О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

335/18.05.2016г.

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 18. 05.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№267/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от П.Д. П. и Д.А.П. против определе- ние №1063/22.04.2016г., постановено по гр.д.№617/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставено без уважение особеното искане по чл.83, ал.2 от ГПК на жалбопо -дателите за освобождаване от заплащане на държавна такса по предявените искове по гр.д.№617/16г. по описа на ВОС, гр.о.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което жалбоподателите, ищци по предявените искове, бъдат освободени от заплащане на дължимата държавна такса.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№617/16г. по описа на ВОС, гр.о., е образувано по предя -вени от П.Д. П. и Д.А.П. против П. А. . К. и Д. И. К. искове за осъждане на ответниците да заплатят на ищците: 1/ сумата от 85 000 евро, представляваща заплатена част от продажна цена по сключен между страните предварителен договор за покупко -продажба на недвижим имот от 02.03.2011г.; 2/ сумата от 1 994, 60лв., представ -ляваща заплатени лихви по ипотечен кредит за периода м.01.2012г. - м.04.2012г.; 3/ сумата от 31 275, 82лв. за извършени от ищците подобрения в недвижимия имот, предмет на цитирания предварителен договор.В исковата молба е направено искане за освобождаване по реда на чл.83, ал.2 от ГПК от заплащане на дължимите в произ- водството държавни такси по така предявените искове.

Представени са декларации за материално и гражданско състояние от двамата ищци, съгласно които същите не притежават недвижими имоти и МПС, не получават доходи от трудови възнаграждения, наеми, рента, аренда, пенсия, издържат две непълнолетни деца.Всеки от тях е декларирал, че има дялово участие в търговско дружество, което не развива дейност и депозира нулеви данъчни декларации, а Д.П. и, че дружеството преди това е работило на сериозна загуба.

Съгласно представените справки по лице от АВ, СВ-Варна за периода 01.01. 1992г.-04.04.2016г. по персоналните партиди на жалбоподателите понастоящем същите не притежават недвижими имоти, а притежаваните в предходни моменти недвижими имоти са били продадени на извършени от съдебни изпълнители публич -ни продани.Съгласно изготвените справки от ТД на НАП гр.Варна същите нямат регистрирани трудови договори, не са подавали ГДД, в които да декларират доходи, подлежащи на облагане по ЗДДФЛ и са се самоосигурявали до средата на 2011г. за осигурителен месечен доход от 420лв.Според цитираните справки жалбоподателите не са се осигурявали след средата на 2011г. и до 30.04.2016г.През 2015г. Д.П. е декларирал получен през 2014г.доход от 300лв. от продажба на движимо имущество.

Съгласно представените годишни доклади за дейността, баланси, отчети за при- ходи и разходи и отчети за парични потоци за периода 2009г.-2012г. на дружеството „Инвестор”ООД, в което Д.П. е съдружник, както и негов управител, дружеството е отчело счетоводна печалба за 2009г.-28 000лв. и за 2010г.-18 000лв.За 2011г. и 2012г. дружеството е отчело загуби.За 2013г., 2014г. и 2015г. не са подавани годишни финансови отчети съгласно записванията в ТР.П.Петрова е едноличен собственик на капитала/размер 2лв./ и управител на дружеството „Агро Инвест 2015”ЕООД, гр.Вар - на.Дружеството е вписано в ТР на 01.07.2015г. и за 2015г. с декларация по чл.92 от ЗКПО, подадена на 18.03.2016г., е декларирало, че не е извършвало дейност и не отчело приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.Идентична декларация е подадена и за дружеството „Инвестор”ООД.

Съдът като съобрази така установеното в производството имуществено състоя -ние на всеки от жалбоподателите и обстоятелството, че отглеждат две непълнолетни деца, по-малкото от които страдащо от заболяване съгласно представената меди -цинска документация, обуславящо 80% инвалидност, приема, че същите няма доста -тъчно средства, с които да заплатят дължимите в производството държавни такси /съгласно цената на исковете дължимата за предявяването им държавна такса въз -лиза на 7 980, 64лв./, с оглед което и следва да бъдат освободени от заплащане на държавни такси в производството. 

Предвид достигането до различни фактически и правни изводи от тези на ВОС, обжалваното определение следва да бъде отменено и вместо него постановено друго в изложения смисъл.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №1063/22.04.2016г., постановено по гр.д.№617/16г. по описа на ВОС, гр.о., и вместо него постановява:

ОСВОБОЖДАВА на осн. чл.83, ал.2 от ГПК П.Д. П. с ЕГН ********** и Д.А.П. с ЕГН ********** от заплащане на държавни такси в производството по подадената от тях искова молба вх.№9116/28.03.2016г. по описа на ВОС.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  ЧЛЕНОВЕ: