О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

399/17.06.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. № 265 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по частна жалба, подадена от „Фаетон Навигейшън Инк.“, рег. в Либерия, чрез адв. Вл.И. срещу определение № 562/18.02.2019 г. по в.гр.д.№ 280/19 г. на Окръжен съд - Варна, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 13921/14.12.2018г. срещу разпореждане от 03.12.2018 г. по изп. дело № 201871804000477 на ЧСИ С. К.., съдържащо отказ жалбоподателят да бъде конституиран като присъединен взискател по делото - в качеството му на кредитор с право на задържане, на осн. чл.459, ал.2 ГПК и е прекратено производството по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

         В подаден писмен отговор пълномощникът на „Фимбанк“ П.Л.С., рег. в Република Малта оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на обжалваното определение.

         Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема следното:

         Производството пред Окръжен съд – Варна е образувано по жалба на „Фаетон Навигейшън Инк.“ срещу разпореждане от 03.12.2018 г. по изп.д. № 201871804000477 на ЧСИ С. К.., съдържащо отказ жалбоподателят да бъде конституиран като присъединен взискател в качеството му на кредитор с право на задържане, по реда на чл.459, ал.2 ГПК. ЧСИ е мотивирал отказа си с факта, че не са представени доказателства за съдебно признато право на задържане, а при извършване на описа вещта не се е намирала във фактическа власт на молителя.

       Установява се от доказателствата по делото, че изпълнителното производство е образувано по молба на взискателя „Фимбанк“ П.Л.С., рег. в Република Малта за задължение в размер на 5001021,05 щ.д., ведно с лихви и разноски в размер на 223 441,37 щ.д., срещу длъжника „Амсел Навигейшън Ко.Лимитед“, регистрирано Република Малта.

         За обезпечение на съдебно признатото вземане, длъжникът е учредил в полза на взискателя ипотека върху движима вещ – моторен кораб с винт „Амсел“, регистриран в Република Кипър, като корабът се намира в пристанище Варна, на кей на корабостроителен завод „Булярд корабостроителна индустрия“ АД. Обезпечителната мярка „арест“ е наложена със заповед №В-165/03.11.2017г. на Дирекция Морска администрация. На 25.10.2018г. ЧСИ е извършил опис на кораба, намерен във фактическата власт на „Булярд Корабостроителна индустрия“ ЕАД,  което е назначено за пазач на кораба.

         С разпореждане от 03.12.2018 г. ЧСИ се е произнесъл по молба от  09.11.2018 г., подадена от жалбоподателя, като е отказал конституирането му като присъединен по право взискател, имащ качество на кредитор с право на задържане върху вещта.

         При постановяване на обжалваното определение, съдът е обсъдил приложените към молбата за конституиране писмени доказателства и е направил правилен извод за недопустимост на подадената жалба.

         Разпоредбата на чл. 435, ал. 1 ГПК предвижда, че взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши искано изпълнително действие, спирането или прекратяването на принудителното изпълнение, но обжалваният отказ на ЧСИ за конституиране на „Фаетон Навигейшън Инк.“ като присъединен взискател по право в качеството му на кредитор с право на задържане по изпълнителното дело, не подлежи на съдебен контрол по реда на посочения текст, тъй по естеството си не представлява изпълнително действие.

         Правилно съдът е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

         По изложените съображения, Варненският апелативен съд  

 

                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 562/18.02.2019 г. по в.гр.д.№ 280/19 г. на Окръжен съд – Варна.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                                     2.