ОПРЕДЕЛЕНИЕ 56

гр. Варна,  22.01. .2016г.

Варненският апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

         ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 27/16г., намира следното:

            Производството е образувано по въззивни жалби на всяка от страните в първоинстанционното производство срещу решение № 378/09.12.2015г., постановено по гражданско дело № 408 по описа за 2015г. на Окръжен съд – Добрич,, както следва:

1.Въззивна жалба на Прокуратурата на РБ, подадена чрез прокурор в ОП-Добрич, против решението в частта му, с която въззивникът е бил осъден да заплати на П.Н. Костадинова /П./ от гр. Добрич, сумата от 500лв., представляваща обезщетение за нанесените й неимуществени вреди – психически и емоционални страдания, негативни душевни преживявания и дискомфорт, в следствие на незаконното й обвинение за престъпление по чл. 182 ал. 2 от НК, предмет на досъдебно производство № 1013/ 2014г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 20.06.2015г. до окончателното и изплащане; както и да заплати сумата от 40лв. – съдебно-деловодни разноски. Претендира се, че решението е неправилно, тъй като не е съобразено със събраните по делото доказателства и се иска отмяната в обжалваната му част и отхвърляне на иска, а в условията на евентуалност – намаляване на обезщетението до размер, съобразен с принципа на справедливостта и със съдебната практика по аналогични случаи.

            2.Въззивна жалба от П.Н. Костадинова /П./ от гр. Добрич против решението в частта му, с която е отхвърлен иска на ищцата за разликата над посочения размер от 500лв. до предявения размер от 25 001лв., както и в частта за разноските, тъй като противоречи на чл. 7 от Наредба № 1 на ВАС, предвиждащ в тази хипотеза минимален размер на адвокатското възнаграждение от 300лв., и на ТР № 6/12г. от 06.11.13г. на ОСГТК на ВКС. Претендира се отмяна на решението в обжалваните части и уважаване на иска в пълния му предявен размер и присъждане на разноските.

            Ищцата П.Н. Костадинова /П./ от гр. Добрич в срока за обжалване на първоинстанционното решение е депозирала и частна жалба с вх. № 7878/15.12.15г., с която е обжалвала горното решение, но само в частта му за разноските, считайки го за неправилно и незаконосъобразно. По същество са повторени съображенията, изложени във въззивната жалба срещу тази част на първоинстанционното решение. Посочено е, че искането е основано на нормата на чл. 248, ал. 1 от ГПК и съдът следва да се произнесе по размера на разноските съобразно тази разпоредба.

            При извършената проверка за допустимостта на въззивното производство настоящият състав на съда установи следното:

            С подадената частна жалба е налице изрично формулирано искане за изменение на решението в частта за разноските, по което на осн. чл. 248, ал. 1 от ГПК компетентен да се произнесе е съдът, постановил обжалваното решение. Поради това и настоящото производство следва да се прекрати и делото да се върне на ДОС за преценка наличието на хипотезата на чл. 248, ал. 1 от ГПК и съответно произнасяне.

            Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 27/16г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Добрич, който да съобрази констатациите в настоящото определение за преценка наличието на хипотезата на чл. 248, ал. 1 от ГПК и съответно произнасяне.

Едва след горното, делото следва отново да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивните жалби на страните, ведно с евентуално постъпили частни жалби срещу допълнително постановен съдебен акт.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: