О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

51/25.01.2016

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 25. 01.2017г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№27/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Т.Й.Д. против определение №394/30.04.2015г., пос -тановено по гр.д.№165/15г. по описа на ДОС, гр.о., с което е върната искова молба вх.№1894/17.03.2015г. на подателя й Т.Й.Д. и производството по делото прекратено.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изло- жените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№165/15г. по описа на ДОС, гр.о. е образувано по предяве -ни от Т.Й.Д. против И.И.Д., Д. И Д. и „Първа инвестиционна банка”АД в условия на пасивно субективно съединяване отрицателни установителни искове за приемане за установено несъ -ществуването на ипотечно право по н.а.№125/12.08.2005г. на нотариус с рег.№194 за учредяване на договорна ипотека от Д.И.Д. като ипотекарен гарант в полза на „Първа инвестиционна банка”АД за обезпечаване вземането й по договор за банков кредит, сключен с И.И.Д., върху недвижим имот с идентификатор 72624.621.312.1.22 и недвижим имот с идентификатор 72624.621. 312.1.23, двата, притежавани от Т.Д. и Д.Д. в условия на СИО.

С разпореждане №285/23.03.2015г. първоинстанционният съд е дал указания на ищцата в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за впис - ване на исковата молба.Съобщението е изпратено на посочения в исковата молба адрес и получено на 30.03.2015г. от майката на ищцата Съба Иванова Пейчева.В рамките на дадения срок, а и до 30.04.2015г., не са представени доказателства за вписване на исковата молба, като с обжалваното разпореждане от посочената дата поради неизпълнение на указанията исковата молба е върната и производството по делото прекратено.

Неоснователни са възраженията на жалбоподателката, че призовката, с която са съобщени указанията, не е получена надлежно, т.к. същата не е оформена съобраз - но изискванията на Наредба №7/22.02.2008г. за утвърждаване на образците на кни -жа, свързани с връчването по ГПК.Призовката, която е в предвидената в цитираната наредба форма, е получена от лице по чл.46, ал.2 от ГПК - пълнолетно лице от до -машните на адресата, живущо на същия адрес и съгласило се да приема съобще -нието.Същото се е подписало в разписката именно в графата „получател, със задъл -жение да предам”.Посочени са трите му имена и качеството.Официалното удостове -ряване на посочените обстоятелства от длъжностното лице, извършило връчването, не е опровергавано от страната, а именно, че не лицето С И П е получило призовката или, че не то се е подписало, или, че това лице не се намира в посочената родствена връзка с ищцата, или, че не живее на този адрес.Ирелеватно предвид горното и дали части от призовката са били оформени от връчителя с различна химикална паста.

С оглед надлежното връчване съдът приема, че за ищцата е започнал да тече срок за изпълнение указанията на съда, които съответно не са били изпълнени.Неосно- вателни са възраженията, че исковата молба не е подлежала на вписване, с оглед поставен отказ от съдия по вписванията за нейното вписване.Представено е опреде -ление №19/19.03.2015г. на съдия по вписванията при ДРС, с което е отказано вписване на исковата молба, т.к. не отговаря на изискванията на чл.11, б.”а” от ПВ. Това определение е постановено преди цитираното разпореждане №285/23.03.2015г. на първоинстанционният съд, като вероятно след подаване на исковата молба в съда на 17.03.2015г. страната е поискала от СВ-Добрич нейното вписване.

Така подадената искова молба подлежи на вписване съгласно разпоредбите на чл.11, б.”в”, вр. чл.4, б.”л”, вр. чл.15 от ПВ, вр. чл.166 и сл. от ЗЗД, вр. чл.114, б.”в” от ЗС и на същата не следва да бъде даден ход до преди вписването й.След дадените указания от ДОС с разпореждане №285/23.03.2015г. страната не е поискала отново вписване на исковата молба, като алтернативно същата е могла и да обжалва пос -тановения отказ по реда на чл.577 от ГПК, съответно да иска продължаване на срока за вписване на исковата молба, което не е сторила.

С влязло в сила на 19.01.2017г.  определение №594/02.07.2015г., постановено по гр.д.№165/15г. по описа на ДОС, е оставена без уважение молбата на Т.Й. за възстановяване на пропуснатия срок за изпълнение на разпореждане №285/23.03. 2015г. за вписване на исковата молба.

При неизпълнение в срок на дадените указания за вписване на исковата молба и отказ да бъде възстановен срокът за това изпълнение, съдът приема в съответствие с указанията, дадени в ТР №3/19.07.2010г. на ОСГК на ВКС, че неизпълнението на изричното указание на съда за вписване на искова молба по чл.114 от ЗС е осно -вание за нейното връщане на осн. чл.129, ал.3 от ГПК.Постановеното в този смисъл обжалвано определение следва да бъде потвърдено.  

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №394/30.04.2015г., постановено по гр.д.№165/15г. по описа на ДОС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: