова равностойност от 11 246, 02лв.Сумата е посочена като продажна цена в представения в превод договор  за покупко-продажба на автомобил втора употреба от 23.07.2007г. и се признава от КОНПИ като действителна стойност.На 21.05.2008г. закупува л.а. рег.№ РР 8222 АН за сумата от 14 000 евро с левова равностойност от 27 381, 62лв.Сумата е посочена като продажна цена в представения в превод дого -вор за покупко-продажба на автомобил втора употреба от 21.05.2008г. и се приз -нава от КОНПИ като действителна стойност.Общо направените разходи за покупка на автомобили възлизат на 43 427, 64лв.Вторият и третият от тях са продадени през 2009г., но доколкото не се установява към 2007г. и 2008г. Г.К. да е разполагал със средства от законен източник в тези размери, с които да могат да бъдат закупени посочените л.а., то и сумите от продажбите им не се отнасят към приход -ната част на анализа като законен доход.

На 02.08.2011г. Г.П.К. закупва недвижим имот с идентификатор 61710.505.2366.1.11.Продажната цена, посочена в н.а., възлиза на 42 000лв./при данъчна оценка за обекта 36 601, 52лв. и на земята 134, 52лв./, която сума, съглас -но акта, е заплатена на продавача от купувача при подписване на договора по банков път.Не са представени доказателства за посоченото заплащане по банков път.Пазарната стойност на недвижимия имот, установена от СТЕ към 02.08.2011г. възлиза на 68 400лв. и тази сума следва да бъде включена в икономическия анализ съобразно разпоредбата на чл.69, ал.2 от ЗОПДНПИ.Заключението на СТЕ, устано- вяващо пазарните стойности на придобиваните недвижими имоти, е оспорено от въззивниците с мотиви, че същото не е изготвено въз основа на справки за вписани в АВ актове за сделки, извършвани в съответния период, а въз основа единствено на справки с обяви в медиите и сайтове на агенции за недвижими имоти.Съдът кредитира заключението като обективно и компетентно дадено, изготвено с изпол -зване в комбинация на метод на амортизираната възстановителна стойност и метод на сравнителната стойност, като за последния са използвани по три пазарни  аналога с тяхно точно описание и източник, като и са направени съответните корекции в офертните стойности.От своя страна посочени продажни цени във вписаните в АВ договори в нередки случаи са симулативни, предвид което не могат да бъдат единствен надлежен източник за определяне на пазарни аналози.На 18.08.2011г. Г.К. закупува недвижим имот с идентификатор 61710.504.37.1 с продаж -на цена, посочена в акт 5000лв./при данъчна оценка 10 785, 20лв./.Продавач е неговият баща П.К.Г., който с договора си запазва пожизнено и безвъзмездно правото на ползване върху приземния етаж на продадената едноетажна жилищна сграда, изградена в общинско дворно място.В исковата си молба КОНПИ признава стойността от 5000лв. като действителна за държавата цена по сделката/с мотиви, че сделката е сключена между баща и син/, предвид което тази сума и съдът включва в икономическия анализ.Общо стойността на придобитото от Г.К. недвижимо имущество и МПС през проверявания период възлиза на 116 827, 64лв.

С.Г. закупува на 25.04.2007г. л.а. с рег.№9974 АМ за сумата от 500 евро.Съгласно САЕ пазарната стойност на вещта към посочената дата е 2500лв.

Придобила е на 06.02.2009г. недвижим имот с идентификатор 61710.505.4310. 1.16 за сумата от 16 358, 30лв., съгласно н.а., равна на данъчната оценка.КОНПИ не е ангажирала доказателства за действителната пазарна  стойност на имота, коя- то в хода на производството е поддържала становище, че възприема тази стойност като действителна предвид договора за дарение от 05.02.2009г.На 02.11.2010г. е придобила ½ ид.ч. от недвижим имот с идентификатор 61710.505.2366.1.12.Другата ½ ид.ч. е закупена от непълнолетния към този момент П.Г.П..Съгласно акта недвижимият имот се продава за сумата от 43 028, 26лв./при данъчна оценка 38 125, 53лв. за обекта и за земята 148, 53лв./, представляваща левовата равностойност на 22 000 евро, която сума представителят на продавача „Сес комерс”ООД е заявил, че е получил напълно по банков път от продавачите чрез трето лице с вносна бележка с посочен в акта референтен номер от 01.11.2010г. на Алианц Банк България.Копие от цитираната вносна бележка е представена по делото.В същата като вносител е посочена Р. С. С. /майка на Г.К./, сумата е внесена на каса с основание „закупуване на ап.№12”. Обстоятелството, че сумата е внесена на каса от Р.С., само по себе си не обоснова извод, че тази сума е била дарена от нея на купувачите.Възможно е същата да е била единствено приносител на сумата, още повече и, че не е устано - вено същата към 01.11.2010г. да е разполагала с достатъчно доходи, така щото да може да дари от тях сумата от 22 000 евро, вкл. като се вземе предвид и, че на 13.01.2010г. същата е дарила други 15 000 евро, които са признати.Пазарната стойност на имота към 02.11.2010г., съгласно цитираната СТЕ, възлиза на 75 200лв. или за ½ ид.ч. 37 600лв.Посочената в акта цена не обвързва държавата, не е установено, че същата е действителната такава, предвид което и съдът приема, че в икономическия анализ следва да бъде включена сумата от 37 600лв.Общо стойността на придобитото от С.Г. недвижимо имущество и МПС през проверявания период възлиза на 56 458, 30лв.

През проверявания период непълнолетният син на Г.К. и С.Г. П. П./роден 1996г., навършил пълнолетие след изтичане на периода/ е закупил на 02.11.2010г. ½ ид.ч. от недвижим имот с идентификатор 61710.505.2366.1.12.По изложените по-горе съображения в икономическия анализ следва да бъде вклю -чена сумата от 37 600лв.

 Общо Г.К. и С.Г. и непълнолетният им син в проверявания период са придобили недвижим имоти и МПС на стойност 210 885, 94лв.

Също в проверявания период, видно от СИЕ и от представените разпечатки от сметки С.Г. е внесла по банкови сметки в евро като следва.По срочен депозит №17130648 в „Банка ДСК”ЕАД внесени на 18.05.2009г. на каса 10 000 евро, закрит на 24.11.2009г. с прехвърляне на сумата по срочен депозит №17871615 и изплатени лихви от 313, 09 евро.Срочен депозит №17871615 в „Банка ДСК”ЕАД с пренесените 10 000 евро и изплатена лихва от 71, 81 евро.Банкова сметка № 800234418496510 в „ОББ”АД с общо внесени в периода 2007г.-2009г. по тази сметка 48 822 евро или 95 487, 53лв.Общо внесените евро по цитираните депозити и сметки възлизат съгласно СИЕ на 58 822 евро или 115 045, 83 лв.

Г.К., видно от СИЕ и от представената разпечатка от сметка, в периода 2011г.-2012г. е внесъл по сметка в „Банка Пиреос България”АД в евро общо сумата от 91 061, 17лв./с посочване в декларацията за произход на средствата „работа в чужбина”/, от която сума е превел в същия период на „Ас Табак” ООД с основание „покупка на автомобил” общо сумата от 90 906, 94лв.Общо внесените суми от С.Г. и Г.К. по тези влогове възлизат на 206 107лв.

По банкова сметка *** „ЦКБ”АД в лева с титуляр Г.К., открита на 05.04.2011г., видно от представената разпечатка от сметка, са извършвани различни плащания, едни от които от ПФК „Лудогорец” с основание „ договор за наем от 10.08.2011г.” в периода 2011г.-2014г. общо в размер на 14 049, 46лв.Сумите са превеждани ежеме- сечно като обичайната вноска е в размер на 546лв./за някои от месеците в периода вноската е 519лв., 396лв. или 600лв./.По делото не е приет като доказателство посоченият в разпечатките договор за наем от 10.08.2011г.Съгласно описа на документи, представени с молба на С.Г. от 04.12.2015г./след първото по делото о.с.з. и без позоваване на този документ в отговора на исковата молба/ е бил представен договор за наем от 11.08.2011г., сключен между Е.И. чрез пълномощник Г.К. и ПФК „Лудогорец”.РОС е оставил без уважение искането за приемаме на документите като депозирани след изтичане на преклузивен срок.Въз въззивната жалба не са направени оплаквания за процесуално нарушение при неприемане на този документ, нито е направено искане за съби -рането му, предвид което настоящата инстанция приема за неустановено за отда -ване под наем на кое от имуществото е бил сключен и съответно дали получа -ваният от него приход може да бъде отнесен към средствата със законен източник.

Представени са и приети само договори за наем от 2011г. и 2012г., сключвани от С.Г. съответно с ЕТ „Виктория 2003”, с.Пороище за сумата от 350лв. месеч- но и „Катрин-75”ЕООД, гр.Разград за сумата от 250лв. месечно с предмет магазин № 16, находящ се в гр.Разград, бул.”България”№36.По същата банкова сметка *** „ЦКБ” АД на 22.11.2011г. е получена сумата от 3903 лв./превалутирана от превод на 2000 евро/ от Д. П. с посочено в разпечатката основание „N/А”. Въззивниците не са въвели в производството основанието за посочения превод, предвид което сумата не е отнесена към законните източници на доходи. 

Сборът от стойностите на придобити недвижими имоти, МПС и внесените от въззивниците суми по банкови влогове/без установен законен източник/ в проверявания период възлиза на 416 992, 94лв.При  отрицателната разлика от -9 527, 97лв. от обичайните разходи в сравнение с признатите като законни приходи от 98 987, 39лв., видно е, че е налице несъответствие между имуществото и нетния доход, надвишаващо 250 000лв., което е значително по см. на §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ.При констатираното значително несъответствие в имуществото на въззивниците при липсата на установен законен източник за придобиването му, съдът приема, че същото е незаконно придобито, с оглед което подлежи на отнемане в полза на държавата.Следва да се отнеме имуществото, придобито от двете про -верявани лица и от ненавършилото им пълнолетие в периода дете, което те понастоящем притежават, което не е и вече отнето в полза на държавата, т.е. недвижимите имоти с идентификатори 61710.505.2366.1.11, 61710.505.2366.1.12 и 61710. 504.37.1 и МПС с рег.№РР 2917 АН.С оглед извършените разпоредителни сделки с другите две МПС, придобити в проверявания период от Г.К., следва да бъде отнета тяхната пазарна равностойност в съответствие с чл.62 от ЗОПДНПИ.Пре  тендираната от КОНПИ стойност е 3500лв. за л.а. с рег.№РР 2946 АН, а устано - вената от САЕ 7 500лв., като искът следва да се уважи до претендираната стойност.За л.а. рег.№ РР 8222 АН претендираната стойност е 7000лв., а установената от САЕ 24 300лв., съответно искът следва да се уважи до претендираната стойност. Искът за отнемане на сумата от 2000лв., представляваща приход от продажбата на л.а. рег.№РР 2946 АМ е отхвърлен с влязло в сила решение.Следва да бъдат отнети и сумите по банковите влогове, внесени от самите въззивниците, за които не е установен законен източник, натрупаните по тях лихви, както и внесените от трети лица по банковите им сметки суми без установен законен източник.По отношение на сумата от 91 061, 17лв. за разликата над 90 906, 94лв. до 91 061, 17лв. искът е отхвърлен, като в тази му част решението на РОС е влязло в сила.

Предвид достигането до идентични крайни изводи с тези на първоинстанцион -ния съд, решението на РОС в обжалваната му част следва да бъде потвръдено.На осн. чл.78, ал.1, вр.ал.8 от ГПК и направеното от въззиваемата страна искане след -ва да й бъдат присъдени разноски за юрисконсултско възнаграждение в размерите по чл.7, ал.2, т.4 от Наредба №1/04г. на ВАдвС съобразно материалния интерес пред настоящата инстанция, а именно 12 124 лв. 

