ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№309

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   11.06.2018 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 262/2018 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Д.Р.Д. *** чрез адв. Г.Г. срещу определение № 757/26.03.2018 год по гр.д. № 2274/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., 7 състав, с което производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия нсъд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Предявени са обективно съединени искове от Д.Р.Д. срещу Банка ДСК ЕАД, Р.Д.Д. и Е.Д.Д. за установяване в отношенията с ответниците на правото му на собственост върху 1/3 ид.ч. от описания в исковата молба недвижим имот и за прогласяване нищожността на договора за ипотека върху същия имот, сключен под формата на нот.акт № 194/19.03.2008 год.

За да прекрати производството по делото съдът е приел, че не е налице правен интерес поради наличието на друг предвиден правен способ на защита на правата на третото лице срещу принудителното изпълнение, предприето върху имот, който счита за свой.

Изборът на способ за защита на накърненото право е предоставен на заинтересованото лице и то го упражнява в зависимост от вида и обема на търсената защита. Разпоредбата на чл. 440 от ГПК, уреждаща защитата на третото лице, засегнато от изпълнението чрез предявяване на отрицателен установителен иск срещу взискателя и длъжника, не ограничава правата на това лице да се брани и чрез други способи, включително чрез положителен установителен иск за собственост, както и с иск за прогласяване недействителността на ипотеката.

Друг е въпросът доколко фактическите твърдения в исковата молба в достатъчна степен очертават предмета на спора и дават възможност да се определи правната квалификация на исковете, както и дали те съответстват на формулирания петитум.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 757/26.03.2018 год по гр.д. № 2274/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., 7 състав и

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.