ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

361./03.06.2019г.

 

гр.Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                               РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                            

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно ч. гр. дело № 266/2019г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на „С. п. 2001“ ЕООД, ЕИК ….против определение № 1521/17.05.2019г., постановено по в.гр.д. № 896/2019г. на ОС – Варна, с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на депозираната от жалбоподателя молба с правно основание чл.438 ГПК.

В жалбата се излагат оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение. Оспорват се изводите на въззивния съд за недопустимост на молбата за спиране на насрочената публична продан, както и за липса на правен интерес от исканото спиране. Твърди, че е налице отказ на съдебния изпълнител да спре, прекрати или приключи изпълнителното производство, което действие подлежи на обжалване по реда на чл.435 ГПК. С оглед на това счита, че е налице както основание, така и правен интерес да иска от съда постановяване на привременната мярка по чл.438 ГПК  - спиране на изпълнителното производство. Иска се отмяна на атакувания съдебен акт и уважаване на молбата за спиране.

По арг. от чл.130 ГПК препис от частната жалба не е връчван на насрещната страна – взискателя по изпълнителното дело.

Частната жалба е депозирана в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

            Производството по в.гр.д. № 896/2019г. на ОС – Варна е образувано по молба на жалбоподателя, депозирана в деловодството на съда, с която е отправено искане за спиране на насрочената по изп.д. № 521/2010г. публична продан на недвижим имот – собственост на дружеството. Като основание за това си искане са изложени доводи, че пред съдебния изпълнител са депозирани две молби за прекратяване на изпълнителното производство поради плащане на дълга, евентуално настъпила перемция, евентуално влязло в сила съдебно решение, по които молби няма произнасяне. Към молбата до съда са представени доказателства за размера на дълга и извършени по него плащания, както и молба до ЧСИ, обективираща искане за прекратяване на изпълнителното дело. 

С обжалваното пред настоящата инстанция определение окръжният съд е приел, че депозираната пред него молба е такава по чл.438 ГПК и като такава е процесуално недопустима – спирането на принудителното изпълнение в тази хипотеза предпоставя депозирана допустима и надлежно администрирана жалба по чл.435 ГПК, каквато няма твърдения и данни да е подавана, както и че непроизнасянето по молбата за прекратяване не съставлява подлежащ на обжалване отказ на съдебния изпълнител, поради което и липсва правен интерес от исканото спиране.

Тези изводи са правилни и законосъобразни.

Възможността за спиране на изпълнителното производство на основание чл.438 ГПК е част от предвидената в закона защита срещу изпълнението чрез жалба срещу действията на съдебния изпълнител /чл. 435438 ГПК/. Поради това и такова искане е обусловено от наличието на надлежно администрирана жалба срещу подлежащи на обжалване действия на съдебния изпълнител.

В настоящия случай няма твърдения и данни въобще да е подавана жалба от страна на длъжника, което е достатъчно основание да се приеме, че липсва процесуалното условие искането за спиране да бъде разглеждано по същество /т.е. да се прави преценка дали жалбата е допустима и дали продължаването на изпълнителните действия до разглеждането би накърнило правата на жалбоподателя/. Отправеното до съдебния изпълнител искане, обективирано в приложената молба и липсата на произнасяне по него не сочат на действие, попадащо в предметния обхват на чл.435 ГПК, а дори и да подлежеше на обжалване не е равнозначно на упражнено право на жалба, което да обуслови приложението на чл.438 ГПК.

Ето защо, като е прекратил производството по делото поради недопустимост на молбата по чл.438 ГПК, окръжният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Водим от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1521/17.05.2019г., постановено по в.гр.д. № 896/2019г. на ОС – Варна, с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на депозираната от „С. п. 2001“ ЕООД, ЕИК ….. молба с правно основание чл.438 ГПК.

 

 Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                              2.