О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                 № 367         /31.05.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети май две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                     ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 263 по пописа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1, във връзка с чл.437 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на П.П.К. от гр.Белослав, Варненска област, срещу определение № 105/21.02.2014 година на Добричкия окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 107/2014 година, с което е оставена без разглеждане подадената преди това от същото лице жалба срещу изпълнителните действия на ЧСИ с рег.№ 739 в КЧСИ по изп.д.№ 374 по описа му за 2013 година и е прекратено производството по делото, поради недопустимост на жалбата. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска отмяната му и връщане на делото на ДОС за постановяване на акт по съществото на спора.

Насрещните страни „В и К” ЕООД гр.Добрич – взискател, Д.В.Г. - длъжник, както и Ц.В.С. *** Г.В.И. от гр.Генерал Тошево не са изразили становище по частната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, а по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

От представените с частната жалба писмени доказателства се установява, че първоначално подадената пред ДОС жалба От П.П.К. не е била просрочена, тъй-като е подадена  в законния едноседмичен срок от деня на узнаването за воденото изпълнително дело за процесния имот (виж л.7 от делото на ВАпС). В този смисъл в това отношение неправилно ДОС е приел, че тази жалба е недопустима, тъй-като е просрочена.

Независимо от горното, жалбата до ДОС е недопустима на друго, по-силно основание - производството по горното изп. дело е прекратено още преди жалбоподателката К. да узнае за изпълнителното дело (постановлението за прекратяване е от 29.11.2013 година и е влязло в сила на 11.12.2013 година).

 При това положение и като се има предвид пълния стабилитет на постановлението за възлагане съгласно чл.433, ал.3 от ГПК, следва да се приеме, че за жалбоподателката К. не е възникнало право на обжалване и  правилно производството пред ДОС е било прекратено. Нещо повече, съгласно чл.435, ал.4 от ГПК, третото за изпълнителното дело лице, каквото правно качество има и жалбоподателката К., може да обжалва действията на СИ по насочване на изпълнението към негов имот, като например връчването на призовка за доброволно изпълнение, налагането на възбрана, изготвянето на опис, оценка и др.п., но няма право на жалба когато изпълнителното дело вече е прекратено поради пълно изпълнение.

По изложените съображения частната жалба пред ВАпС се явява неоснователна, а обжалваното определение следва да се потвърди.

Доколкото жалбоподателката претендира самостоятелни права на собственост и на упражнявано владение за процесния имот, то пътят на защита на нейните интереси е по реда на чл.440 от ГПК.

Водим от горното, ВАпС

 

                                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 105/21.02.2014 година на Добричкия окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 107/2014 година.

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                               2.