ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№55/28.01.2019г.

 

гр.Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                              РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                             

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно ч. гр. дело № 27/2019г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Уникредит Булбанк“ АД, чрез юрисконсулт С. против определение № 2771/29.10.2018г. на ОС – Варна, постановено по в.гр.д. № 2424/2018г. с което е оставена без разглеждане подадената от дружеството жалба срещу действия на ЧСИ З. Д., рег. № … по изп.д. №…., изразяващи се в прекратяване на изпълнителното производство по отношение на солидарните длъжници В.А.Б. и М.В.Б..

В жалбата се излагат оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение, оспорвайки изводите на съда за просрочие на жалбата му по чл.435 ГПК. Счита, че разпоредбата на чл.61 ал.2 ГПК /ред. ДВ бр.86/2017г./ относно спирането на сроковете по време на съдебната ваканция важи и по отношение на изпълнителното производство. Изложени са и подробни аргументи относно оспорваното действие на ЧСИ. Иска се от настоящата инстанция да отмени определението на ОС – Варна и върне делото за разглеждане на жалбата му по същество.

Частната жалба е депозирана в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по в.гр.д. № 2424/2018г. е образувано по подадена от „Уникредит Булбанк“ АД жалба с вх.№ 18492/07.09.2018г., с която са обжалвани постановления на ЧСИ З. Д. по изп.д. № …. за прекратяване на производството по отношение на солидарните длъжници В.А.Б. и М.В.Б., съответно от 17.07.2018г. и 06.08.2018г. Жалбата е депозирана чрез куриерска фирма на 05.09.2018г.

По аргумент от разпоредбата на чл.436 ал. 1 ГПК срокът за обжалване на тези действия е започнал да тече за взискателя „Уникредит Булбанк“ АД от уведомяването му за издадените постановления, като видно от материалите по изп.д. първото е било връчено на 27.07.2018г., а второто – на 15.08.2018г.

Безспорно е, че изтичането на тези срокове е по време на съдебната ваканция, регламентирана в чл.329 ЗСВ, както и че към тези моменти е действаща разпоредбата на чл.61 ал.2 ГПК, съгласно която сроковете спират да текат за страните по време на съдебната ваканция, с изключение на сроковете по делата по чл.329 ал.3 ЗСВ. Законосъобразен обаче е извода на ОС-Варна, че постановеното спиране на сроковете е неприложимо към изпълнителните дела.

Макар и тази разпоредба да се намира в част Първа на ГПК „Общи правила“, същата не се прилага в изпълнителния процес, в частност за страните по изпълнителните дела. На първо място, това е така, доколкото съгласно чл.329 ал.1 вр. ал.2 ЗСВ съдебната ваканция е институт, приложим само за съдилищата. Смисълът на същия е, че през времевия период на съдебната ваканция не се разглеждат дела, с изключение на изброените в чл.329 ал.3 ЗСВ. Поради това и спирането на сроковете по см. на чл.61 ал.2 ГПК ще важи само за страните по образувани пред съдилищата дела, непопадащи в някое от изключенията на чл.329 ал.3 ЗСВ.

В подкрепа на това тълкуване е и издадената нарочна Заповед № СД-04-74/12.07.2018г. на Министъра на правосъдието, публично оповестена чрез публикуването й на интернет-страницата на МП и съгласно която разглеждането на изпълнителните дела, образувани пред частни съдебни изпълнители продължава и през съдебната ваканция.

Дори и да се приеме становище, че поради липсата на изрично посочване на частните съдебни изпълнители в нормата на чл.329 ал.2 ЗСВ, същите се ползват от съдебната ваканция, то изпълнителните дела попадат в хипотезата на изключението по чл.329 ал.3 т.6 ЗСВ, предвид характера и целта на производството, кратките процесуални срокове, в които съдебният изпълнител следва да извърши различни действия по принудителното изпълнение /напр. по чл.487 ГПК, по чл.436 ал.2 ГПК, чл.433 ал.3 ГПК, чл.455 ГПК и др./, както и с оглед задължението на съда да се произнесе по жалбата в срок не по-дълъг от 1-месец.

Следователно, като е приел, че депозираната от „Уникредит Булбанк“ АД жалба по чл.435 ГПК е просрочена, поради обстоятелството, че срокът за обжалване не спира по време на съдебната ваканция и че сроковете, в които правото на жалба е можело да бъде упражнено са изтекли съответно на 03.08.2018г. и 22.08.2018г., окръжният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

По гореизложените мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2771/29.10.2018г. на ОС – Варна, постановено по в.гр.д. № 2424/2018г. с което е оставена без разглеждане подадената от „Уникредит Булбанк“ АД жалба срещу действия на ЧСИ З. Д., рег. № …по изп.д. № …, изразяващи се в прекратяване на изпълнителното производство по отношение на солидарните длъжници В.А.Б. и М.В.Б.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                              2.