ОПРЕДЕЛЕНИЕ

372

_02_.07.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _02_.07. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 266 по описа за 2018 годи0на:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от С.С.Д., срещу определение № 860/05.04.2018 год. на ОС Варна по в.гр.д. 514/2018 год., с което: се ПРЕКРАТЯВА производството по жалба вх. № 7000/11.12.2017 г. по описа на ЧСИ с рег. №716 от района на ВОС, от  С.С.Д. срещу мълчалив отказ на ЧСИ да издаде постановление за разноските по изп. Д. №...... с искане ЧСИ да бъде задължен да издаде такова постановление.

Твърди се, че жалбата е допустима, тъй като се обжалва постановлението за разноските, свързани с изпълнителните действия. Иска се отмяна на решението в прекратителната част.

Не е постъпил писмен отговор от насрещната страна –  «Н. 2007» ЕАД, гр. София.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на С.Д. като длъжник в изпълнителния процес срещу мълчабив отказ да се издаде постановление за разноските по изпълнителното дело.

В изпълнителния процес г-жа С.Д. е била длъжник. Още на 15.09.2017 год. г-жа Д. е подала молба до СИ да изготви писмена справка за дължимите разноски в изпълнителния процес, за да ги заплати. На 18.09.2017 год. съдебният изпълнител е издал разпореждане да се уведоми длъжника за размера на дължимите такси и разноски. На 07.11.2015 год. са изпратени две запорни съобщения до банки, в които длъжникат има сметки, като точната сума на запорите е 719,33 лв. Уведомление за наложинети запори Д. е получила на 15.11.2017 год., която е най-късната дата, на която тя е узнала за определения размер на разноските от съдебния изпълнител.

На 22.11.2017 год. Д. е подала втора молба, с която е възразила срещу размера на разноските и е поискала изготвяне на подробна справак. С разпореждане от 24.11.2017 год. съдебният изпълнител е отказал повторно произнасяне, тъй като вече има такова. На 05.12.2017 год. Д. е била уведомена за това второ разпореждане.

Жалбата й е подадена на 11.12.2017 год.

Тази жалба е недопустима. На първо място, недопустимо е да се обжалва мълчалив отказ на съдебен изпълнител, доколкото същият е задължен да се произнася изрично и в писмена форма с постановления.

И на второ място., не е налице мълчалив отказ. Всъщност, съдебният изпълнител се е произнесъл по разноските, като ги е определил, и г-жа Д. е можела да обжалва акта, с която са определени разноски, в едноседмичен срок от 15.11.2017 год. Тя е пропуснала този срок. Ето защо, не може да се приеме, че жалбата е допустима, дори да се счита за жалба срещу определените от СИ разноски.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден в прекратителната му част.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 860/05.04.2018 год. на ОС Варна по в.гр.д. 514/2018 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: