ОПРЕДЕЛЕНИЕ 341

гр. Варна, 08.06. 2017г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 265/17г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба на М.В.Б. от гр. Варна, подадена чрез адв. Б. З. *** против определение725/17.03.17г., постановено по в.гр.д. № 409/2017г. по описа на ОС-Варна, с което е прекратено производството по делото, образувано по нейна жалба вх. № 24362/08.09.16г., подадена в качеството ѝ на длъжник по изпълнителното производство, против действията на ЧСИ, рег. № 716 Николай Георгиев, район на действие ВОС, изп.д. № 201271604001160, впоследствие преобразувано в изп.д. № 20178080400037 по описа на ЧСИ, рег. № 808 З. Д., изразяващи се в постановяване на Постановление от 27.10.14г. за възлагане на недвижим имот, представляващ такъв с идентификатор 10135.45.10.836 в гр. Варна, ЗПЗ. Счита се, че определението е неправилно, постановено в нарушение на процесуалния закон, при нарушение на съдопроизводствените правила и необосновано. Поддържа се, че жалбоподателката е била уведомена по телефона за изготвеното по изпълнителното дело постановление за възлагане на недвижим имот. ВОС неправилно е тълкувал нормата на чл. 47 от ГПК, тъй като жалбоподателката никога не е получавала лично книжа по изпълнителното дело. Същата в качеството си на длъжник по изпълнението не е била уведомявана нито за образуване на изпълнителното дело, нито за насрочване на публичната продан, нито за постановлението за възлагане на този имот. Съдът се е позовал на документ, който не се намира в кориците на делото, в което се състои и същественото процесуално нарушение. Освен това се поддържа, че ЧСИ вместо да залепя уведомление за издаденото от него постановление за възлагане на адреса на жалбоподателката, същият е следвало да поиска от ВРС назначаването на особен представител на длъжника съобразно указанията, дадени с т. 4 от ТР № 2/26.06.15г. на ОСГТК на ВКС по т.д. № 2/13г. Отправя се искане за отмяна на обжалваното определение и делото да се върне за произнасяне по съществото на жалбата, ведно с присъждане на разноските пред настоящата инстанция.

В предвидения срок е постъпил отговор от насрещната страна – взискателят по изпълнителното дело „УниКредит Булбанк” АД, гр. София, с който частната жалба се счита за неоснователна. Излага се, че за жалбоподателката е липсвала процесуална легитимация да обжалва постановлението за възлагане по изпълнителното дело, тъй като тя не е участник в публичната продан, не е присъединен взискател по делото, нито е основният длъжник по делото , а е трето лице – солидарен длъжник, поради което и същата не попада в кръга на лицата по чл. 435, ал. 3 от ГПК, разпологащи с правото да обжалват посоченото постановление за възлагане. Освен това се счита за неотносимо към настоящото дело цитираното указание, дадено с т. 4 от ТР № 2/26.06.15г. на ОСГТК на ВКС по т.д. № 2/13г., тъй като то касае хипотезата на чл. 430 от ГПК – когато длъжникът няма регистриран постоянен или настоящ адрес към момента на пристъпване на изпълнението. В случая жалбоподателката има регистрирани такива адреси. На последно място се изтъква, че дори и да не бъде надлежно връчено Постановлението за възлагане /какъвто не е настоящия случай/, то това не е основание за отмяната му по реда на извънинстанционния контрол по реда на чл. 303 от ГПК. Претендира се обжалвания съдебен акт да бъде потвърден.

Частната жалба е подадена в срок от страна с правен интерес от обжалването и при надлежна представителна власт, поради което е допустима. Разгледана по същество обаче, частната жалба е неоснователна поради следното:

Производството пред ОС-Варна е било образувано по жалба  вх. № 24362/08.09.16г. по вх. регистър на ВОС, подадена от М.В.Б. в качеството ѝ на длъжник по изп.д. № 20127160401160 по описа на ЧСИ Н. Г. с район на действие – този на ОС-Варна, против издаденото по изпълнителното дело Постановление за възлагане на недвижим имот от 27.10.14г. В жалбата се е твърдяло, че Б. е била уведомена от свой познат по телефона за процесното постановление за възлагането на имота, който е бил собственост на „СЛОВЕНИАН ТРЕЙД АНД ЕНТАРПРАЙЗ ПРОДЖЕКТ” ООД и ипотекиран в полза на взискателя по изпълнителното дело за обезпечение на вземането му. Изложено е, че постановлението е незаконосъобразно, постановено при съществено нарушение на процесуалните правила при условията на чл. 435, ал. 3 от ГПК, тъй като наддаването при публичната продан не е извършено надлежно и имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Проданта не е надлежно разгласена, длъжниците не са били редовно уведомени за проданта, не са изпълнени изискванията на чл. 487, ал. 2 от ГПК за поставянето на обявлението най-малко един ден преди посочения в обявлението ден за започването на проданта.

В подкрепа на горните твърдения е посочено, че жалбоподателката не е получавала по изпълнителното дело лично книжа, а вероятно същите са били предадени на лице, което не е от кръга на неговите домашни и семейство. Това води до ненадлежно уведомяване на длъжника за насрочената публична продан, което обосновава и обжалването на издаденото Постановление за възлагане. Ненадлежното уведомяване на Б. я е лишило от възможността да предприема доброволно изпълнение или да се възползва от хипотезата на чл. 491 от ГПК, а с това е нарушена процедурата по наддаването. Твърди се още, че в случая не е била спазена нормата на чл. 487, ал. 2 от ГПК по разгласяването на насрочената публична продан, тъй като няма доказателства по делото да е било поставено обявление в сградата на кметството, на интернет страницата на окръжния съд и на тази на КЧСИ. Това е опорочило надлежното извършване на проданта. Твърди се още, че неправилно е била определена и началната цена на първата продан на имота, насрочена за периода от 25.01.13г. до 25.02.13г., тъй като не е направена обоснована с всички относими критерии за това оценка на имота от вещо лице. В извършения на 27.10.12г. опис на имота не е посочена началната цена, от която ще започне наддаването съгласно чл. 484, ал. 1, т. 4 от ГПК. Обявлението за публичната продан е изготвено след повече от 2 месеца от извършването на описа, което е в нарушение на правилото на чл. 487, ал. 1 от ГПК. Това всичко е рефлектирало и върху началната цена, от която е започнало наддаването при последната публична продан, завършила с обжалваното Постановление за възлагане. Освен това от момента на определянето на първоначалната оценка на имота и до момента на насрочването на последната пета по ред публична продан, е изминал период от около 2 години, през който оценката не е била актуализирана, което е рефлектирало върху самото наддаване /началната цена е започнала от коло 1/3 от пазарната стойност на имота и по-малко от 60 % от данъчната оценка на всички посочени в него обекти/, а това е основание за отмяна на Постановлението за възлагане. Цитирана е съдебна практика по решения на СГС и ВОС.

От материалите по делото на ВОС и от копието на т. ІХ от материалите по изп.д. № 20127160401160 по описа на ЧСИ Н. Георгиев се установява, че последното е образувано по молбата на взискателя „УниКредит Булбанк” АД, гр. София против 14 солидарни длъжници, част от които е и жалбоподателката М.В.Б. от гр. Варна, за сумата от 5 574 115.50лв. по договор за банков кредит, ведно със законната лихва от 23.08.12г., 216 700.16лв. неолихвяеми вземания такси по кредита, 115 816.31 лв., присъдени разноски, както и такси и разноски по изпълнението в размер на 155 949.67лв. Въз основа на Протокол от 17.10.14г., поправен с Протокол от 23.10.14г. за обявяване на купувача на изнесения от 16.09.14г. до 16.10.14г. подробно описан недвижим имот по реда на чл. 492 от ГПК, е издадено обжалваното Постановление за възлагане от 27.10.14г. от ЧСИ.

От приложеното на л. 108 от т. ІХ копие на разписка от 04.11.14г., с която е изпратено копие на издаденото Постановление за възлагане на имота до М. В. Б., се установява, че длъжникът не е намерен на адреса, поради което и е бил залепено уведомление на входната врата, поради липсата на осигурен достъп до пощенската кутия. В материалите по делото липсват данни дали на посочения адрес длъжницата е получавала редовно други книжа по делото.

Съгласно задължителните указания, дадени в т.8 ТР № 2/26.06.15г. по т.д. № 2/13г. на ОСГТК на ВКС, действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от надаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

Както подробно бяха посочени и по-горе, оплакванията в жалбата на М. В. Б., релевирани пред окръжния съд, не попадат в обхвата на проверката при обжалване на постановлението за възлагане, защото имат отношение към разгласяване на проданта /оплакванията за ненадлежното уведомяване на длъжника и разгласяването на проданта/ и процеса на изготвяне на оценките /от първоначалната и до началната цена на провеждането на проданта/ и са подготвящи публичната продан. Те не съставляват действия по наддаването, нито касаят възлагането по най-високата цена, поради което и не покриват хипотезата на чл. 435, ал.3 от ГПК, за да бъдат разгледани по същество. Цитираните решения на СГС и ВОС са постановени преди уеднаквяването на съдебната практика с цитираното ТР.

Поради изложеното следва да се приеме, че подадената пред ВОС жалба на длъжника М. Б. е била недопустима на това основание, а не поради нейното просрочие. Макар и и по други съображения, обжалваното определение следва да се потвърди, тъй като като краен резултат е законосъобразно.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение725/17.03.17г., постановено по в.гр.д. № 409/2017г. по описа на ОС-Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: