О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

335/14.06.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14. 06.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№265/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, представлявана от председателя П. Г. Д., чрез процесуалния представител инспектор в ТД на КПКОНПИ-Варна М.Г., против определение №158/24.04.2018г., постановено по гр.д.№108/18г. по описа на ШОС, с което e оставен без разглеждане предявеният от КПКОНПИ против С.Б.М., Р.Б.М. и „М.-56”ЕООД, гр.Бургас иск с пр. осн. чл.75 от ЗОПДНПИ /отм./, вр.§5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ, предявен с искане вх.№1663/28.03.2018г. и е прекратено производството по делото.В жалбата се твър - ди, че определение е неправилно като постановено в противоречие с материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения иск.

Въззиваемите С.Б.М., Р.Б.М. и „М.-56”ЕООД в депозирания в срока по чл.276, ал.1 от ГПК отговор по жалбата чрез процесуалния им представител адв.С.П. поддържат становище за нейната неоснователност и молят обжалваното определение да бъде потвърдено.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството по гр.д.№108/18г. по описа на ШОС е образувано по предявените от Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ против С.Б.М., Р.Б.М. и „М.-56”ЕООД искове с пр.осн. чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./, вр.§5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущес - тво - посочените в исковата молба недвижими имоти, л.а. и парични суми.

За да прекрати произодството като недопустимо първоинстанционният съд е при - ел, че престъплението, за което С.Б. е привлечен като обвиняем, не попада в предметния обхват на чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./, както и, че не е бил спазен предвиденият в чл.27 от ЗОПДНПИ/отм./ преклузивен срок за срока на проверката, довело до незаконосъобразност на действията на комисията след изтичането му по образуване на производство и до недопустимост на последващо предявения иск.  

Проверката на КОНПИ /сега КПКОНПИ/ за установяване на значително несъот -вествие в имуществото на С.Б.М. е започнала въз основа на решение по протокол от 21.04.2016г. по чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./ на директора на ТД на КОНПИ-Бургас при хипотезата на действащата към посочената дата редакция на чл.22, ал.1, т.15 от ЗОПДНПИ/отм./ - към ДВ, бр.74/15г. поради привли - чане на С.Б.М. като обвинем за извършено престъпление по чл.235, ал.1 от НК, попадащо към посочената дата в предметния обхват на закона и уведомление от РП-Велики Преслав до ТД на КОНПИ-Бургас от 15.04.2016г.

Решението на КОНПИ за образуване на производство и за обезпечаване на бъдещия иск е взето на 11.10.2017г. - решение №459/11.10.2017г.

Решението на КОНПИ за предявяване на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е взето на 21.03.2018г. - решение №161/21.03. 2018г., а искът е предявен в съда на 27.03.2018г.

Нормата на чл.22, ал.1, т.15 от ЗОПДНПИ/отм./ до изменението й с ДВ, бр. 103/27. 12.2016г., в сила от 31.12.2016г., е включвала в предметния си обхват престъпле -нията по чл.235, ал.1 - 5 от НК.След цитираното изменение, т.е. след 31.12.2016г. нормата включва престъпленията по чл.235, ал.3 - 5 от НК, т.е. не включва престъп -лението, за което С.Б. е бил привлечен като обвиняем.Съгласно §15 от ПЗР на ЗИД ЗОПДНПИ/отм./, обн.ДВ, бр.103/16г., започналите, но неприключили до влизане в сила на този закон проверки и производства, се довършват по досегашния ред.

Разпоредбата на чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./ е от материалноправно естество и урежда част от елементите на фактическия състав, при наличието на които може да отпочне производство за отнеме в полза на държавата на незаконно придобито имущество, а именно предпоставката лицето да е било привлечено като обвиняем за лимитативно изброени в нормата престъпления по НК.Приетите й изменения, обн.ДВ, бр.103/16г., се прилагат занапред, а неприключилите проверки и производства ще продължат и ще се довършат по досегашния ред, т.е по реда на закона, действал към момента на възникване на правото да се отнеме в полза на държавата на неза -конно придобитото имущество или в случая това е редакцията на закона към датата на сезиране на Комисията и акта на директора на съответната териториална дирекция на по чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./.Към м.04.2016г. проверката пред Комисията е започнала при наличието на посочения елемент от фактическия състав, а именно лицето е било привлечено като обвиняем за престъпление, попадащо в предметния обхват на чл.22, ал.1, т.15 от ЗОПДНПИ/отм./.Последвалите изменения на нормата в сила от 31.12.2016г. не погасяват вече възникналото право на държавата.

Срокът, в който следва да приключи проверката, е уреден в чл.27 от ЗОПДНПИ /отм./  - една година с възможност за еднократно продължаване от Комисията с още 6 месеца.Началото на срока в настоящия случай е 21.04.2016г., съответно едного -дишният срок, изтича на 21.04.2017г., а максималният срок изтича на 21.10.2017г. Комисията е продължила еднократно срока за приключване на проверката с решение №301/12.07.2017г. с шест месеца, считано от 21.04.2017г. до 21.10.2017г.Решението за образуване на производство е взето на 11.10.2017г., т.е. в рамките на продъл -жения с шест месеца срок и при спазване на максималния такъв.

В отговора на частната жалба въззиваемите са въвели твърдение за недопусти -мост на производството на посоченото от тях основание /некоментирано от първо -инстанционния съд в обжалваното определение/, а именно прекратяването с влязло в сила на 23.02.2018г. постановление на РП-Велики Преслав на наказателното производство, водено против С.Б.М. за престъпление по чл.235, ал.1 от НК.Поддържа се, че след прекратяване на наказателното производство от -съства абсолютна процесуална предпоставка за провеждане на започналото исково производство по ЗОПДНПИ/отм./, а именно лицето да е привлечено като обвиняем за извършено престъпление, попадащо в посочения предметен обхват /наличието на условията на чл.22, ал.2 от ЗОПДНПИ /отм./ не се твърди/, като тази предпоставка следва да е налице, както при започване на проверката пред комисията въз основа на надлежното й сезиране, така и в хода на цялото адм. производство пред нея, така и в хода на съдебното производство, доколкото само тя може на направи дадено имущество незаконно придобито.

Въпросът „Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата, прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./, извън случаите по чл.22, ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./” е противоречиво решаван от ВКС и е предмет на т.д.№4/16г. на ОСГК на ВКС, по което понастоящем не е постановено решение.Настоящият състав поддържа становището, че прекратяването на нака -зателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./, извън случаите по чл.22, ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./, не съставлява абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата по съображенията, изложени в определение №335/06.07.2016г. по ч.гр.д. №2462/16г. по описа на ВКС, ІV гр.о., постановено по реда на чл.274, ал.3 от ГПК, а именно, че при действието на ЗОПДНПИ/отм./, за разлика от ЗОПИППД/отм./, развитието и изходът на воденото наказателно производство не са решаващи за отнемането на имуществото по гражданската претенция на държавата.Разликите между двата закона предопределят и разширеното понятие за подлежащо на отнемане имущество, за каквото по силата на чл.1, ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./ се счита имуществото, за придобиване на което не е установен законен източник, а не само имуществото, придобито от престъпна дейност, каквато уредба се съдържа в отменения ЗОПИППД/отм./.Основанията, предвидени в чл.22-чл.24 от ЗОПДНПИ /отм./, т.е. и това лицето да е привлечено като обвиняем за престъпление от вида на посочените в чл.22, ал.1 от закона, са за започване на първия етап от процедурата, а именно предварителната проверка по чл.21, ал.2 от закона.Те са предпоставки обаче само за сезиране на комисията за образуване на производство и за извършване на проверка.Тази проверка не е исково производство по съществото си и при нея за неуредените въпроси не се прилага ГПК, така както е за двата следващи етапа - обезпечителните мерки и исковото производство, предвид което и изискването лицето да е привлечено като обвиняем за престъпление, попадащо в чл.22, ал.1 от ЗОПИППД/отм./, съответно наказателното производство да е висящо, следва да е налице към момента на образуване на производството пред комисията, но не и до приключването му в следващите етапи.Това условие в настоящия случай е било налице към момента на образуване на производството пред комисията, предвид което и следва да се приеме, че правото й на иск за отнемане на имущество в полза на държавата е надлежно упражнено.

Предвид несъвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на първо -инстанционния съд, обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №158/24.04.2018г., постановено по гр.д.№108/18г. по описа на ШОС, и

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроиз -водствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: