ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

398/12.06.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 12.06.2015г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

МАРИЯ МАРИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 265/2015 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение № 139/29.05.2015 год по ч.гр.д. № 2674/2015 год на ВКС на РБ, гражданска колегия, второ г.о., делото е изпратено на Апелативен съд Варна за произнасяне по частна жалба вх.№ 130233 от 06.11.2014 год, подадена от К.И.Б. срещу разпореждане № 37525 от 07.10.2014 год по гр.д. № 10357/2010 год на СГС, с което е върната въззивната му частна жалба от 22.03.2011 год срещу определение № 3246/02.03.2011 год по същото дело на СГС.

За да постанови този резултат, съдът е съобразил, че с разпореждане от 24.04.2014 год е указано на жалбоподателя да отстрани нередовностите на частната жалба, посочен е срок за това и са указани последиците от неизпълнението на указанията на съда. Поради неотстраняване в срок  на нередовностите на частната жалба, същата е върната.

Този извод на съда е правилен по следните мотиви:

Срещу определение № 3246/02.03.2011 год по гр.д. № 10357/2010 год на СГС е подадена частна жалба вх.№ 25247/22.03.2011 год, която администриращият съд е оставил без движение за внасяне на държавна такса в размер на 15 лв по сметка на Апелативен съд София, с разпореждане от 30.03.2011 год, съобщено лично на страната на 26.04.2011 год.

С молба вх.№ 38089/28.04.2011 год жалбоподателят е поискал да бъде освободен от заплащане на държавната такса в размер на 15 лв по частната му жалба, което е оставено без уважение с разпореждане от 13.05.2011 год, връчено на 25.05.2011 год.

С определение № 351/20.02.2012 год по ч.гр.д. № 575/2012 год на Апелативен съд София, постановено по частна жалба срещу разпореждането от 13.05.2011 год на СГС, същата е оставена без уважение. Препис от определение № 351/20.02.2012 год е връчено на страната на 03.03.2012 год. Срещу него е подадена касационна частна жалба вх.№ 2313/05.03.2012 год, която с разпореждане от 12.03.2012 год е оставена без движение за внасяне на държавна такса в размер на 15 лв по сметка на ВКС на РБ. 

С молба вх.№ 2973/21.03.2012 год, адресирана до ВКС на РБ, жалбоподателят е поискал да бъде освободен от заплащане на таксата, поради което с определение от 22.03.2012 год на СГС същата е изпратена на ВКС на РБ по компетентност.

С разпореждане № 14/28.03.2012 год по пр. вх.№ 4437/23.03.2012 год на ВКС на РБ, същата е върната на СГС за отстраняване на нередовности. След изпълнение на дадените указания, и като е констатирал, че жалбоподателят не е отстранил посочените нередовности на частната жалба срещу определение № 351/20.02.2012 год, съдът постановил определение от 16.05.2012 год, с което върнал същата.

След проведен касационен контрол върху това определение, с определение № 268/05.07.2013 год по гр.д. № 3707/2013 год на ВКС на РБ е потвърдено определението от 16.05.2012 год на СГС, с което е върната частната жалба срещу разпореждането от 13.05.2011, с което е оставено без уважение искането за освобождаване от държавна такса по частната жалба срещу определение 3246/02.03.2011.

След връщане на делото от ВКС жалбоподателят подновил искането си за освобождаване от държавна такса по частната жалба, на което с разпореждане от 24.04.2014 год било отговорено, че този въпрос вече е решен с окончателен акт и повторно е указано задължението за внасяне на държавна такса в размер на 15 лв по сметка на Апелативен съд София, с предупреждение за последиците от неизпълнението в срок на дадените указания. Това разпореждане е съобщено на страната на 24.05.2014 год и в указания едноседмичен срок дадените указания не са изпълнени.

Поради всичко изложено в неговия хронологичен ред, обжалваното определение се явява законосъобразно и правилно.

След като с влязъл в сила съдебен акт, потвърден от състав на ВКС на РБ е отказано освобождаването от държавна такса в размер на 15 лв по частната жалба вх.№ 25247/22.03.2011 год срещу определение № 3246/02.03.2011 год по гр.д. № 10357/2010 год на СГС, такава се дължи, за което съдът следва наново да укаже на страната. В този смисъл е определение № 359/15.07.2011 год по ч.гр.д. № 111/2011 на ВКС на РБ, I г.к.

Това свое задължение съдът е изпълнил, връчвайки на страната разпореждането от 24.04.2014 год. Неизпълнението в срок на дадените указания за отстраняване на нередовности на частната жалба има за последица нейното връщане съгласно изричния текст на чл. 262 ал.2 т.2 ог ГПК, към който препраща разпоредбата на чл. 275 ал.2 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 37525 от 07.10.2014 год по гр.д. № 10357/2010 год на СГС, с което е върната въззивната частна жалба от 22.03.2011 год, подадена от  срещу определение № 3246/02.03.2011 год по същото дело на СГС.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ при условията на чл. 274 ал.3 т.1 във вр. с чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                    2.