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение №3/19.02.2016г., постановено по гр.д.№151/15г. по описа на РОС, в частите му, с които: 1/ се отнема в полза на държавата, представлявана от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, следното имущество, собственост на Г.П.К.:

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.2366.1.11, с предназначение жилище, апартамент с адрес гр.Разград, ул.”Каймакчалан” № 2а, ет.4, ап.11, придобит с НА №64, т.6, рег №5631, дело № 461 от 2.08.2011г. за сумата 42 000лв., при пазарна стойност към момента на придобиване 68 400лв., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- недвижим имот в гр.Разград, ул.”Емил Димитров”№1, представляващ жилищна еднофамилна, едноетажна сграда с идентификатор 61710.504.37.1, със застро -ена площ 80кв.м. и приземен етаж от 80кв.м., построена в поземлен имот - общинско дворно място с площ 348кв.м. с идентификатор 61710.504.37, придобит с НА № 123, т.2, рег № 5068, дело № 278 от 18.08.2011г. за сумата 5 000лв., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- лек автомобил Мерцедес, модел Ц 180, рег. № РР2917АН, рама WDB2020181А058253, двигател 11192010035569, придобит на 25.08.2007г. за сумата 500 евро /левова равностойност 977,92лв./, при пазарна стойност към момента на придобиване 4 800лв., а към настоящия момент - 2 500лв., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 3 500лв., представляваща приход от продажбата на лек автомобил БМВ 525ТДС с рег. № РР2946АН, рама WBADF81020BT02873, на основание чл.72 ЗОПДНПИ;

- сумата 7 000лв., представляваща приход от продажбата на лек автомобил БМВ 530Д с рег. № РР8222АН, рама WBANC71030B140260, на основание чл.72 ЗОПДНПИ;

- сумата 14 049, 46лв., представляваща облага от незаконно придобито имущество по банкова сметка *** *** с титуляр Г.П.К., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 3 903лв., представляваща внесена сума от трето лице без установен законен източник, на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 90 906, 94лв., представляваща внесена сума по спестовен влог с IBAN ***иреос България АД, с титуляр Г.П.К., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

2/ се отнема в полза на държавата, представлявана от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, следното имущество, собственост на С.Г.Г.:

- 1/2 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710. 505.2366.1.12, с предназначение жилище, апартамент с адрес гр.Разград, ул.”Каймакчалан” № 2а, ет.4, ап.12, придобит с НА №28, т.5, рег №6285, дело №469 от 02.11.2010г. за сумата 43 028, 26лв., при пазарна стойност към момента на придобиването на целия имот 75 200лв., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 606, 31лв., представляваща внесени средства без установен законен източник по срочен депозит № 17130648 в евро в Банка ДСК ЕАД с титуляр С.Г.Г., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 19 558, 30лв., представляваща внесени средства без установен зако -нен източник по срочен депозит № 17871615 в евро в Банка ДСК ЕАД с титуляр С.Г.Г., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 140, 45лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № 17871615 в евро в Банка ДСК ЕАД с титуляр С.Г.Г., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 95 487, 53лв., представляваща внесени средства без установен законен източник по банкова сметка № 800234418496510 в евро в ОББ АД с титуляр С.Г.Г., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

- сумата 225, 31лв., представляваща изплатени лихви по банкова сметка № 800234418496510 в евро в ОББ АД с титуляр С.Г.Г., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

3/ се отнема в полза на държавата, представлявана от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, следното имущество, собственост на П.Г.П.:

 - 1/2 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.2366.1.12, с предназначение жилище, апартамент с адрес гр.Разград, ул.”Каймакчалан” № 2а, ет.4, ап.12, придобит с НА №28, т.5, рег. №6285, дело № 469 от 02.11.2010г. за сумата 43 028,26лв., при пазарна стойност към момента на придобиването на целия имот 75 200лв., на основание чл.62 ЗОПДНПИ;

4/ Г.П.К., С.Г.Г. и П.Г.П. са осъдени да заплатят по сметка на ОС Разград държавна такса съобразно уважената част от исковете в размер на 16 313,49лв.

 5/ Г.П.К., С.Г.Г. и П.Г.П. са осъдени да заплатят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество сумата 1 402, 59лв. за направените деловодни разноски.

ОСЪЖДА Г.П.К. с ЕГН **********, С.Г. Григоро - ва с ЕГН ********** и П.Г.П. с ЕГН **********,***, да заплатят на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 131463734, адрес гр.София, ул.”Г.С. Раковски” №112, сумата от 12 124лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, сторени пред въззивна инстанция, на осн. чл.78, ал.1, вр. ал.8 от ГПК.

Решението подлежи на обжалване при условията на чл.280, ал.1 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                ЧЛЕНОВЕ