ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№  356         /                         28.05.2014 г.  гр. Варна

Апелативен съд - Варна                                 Гражданско отделение

На       28 май                                                                      2014 год.

в закрито заседание в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛСЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                            ЧЛЕНОВЕМАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                  ПЕТЯ ПЕТРОВА

         Като разгледа докладваното от  С. Илиева в. ч. гр. д. 269 по описа за 2014 година.

Производството е по чл. 278 от ГПК.

М.В.Г.  от гр. Варна чрез пълномощника си адв. Ст. С. обжалва определението на Варненския окръжен съд № 1458 от 09.04.2014 г., с което е прекратено производството по т. д. № 112/2014 г. в частта по предявените от нея на основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД искове срещу „Дочев груп” ЕООД и П. и П. Стефанови за прогласяване относителната недействителност на договор за учредяване право на строеж за офис 1, обективиран в нот. акт № 66/2008 г. В жалбата се правят оплаквания за незаконосъобразност на определението с молба да бъде отменено.

Видно от исковата молба, образувана във ВРС, М.В.Г. чрез пълномощника си адв. Ст. С. е предявила срещу „Дочев груп” ЕООД-Провадия и срещу П.В.С. и П.В.С.,*** следните искове:  1/ „да бъде обявен за нищожен нот. акт № 167, т. LIV, д. № 13/24.06.2008 г. в частта, в която втората и третия ответник – П. и П. С. получават учредено в тяхна полза право на строеж за офис № 1”. /Видно от приложения на л. 16-19 от делото на ВРС нот. акт в същия е обективирана сделката – учредяване право на строеж от посочените в същия собственици на недвижимия имот в полза на „Дочев груп” ЕООД./  и 2/ да бъде обявен за окончателен предварителният договор от 21.12.2007 г., сключен между ищцата и „Дочев груп” ЕООД  / за горепосочения офис/.

С разпореждане № 17421 на районния съдия от 25.11.2013 г. /л.5 на обр. стр./ производството по делото е оставено без движение, като на ищцата са дадени подробни и конкретни указания в 6 точки за уточняване на обстоятелствата, на които основава исковите си претенции, пратоотношенията на ищцата с всяка от страните, какви са претенциите срещу всеки от ответниците, правният й интерес от предявяването на всеки един от исковете и спрямо всяка една от страните.

С молба от 11.12.2013 г. /л. 27-29/ пълномощникът на ищцата в описателна разказна форма е пресъздал твърдяната от доверителката му фактическа обстановка, като си е позволил да „уточнява” неразбраните от него указания, дадени му от съда. Посочил е, че първият предявен иск е с правно основание чл. 135 от ЗЗД, а вторият - по чл. 19 ЗЗД. 

С ново мотивирано определение № 18365 от 12.12.2013 г. /л. 27/ районният съдия е дал на ищцата последна възможност да уточни претенцията си по чл. 135 ЗЗД, последвано от нова молба-уточнение от 06.01.2014 г. /л. 33/ от адв. Ст. С., от която е видно, че дадените указания ОТНОВО НЕ СА БИЛИ РАЗБРАНИ и съответно- изпълнени. 

С определение, постановено в з. з. на 13.01.2014 г. районният съдия е прекратил производството по делото и го е изпратил на Варненския окръжен съд,  компетентен да разгледа спора по силата на чл. 104, т. 4 ГПК.

Производството по образуваното във ВОС т. д. № 112/2014 г. е оставяно без движение 4 пъти, като на ищцата чрез пълномощника й адв. Ст. С. е давана многократно ПОСЛЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ с точни и пълни указания да отстрани нередовностите на исковите си претенции.  

С молба от 26.02.2014 г. /л. 6 от делото на ВОС/ процесуалният представител на ищцата е поискал от съда да уточни за какво оставя производството по делото без движение.

ВОС е указал на ищцата следното: „За да предяви иск с правно основание чл. 135 ЗЗД ищецът следва да е кредитор на ответника, да е налице и сделка с имот, за да е настъпил вещно-прехвърлителният ефект. Искът се предявява срещу продавача и купувача, за да се върне имота в патримониума на продавача, който е длъжник на ищеца. По този начин ищецът може да реализира паричните си притезания, като насочи изпълнение срещу този имот. По делото не са налице твърдения, че ищцата е кредитор на ответниците С., а от нотариалния акт се установява, че Стефанови не са прехвърлили процесния имот на „Дочев груп” ООД, поради което за съдът е непонятно какъв е правният интерес от иска по чл.135 ЗЗД по отношение на имот, който не е прехвърлян. Ако ищцата твърди, че вследствие непридобиването на имота от „Дочев груп” ООД, за който има сключен предварителен договор, води до вреди, тя може да ги претендира на общо основание. По същите съображения ищцата следва да посочи и какъв е правният интерес от иск по чл.19, ал.3 ЗЗД за обявяване за окончателен за договор за имот, за който се твърди, че продавача не е станал собственик, а това е необходимо условие”.

С уточняваща молба вх. № 8934/24.03.2014 г. / л. 15/ от ищцата се посочва, че се предявява иск срещу „Дочев груп” ЕООД и Стефанови за прогласяване относителната недействителност по отношение на офис 1 по договор за покупко-продажба, обективиран в НА 66/2008 г., тъй като ищцата е кредитор на „Дочев груп” ЕООД по предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот.

На ищцата отново е дадена последна възможност да посочи надлежни ответници по иска за прогласяване относителната недействителност, като съобрази, че надлежни страни са участниците в сделката по НА № 66/2008 г. за учредяване право на строеж, чиято недействителност се иска да бъде прогласена. С нова молба от 08.04.2014 г. пълномощникът на ищцата е посочил, че „Дочев груп” ЕООД е страна по договора, поради което е надлежна страна по този иск.

За да прекрати производството по делото, обосновано и законосъобразно ВОС е посочил, че независимо, че „Дочев груп” ЕООД фигурира в НА 66/2008 г., същият не е страна по договора за учредяване право на строеж по отношение на офис 1, за който ищцата има сключен предварителен договор.

Видно от този НА четирима съсобственици на имота  учредяват на „Дочев груп” ЕООД право на строеж върху изчерпателно посочени имоти. По отношение на процесния имот - офис 1, за който ищцата твърди, че е кредитор на „Дочев груп” ЕООД страни по договора за учредяване право на строеж са Л. Д., А. Д. и ответниците С., като Л. Д. и А. Д., в качеството си на съсобственици на недвижимия имот са учредили право на строеж на С.. Иск срещу „Дочев груп” ЕООД не може да бъде разглеждан, тъй като е процесуално недопустим.

Настоящият съдебен състав напълно споделя направените от окръжния съд изводи, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното, Варненският апелативен съд

         

                                       О П Р Е Д Е Л И:

         

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА Варненския окръжен съд № 1458 от 09.04.2014 г., с което е прекратено производството по т. д. № 112/2014 г. в частта по предявените от М.В.Г.  от гр. Варна на основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД искове срещу „Дочев груп” ЕООД и П. и П. С. за прогласяване относителната недействителност на договор за учредяване право на строеж за офис 1, обективиран в нот. акт № 66/2008 г.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                      2.