ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№364/03.06.2019г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                               РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                            

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно гр. дело № 268/2019г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е възивно, по реда на чл.258 и сл. ГПК.

            Образувано е по въззивни жалби и на двете страни по спора по гр.д. № 30/2018г. на Окръжен съд - Варна, по което е постановено обжалваното пред настоящата инстанция решение № 163/11.02.2019г.

            Ищцата Б.К.О. обжалва същото в частта, в която са отхвърлени предявените от нея против Прокуратурата на РБ искове с правно основание чл.2 ал.1 т.3 ЗОДОВ за горницата над присъдените 12 000 лв. като дължимо обезщетение за претърпени неимуществени вреди до предявения размер от 50 000 лева и за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в частта относно сумата от 14 500 лева, представляваща разликата между присъденото обезщетение за заплатено адвокатско възнаграждение в наказателното производство в размер на 600 лева и претендираното такова, както и са отхвърлени исковете й за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди на основание чл.2 ал.1 т.2 и т.7 ЗОДОВ.

            Ответната страна – Прокуратурата на РБ обжалва първоинстанционното решение в частта, в която на основание чл.2 ал.1 т.3 ЗОДОВ е осъдена да заплати сумата от 12 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени от ищцата неимуществени вреди и сумата от 27 711.74 лева, дължимо обезщетение за претърпени имуществени вреди, от които 27 111.74 лева съставляват неполучено трудово възнаграждение и 600 лева заплатено адвокатско възнаграждение в наказателното производство, ведно със законната лихва върху главниците, считано от 08.07.2015г. до окончателното им изплащане.

В частта, в която исковата претенция за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, вън от претендираното адвокатско възнаграждение е отхвърлена, решението не е обжалвано.

Наред с въззивните жалби са постъпили и частни жалби, отново от двете страни, против постановеното по реда на чл.248 ГПК определение № 1194/11.04.2019г.

При извършената проверка по редовността на настоящото производство, съдебният състав констатира, че в диспозитива на приложеното в кориците на първоинстанционното дело обжалвано решение липсва обективирана воля за отхвърляне на исковите претенции с правно основание чл.2 ал.1 т.2 и т.7 ЗОДОВ. Такава безспорно е налице в обявения и вписан вариант на съдебния акт - обстоятелство, установено при направената служебна справка в ЦУБИПСА и обявлението на съдебния акт на официалната страница на ОС – Варна. Вероятно се касае за техническа грешка при разпечатването на приложения по делото акт, която обаче не може да бъде отстранена или отчетена от въззивната инстанция. Предмет на проверка е именно съдържащото се по делото решение, по арг. от чл.235 ал.4 ГПК вр. чл.82 ал.6 от Правилника за администрацията в съдилищата.

Ето защо, производството по делото следва да бъде прекратено и същото върнато на първоинстанционния съд за отстраняване на така констатирания пропуск.

Водим от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 268 по описа на АпС - Варна за 2019г. и ВРЪЩА делото на ОС - Варна за комплектоването му с пълния вариант на постановеното по делото решение.

 

След изпълнение на горното делото да се върне на АпС за произнасяне по жалбите.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                              2.