ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

37

 

Гр.Варна, …20…01.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 20 януари 2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Дончева

      ЧЛЕНОВЕ: П.Христова

            П. П.

 

Като разгледа докладваното от съдия П. ч.гр.д. № 27 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 122 ГПК и е образувано по спор за подсъдност, повдигнат от Разградския окръжен съд с определение № 40/13.01.2014 г. по гр.д.№ 10/2014 г. за определяне на съда, компетентен да разгледа исковете, предявени от Д.Д. и Р.К. срещу Б.  и П. Петрови по чл. 189, ал.1 от ЗЗД и за заплащане на обезщетение за претърпени вреди.

Апелативен съд – Варна, като се запозна с доказателствата по делото, намира, че компетентен да разгледа исковете е Разградския окръжен съд, поради следните съображения:

Пред Шуменския окръжен съд са били предявени от Д.Д. и Р.К. срещу Б.  и П. Петрови искове: - по чл. 87, ал.3 от ЗЗД за разваляне на сключения с нотариален акт № 167/2004 г. договор за покупко –продажба на недвижим имот, поради това, че продавачите не са били собственици и не са прехвърлили собствеността; - иск по чл. 189, ал.1 от ЗЗД за връщане на платената по договора за продажба цена за имота в размер на 31 000 лв., ведно с лихвите от исковата молба, за заплащане на 921,50 лв. и 1 275 лв. сторени разноски във връзка с  договора, както и иск за заплащане на  9 672,50 лв., прадставляваща обезщетение за вреди – претърпени загуби във връзка с покупката на чуждия имот.

С определение № 668 от 05.12.2013 г., постановено по гр.д. №694/2013 г., Шуменският окръжен съд е разделил производството по осъдителните искове и като е уважил възражението на ответниците за местна неподсъдност, е изпратил делото на Разградския окръжен съд, който е повдигнал и спора за подсъдността.

Определението, с което Шуменския окръжен съд е разделил производството по осъдителните искове от това, образувано  по иска чл. 87, ал.3 от ЗЗД, няма характер на прекратително, тъй като с него не се възпрепятства съдебното разглеждане на въведените спорни материални права и не подлежи на обжалване. След разделянето, искът по чл. 87, ал.3 от ЗЗД е останал за разглеждане пред Шуменския окръжен съд - местно компетентен съгл. чл. 109 от ГПК и само облигационните искове са изпратени за разглеждане от Разградския окръжен съд, който е местно компетентен да ги разгледа по правилата на чл.105 от ГПК.

С оглед изложеното и при направения своевременно от ответниците отвод за местна неподсъдност, делото следва да се разгледа от съда по постоянния им адрес, а именно - Разградския окръжен съд.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

По повдигнатия от Разградския окръжен съд с определение № 40/13.01.2014 г. спор за подсъдност на исковете, предмет на гр.д.№ 10/2014 г. на РОС, ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл.122 ГПК за компетентен  Разградския окръжен съд, на когото делото да се изпрати за разглеждане.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                             2.