О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

353/12.06.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 12. 06.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№267/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час -тна жалба от З.Д.Д. против определение №28/05.01.2017г., постановено по в.гр.д.№2361/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане жалба вх.№2041/09.07.2015г., подадена от З.Д.Д. против Постановление за възлагане на недвижим имот, издадено на 30.12.2014г. по изп.дело №20118070400611 по описа на ЧСИ Н. Д., рег.№807, район на действие ОС-Варна, както и З.Д.Д. е осъдена да заплати на „Банка ДСК”ЕАД съдебно-деловодни разноски в размер на 400лв.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

Въззиваемите страни „Банка ДСК”ЕАД, гр.София, Н.Г.Б. и С.К.Б., редовно уведомени/последните двама при условията на чл.41, ал.2 от ГПК/, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт-чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, вр. т.2 от ТР №3/12.07.2005г. на ОСГТК на ВКС.Същата е допустима.Разгледана по същество е основателна по следните съображения.

Производството по в.гр.д.№2361/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№2041/09.07.2015г./по описа на ЧСИ/, депозирана от З.Д.Д. против действие на ЧСИ Надежда Денчева, рег.№807, с район на дейс -твие ОС-Варна, по изп.д.№20118070400611: Постановление за възлагане на недви- жим имот от 30.12.2014г., с което недвижим имот с адм.адрес гр.Варна, ул.”Козло -дуй”№27-29, ет.5, ап.29, с идентификатор 10135.1506.245.5.29 е възложен на взис -кателя в изп.производство „Банка ДСК”ЕАД за сумата от 130 000лв.

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 03.05. 2011г., издаден по ч.гр.д.№5656/11г. по описа на ВРС, XIX състав, с който длъжни -ците Н.Г.Б. и С.К.Б. са осъдени да заплатят солидарно на взискателя „Банка ДСК” ЕАД посочените в листа суми.

Принудителното изпълнение е насочено от взискателя и към гореописания недвижим имот, собственост на ипотекарния гарант Д.A . Н., ипотекиран от него в полза на банката взискател с н.а.№162/05г. за обезпечаване на вземанията й по договор за кредит от 20.10.2005г., сключен с Н.Г.Б. и С.К.Б., за които впоследствие е бил издаден цитираният изп.лист.

По подадена на 19.12.2013г. молба от З.Д.Д. въз основа на представен от нея изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д.№18943/12г. по описа на ВРС, XXXIII състав, с който Д. А. Н. е осъден да й заплати сумата от 10 000лв., дължима по запис на заповед от 10.08.2012г., ведно със законната лихва, считано от 19.12.2012г., същата е присъединена от ЧСИ с разпо -реждане от 19.12.2013г. по реда на чл.456, ал.1 от ГПК като взискател в производ -ството.Впоследствие е представила още два изп.листа за присъдени й суми в заповедни производства против Д. А. Н., дължими по записи на заповед, съответно по ч.гр.д.№18028/13г. по описа на ВРС, XXXI състав и по ч.гр.д. №2753/14г. по описа на ВРС, ХVII състав. 

След множество насрочени и обявени за нестанали публични продани е насро -чена продан за периода 17.11.2014г.-17.12.2014г. с начална цена 120 000лв. Надда- вателни предложения за участие в проданта са подадени от „Банка ДСК”ЕАД-на 16.12.2014г. за сумата от 130 000лв. и от З.Д.Д.-на 17.12. 2014г. за сумата от 133 000лв.На проведената продан за купувач на имота е обяве -на З.Д.Д. - протокол от 18.12.2014г. за обявяване на постъпи- ли наддавателни предложения и на купувач за сумата от 133 000лв.На 18.12.2014г. З.Д. не е присъствала и не е подписала като лице, обявено за купувач, съставения от ЧСИ протокол.Със същия протокол ЧСИ е дал на купувача седмо -дневен срок, посочено, че изтича на 29.12.2014г./първият присъствен ден след 25.12.2014г, неприсъствен ден/ да внесе посочената сума по сметката на ЧСИ. Върху същия протокол е изготвен нов от ЧСИ с дата 30.12.2014г., в който е посочено, че предвид невнасянето на цената от 133 000лв. от З.Д. в срок до 29.12.2014г., обявява за купувач следващия кандидат „Банка ДСК”ЕАД за сумата от 130 000лв. срещу вземането му в размер на главница 212 073, 78 евро и лихва 19 302, 64 евро, както и е насрочено предявяване на разпределение за 16.01.2015г. На 30.12.2014г. е издадено атакуваното постановление за възлагане.

За изготвеното постановление за възлагане е изготвено съобщение да З.Д., в което са посочени два адреса-гр.София, ж.к.”Бъкстон”, ул.”Иван Суса- нин”№43, ап.29, който е адресът, посочен от нея в молбата й от 19.12.2013г. и във всички останали, подавани впоследствие молби по изп.дело, както и адрес в гр. Варна, ж.к.”Възраждане”, бл.10, вх.3, ап.49 какъвто страната не е сочила.Няма данни по изп.дело изготвеното съобщението до адреса в гр.София да е било изпращано и съответно връчвано.Това, изпратено до адреса в гр.Варна, е върнато в цялост с отбелязване, че на адреса никой не отговаря като е залепено на 30.12. 2014г. уведомление по чл.47 от ГПК.

По подадените от Н.Г.Б. и Д. А. Н. против постановлението за възлагане жалби е образувано в.гр.д.№1836/15г. по описа на ВОС, гр.о., които с решение №1339/02.07.2015г., влязло в сила на датата на постановяването му, са приети за неоснователни и постановлението е потвърде- но.

Жалба против постановлението за възлагане е подала и З.Д. на 09.07.2015г.Предвид липсата по изп.дело на доказателства за надлежно връчено съобщение или уведомяване на З.Д. за акта на ЧСИ чрез какъвто и да било друг способ до тази дата, съдът приема, че най-ранната дата, на която същата е могла да узнае за постановлението е 08.07.2015г.Това е датата, на която същата е депозирала по изп. дело молба вх.№1980/08.07.2015г., с която е поискала да й бъде изготвено копие от материалите по изп.дело от 15.12.2014г. до датата на молбата. Същата е подписана от нея и е представено пълномощно с нотариално заверен подпис от 08.07.2015г., с което З.Д. е упълномощила Т. М. Т. да депозира молба за копие от изп.дело и да получи копието.  

Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.1 от ГПК жалби против действията на съдебен изпълнител от страните в изп.производството се подават в едноседмичен срок от извършването им, ако страната е присъствала при извършването или е била призована, а в останалите случаи в едноседмичен срок от деня на съобщение- то.З.Д. като присъединен взискател, участвала в проданта като над -двач, без да дължи задатък, е легитимирана да обжалва постановлението.След като тя не е присъствала на извършването му и най-ранната дата, на която същата е узнала за него е 08.07.2015г., следва да се приеме, че подадената на 09.07.2015г жалба, придружена с доказателства за заплащане на изискуемата държавна такса до ВОС и изискуемите такси до ЧСИ за администриране на жалбата/двете вносни бележки са с дата 09.07.2015г./ е подадена в рамките на преклузивния срок и е допустима.Неправилно е прието от ВОС, че жалбата подлежи на връщане като просрочена, защото за действието страната е узнала на 14.06.2016г.Действително на тази дата има депозирана по изп.дело молба с вх.№4847/14.06.2016г. от адв.В. Василев като процесуален представител на З.Д., но тази молба е депози -рана през 2016г., а не през 2015г., т.е. е депозирана много след подаване на жал -бата против постановлението за възлагане на 09.07.2015г.Неоснователни са и възраженията на взискателя „Банка ДСК”ЕАД, визирани в отговора му по жалбата пред ВОС, че същата е просрочена, т.к. цитираното решение на ВОС е влязло в сила на 02.07.2015г.Производството по в.гр.д.№1836/15г. е имало за предмет жал -бите на Н.Б. и Д.Николов, но не и на З.Д..Последната е упражнила правото си на жалба в срок и последното е попречило на влизане на постановле -нието в сила до произнасянето на съда по жалбата й с влязъл в сила съдебен акт.     

По изложените съображения съдът приема, че частната жалба е основателна, като определението на ВОС следва да бъде отменено и делото върнато за продъл- жаване на съдопроизводствените действия. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №28/05.01.2017г., постановено по в.гр.д.№2361/16г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: