ОПРЕДЕЛЕНИЕ

323

16.05.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 16.05. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.266 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 122 ГПК, ПО ПРЕПИРНЯ ЗА ПОДСЪДНОСТ, между РС Силистра и ОС Силистра, по молба на НБПП за присъждане в полза на молителя на разноски за осъществена правна помощ в полза на страна по въззивно гр.д. 287/2015 год. на ОС Силистра.

За да се произнесе АпС Варна взе предвид следното:

Молбата на НБПП по съществото си намира правното си основание в чл. 248 ГПК и е за изменение на въззивно решение в частта му по разноските чрез присъждане на такива в полза на НБПП за осъществена служебна защита. Молбата е подадена до РС Силистра, който я е изпратил на ОС Силистра по компетентност, а ОС Силистра я е върнал на РС Силистра, който е повдигнал препирня за подсъдност.

Съставът на ВАпС намира, че компетентен да се произнесе по молбата е съдът, постановил решението, чието допълване с присъждане на разноски в полза на НБПП се иска, т.е. – ОС Силистра.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПО ПОВДИГНАТА ПРЕПИРНЯ ЗА ПОДСЪДНОСТ на молба на НБПП за присъждане в полза на молителя на разноски за осъществена правна помощ в полза на страна по въззивно гр.д. 287/2015 год. на ОС Силистра, ОПРЕДЕЛЯ за компетентен ОС Силистра, на когото следва да се изпрати делото.

Копие от определението за сведение да се изпрати на РС Силистра.

Определението не подлежи на КАСАЦИОННО обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: