О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

319

Гр. Варна, _12_.06.2018 год.

 

 

       ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на _12_.06. през две хиляди и oсемнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

 В.гр.д. № 267 по описа за 2018 год.:

 

Производството пред ВАпС е по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, ПО ВЪЗЗИВНА ЧАСТНА ЖАЛБА на К.И.Б., срещу определение № 96/04.05.2018 по гр.д. 45/2018 год. на ОС Търговище, в частта му, с която е прекратено производството по делото, поради недопустимост на предявените искове. В жалбата се твърди, че определението е неправилно, НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, необосновано и следва да бъде отменено. Твърди се, че изводът на съда за недопустимост на производството е неправилен. Твърди се, че ищецът е направил исканите уточнения в две молби. Иска се отмяна на определението и гледане на делото по същество.

Срещу ЧЖ е постъпил писмен отговор от насрещната страна - ВКС, в който жалбата се оспорва.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред ОС производството е образувано по искова молба, с която се претендира обезщетение за имуществени и неимуществени вреди от ВКС, причинени от противоправното поведение на магистрати от този съд. Изложени са множество фактически и правни твърдения. Исковете са квалифициран като такива по чл. 49 ЗЗД.

Съдът е оставил без движение производството по делото за уточняване на размера на исковите претенции. В срок К.Б. е подал уточнителна молба.

С атакуваното определение съдът е приел, че исковете са недопустими, с оглед разпоредбата на чл. 132, ал.1 КРБ и с това, че случаят не подада в хипотезите на ЗОДОВ по чл. 2, ал.1, т.1-7.

Съставът на ВАпС намира атакуваното определение за незаконосъобразно.

Исковата молба, по която е прекратено производството, е  неуточнена досежно противоправното поведение от страна на служителите на ответника, на което ищецът основава иска си. Дали твърдяната противоправност е налице или не е въпрос по съществото на спора, а не основание за преценка на допустимостта на претенциите. Няма пречка да се твърди противоправност в поведението на магистратите, тъй като исковете не са насочени към реализиране на имуществената им отговорност, а към реализиране на отговорността на Държавата за действията им. Следва да се посочат точните действия и в какво се изразява противоправността им, като съдът квалифицира фактическите основания на претенциите, имайки предвид и директното приложение на чл. 4, пар.3 ДЕС и евентуално ТР по т.д. 2/2015 на ВКС и ВАС, ако се твърдят нарушения на правото на ЕС; както и новелите на чл. 2а и 2б ЗОДОВ. Едва тогава може да се прецени допустимост на исковете.

Налице са отменителни основания, поради което и обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия.

       Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

      

ОТМЕНЯ определение № 96/04.05.2018 по гр.д. 45/2018 год. на ОС Търговище и    

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия и съобразяване на указанията на ВАпС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: