ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

355

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  01.06.2016 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 265/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Г.Н.Т. чрез процесуалния й представител адв. К. *** срещу разпореждане № 2395/18.03.2016 год по в.гр.д. № 2187/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната касационна жалба вх.№ 37284/14.12.2015 год срещу решение № 1822/04.11.2015 год по делото. По съображения за незаконосъобразност на разпореждането, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за администриране на касационната жалба.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

За да постанови обжалваното разпореждане, окръжният съд се е позовал на разпореждане № 97/11.03.2016 год по преписка № 2556/09.03.2016 год на ВКС на РБ, търговска колегия.

С цитираното разпореждане ВКС на РБ е дал указания на въззивния Окръжен съд Варна при администрирането на касационната жалба да съобрази, че тя е подадена след влизане в сила на измененията на ГПК от 07.07.2015 год, с оглед на което да направи своята преценка относно допустимостта на същата.

Съгласно чл. 280 ал.2 т.1 от ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5000 лв и по търговски дела с цена на иска до 20000 лв.

Ищцата се е легитимирала като кредитор по договор за цесия на вземане, установено със запис на заповед, но искът е предявен след влизане в сила на решение № 1505/24.10.2012 год по в.т.д. № 1904/2012 год на ВОС, с което е прогласена недействителността на записа на заповед. Следователно, искът е основан на каузалното отношение по договора за заем, който не е търговска сделка. Спорът е граждански, а цената на иска е над 5000 лв, поради което въззивното решение подлежи на касационно обжалване.

Като не е съобразил това, съдът е постановил незаконосъобразно разпореждане, което следва да бъде отменено, а делото – върнато за администриране на касационната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 2395/18.03.2016 год по в.гр.д. № 2187/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната касационна жалба вх.№ 37284/14.12.2015 год срещу решение № 1822/04.11.2015 год по делото.

ВРЪЩА делото на същия съд за администриране на касационната жалба.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.